Ulaz za korisnike

Biometrijska identifikacija

Biometrijska identifikacija

Ne­ka­da dio film­ske znans­tve­ne fan­ta­sti­ke, bio­me­tri­ja da­nas po­sta­je sve vi­še stvar­nost. Ovaj na­čin iden­ti­fi­ka­ci­je da­nas pre­vla­da­va i po­sta­je pra­vi­lo u ve­ći­ni ze­ma­lja svi­je­ta i prak­tič­no je ne­mo­gu­će po­sta­vi­ti gor­nje gra­ni­ce teh­no­loš­kog ra­zvo­ja ovog su­sta­va kon­tro­le. Izraz bio­me­tri­ja iz­ve­de­ni­ca je grč­kih ri­je­či bios (ži­vot) i me­trin (mje­ra), što određuje de­fi­ni­ci­ju, kao zna­nost i teh­no­lo­gi­ju prov­je­ra­va­nja iden­ti­te­ta oso­ba mje­re­njem nje­nih fi­zio­loš­kih svoj­sta­va ili na­či­na po­na­ša­nja. U os­no­vi bio­me­tri­ju je mogu­će po­di­je­li­ti na dvi­je os­nov­ne ka­te­go­ri­je: fi­zič­ka bio­me­tri­ja (os­nov­ni cilj je kon­trolira­nje pri­stu­pa za­šti­će­nim zo­na­ma i pro­sto­ri­ja­ma) i bio­me­tri­ja po­na­ša­nja.

Budu­ći ima­mo nam­je­ru ovoj po­seb­noj dis­ci­pli­ni kon­tro­le su­sta­va pos­ve­ti­ti ve­ću paž­nju, ovd­je će­mo samo na­bro­ja­ti tre­nut­no naj­poz­na­ti­je me­to­de bio­me­trij­skog oči­to­va­nja i iden­ti­fi­ka­ci­je:

• iden­ti­fi­ka­ci­ja de­tek­ci­jom oti­ska pr­sta;
• na os­no­vu zje­ni­ce oka;
• na os­no­vu crta lica; 
• na os­no­vu geo­me­tri­je ruke-dla­na;
• pre­poz­na­va­nja gla­sov­nog oti­ska;
• di­na­mič­ke ve­ri­fi­ka­ci­je pot­pi­sa;
• di­na­mi­ke ku­ca­nja na tip­kov­ni­ci ra­ču­na­la.

Pi­ta­nje je tre­nut­ka ot­kri­va­nja no­vih me­to­da bio­me­trij­ske iden­ti­fi­ka­ci­je, koje po­sta­ju stan­dar­di u si­gur­no­snoj za­šti­ti u ve­ći­ni ze­ma­lja svi­je­ta, što ot­va­ra neka neu­god­na pi­ta­nja, na koja tre­nut­no nema od­go­vo­ra. Naj­važ­ni­je je, komu smi­ju biti do­stup­ni po­da­ci pri­kup­lje­ni ske­ni­ra­njem, di­gi­tal­nim sni­ma­njem i sl. te kako iste ve­li­ke baze po­da­ta­ka o po­je­din­ci­ma po­hra­nji­va­ti i za­šti­ti od neo­vla­šte­nog ko­ri­šte­nja, koji nas mo­že od­ve­sti u Or­wel­lov svi­jet “Ve­li­kog bra­ta” i ap­so­lut­nog nad­zo­ra. Dru­gi zna­ča­jan prob­lem je ne­mo­gu­ćnost 100-po­stot­ne pouz­da­ne bio­me­trij­ske iden­ti­fi­ka­ci­je, što u da­naš­njem tre­nut­ku glo­bal­nog stra­ha od te­ro­riz­ma i te­ro­ri­sta, mo­že do­ve­sti do niza za­bu­na, koje mogu iza­zva­ti ka­ta­strofalne pos­lje­di­ce