Ulaz za korisnike

Bušenje bunara

Bušenje bunara

Pod pojmom gradnja bunara se podrazumijeva izgradnja građevine za izdvajanje vode iz vodonosnika. Za vađenje podzemne vode se koriste razne vrste crpki. To su primjerice, potopne crpke, ručne crpke ili ekektrične crpke za usisavanje. Osim toga postoje i razne mehaničke naprave za vađenje voda, a to su kanta za bunar ili fontane . Postoje i posebne vrste bunara, arteški bunari, koji su skučeni u vodonosniku. Ovdje nije potrebno vađenje vode.

Osim toga, postoje i različite vrste bunara. Kao prvo, postoje bunari u šahtu . Pri tome se gradi manualnim ili mehaničkim iskopima verikalni šaht sve do podzemnih voda. Šaht se u tom slučaju osigurava sa zidanim ili betonskim dijelovima. Ovakva gradnja bunara je pogodna samo za bušenje plitke dubine do 40 metara.

S druge strane postoje bunari sa crpkama. Kod ove vrste građevine se cijev sa vrhom i filtrom uranja u podzemnu vodu. Ovaj postupak se prvenstveno koristi od strane privatnih osoba, budući da se ovdje postiže mala dubina, a osim toga takva vrsta bunara obično traje samo pet godina.

Osim toga postoje i arteški bunari, pri kojima se prodire sve do podzemnih voda. Ova metoda može doći do dubine od preko 1000 metara. Foto: kds.co.at