Ulaz za korisnike

Analiza oštećenja usljed bubrenja i stezanja

|
Analiza oštećenja usljed bubrenja i stezanja
 
Analiza oštećenja usljed bubrenja i stezanja
Analiza oštećenja usljed bubrenja i stezanja

Kako bi se izbjeglo kasnije stezanje ugrađuje se isključivo osušeno drvo. Pri tome svakako treba odrediti vlažnost drveta. Vlaga drveta se određuje uzimanjem uzoraka ili mjernim uređajima. Uzorkovanjem više manjih komada drveta se isti najprije važu, te se tako dobije težina vlage. U električnoj zagrijanoj peći se uzorci zatim suše tako dugo na zagrijanoj ploči dok se težina sasvim ne smanji. Težina konstatirana nakon sušenja označava se kao težina sa sadržajem vlage 0%. Za procentualni proračun se uzima sadržaj vode ispitnih uzoraka u g u odnosu na težinu nakon sušenja u g.

Električni uređaji za mjerenje vlage provode kroz drvo struju preko dvije elektrode. Kako vlaga iz drveta utječe na električnu vodljivost drveta, mogu se izvoditi vrijednosti vlage drveta te se očitavaju na skali ili brojčano.

Materijali