Ulaz za korisnike

Analiza pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka

|
Analiza pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka
 
Analiza pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka
Ispitana je opravdanost uključivanja analize pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka. Modelom QUAL2E-UNCAS analizirana je kakvoća vode rijeke Save na njenom gornjem toku kroz RH. Monte Carlo simulacijom analizirana je pouzdanost ulaznih parametara u obliku koeficijenata razgradnje organske tvari i obogaćivanja vode kisikom. Rezultati analize prikazani su osnovnim svojstvima funkcije gustoće vjerojatnosti relevantnih izlaznih parametara na odabranim lokacijama. D. Vouk, D. Malus, D. Bekić

Autori: Mr. sc. Dražen Vouk, dipl. ing. građ.; prof. dr. sc. Davor Malus, dipl. ing. građ.; mr. sc. Damir Bekić, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1 Uvod

Procjene utjecaja na okoliš (ispitivanja ekološke osjetljivosti) i potencijalni rizici koji su njihov neizostavni dio, često uključuju različite oblike procjena stupnja pouzdanosti koji u većoj ili manjoj mjeri utječu na dobivene rezultate, a time i na donošenje konačnih zaključaka i odluka. Simulacije postojećih i budućih stanja kvalitete vodotoka, kao bitnih ulaznih parametara pri donošenju opće strategije upravljanja pojedinim vodnim sljevovima (podsljevovima), znatno su olakšani uz primjenu sofisticiranih numeričkih modela. Ograničenost relevantnih ulaznih podataka često dovodi do potrebe za njihovim procjenama, najčešće uporabom uprosječenih literaturnih podataka te vlastitog iskustva i intuicije samog istraživača. Provedba analiza konvencionalnim načinom, bez dodatnih procjena rizika, odnosno ispitivanja pouzdanosti procijenjenih parametara, može rezultirati donošenjem pogrešnih zaključaka i odluka. Analizirajući rijeku Savu kao jednu od značajnijih pritoka Dunavskog sljeva, na njezinu toku kroz Republiku Hrvatsku, uočavaju se pojedine dionice znatno više opterećene otpadnim tvarima. Područje od posebnog interesa je gornji tok Save kojem gravitira urbano područje grada Zagreba i njegove okolice. Trenutačno ispuštanje (ne)pročišćenih otpadnih i oborinskih voda na promatranom području sustavno zagađuje riječni tok Save, opterećujući ga intenzivno otpadnom tvari. Prema vrijedećim planovima za zaštitu voda predviđa se izgradnja nekoliko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kojima bi se smanjio ukupni unos otpadne tvari u rijeku Savu, uz napomenu da je nedavnim završetkom izgradnje pretposljednje faze (1.200.000 ES) pušten u pogon centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s II. stupnjem pročišćavanja. U ovome ćemo radu opisati (simulirati) pojedina stanja kvalitete vode rijeke Save na navedenoj dionici. U sklopu opisanih istraživanja posebno ćemo istaknuti provedbu analize pouzdanosti dobivenih rezultata u odnosu na različito definirane vrijednosti manje poznatih ulaznih parametara.

2 Metodologija Više o ovoj temi >>>>> www.casopis-gradjevinar.hr

Materijali