Ulaz za korisnike

Analiza prometnog toka u tunelu Mala Kapela

|
Analiza prometnog toka u tunelu Mala Kapela
 
Analiza prometnog toka u tunelu Mala Kapela
Ističe se specifi čnost svakog tunela i potreba izučavanja svih njegovih elemenata.

Sažetak

Obavještava se da će se analizom dobivenih podataka i njihovom usporedbom s podacima na osnovu kojih je izrađen dosadašnji model upravljanja izraditi prijedlog mjera i aktivnosti za povećanje praktičnog kapaciteta tunela uz osiguranje visoke razine sigurnosti prometa.

Autori:

 • Mr.sc. Zvonimir Pilih, dipl.ing. prom.;
 • Sanda Petris, dipl.ing.prom.;
 • mr.sc. Milan Stanković, Hrvatske autoceste, Zagreb

  UDK 624.192:656.11

  1 Uvod

  Cestovni promet, kao najznačajnija komponenta kopnenog prometa na teritoriju Hrvatske, ističe se nizom posebnih obilježja koje proizlaze iz geografskog položaja, razvijenosti pojedinih prometnih grana, rasprostranjenosti prometne infrastrukture te značajka prometne potražnje i raspoložive prometne ponude.

  Poznavanje osnovnih obilježja prometnih tokova na promatranoj cestovnoj mreži ili njihova procjena za prometnice koje su u fazi projektiranja i izgradnje jedan je od neizostavnih elemenata u njihovu kapacitiranju u smislu zadovoljavanja propusne moći i u određivanju razine uslužnosti.

  Danas je gotovo nezamislivo racionalno i učinkovito gospodarenje cestovnim prometnim sustavom bez detaljnog poznavanja značajki prometnog toka koji gravitira pojedinim dijelovima cestovne mreže. Izučavanjem značajki prometnog toka može se doći do podataka o očekivanom porastu prometne potražnje za dulje razdoblje, što čini osnovu za izradu srednjoročnih i dugoročnih planova redovnog i izvanrednog održavanja, sanacije i proširenja postojećih odsječaka cestovne mreže kao i planiranje izgradnje novih prometnica koje će u potpunosti zadovoljiti očekivanu prometnu potražnju.

  Kvalitetnom analizom prometnih tokova, uzimajući u obzir podatke o vremenskom i prostornom kolebanju prometne potražnje pojedinih dijelova prometne mreže, omogućuje se precizno otkriti zone zagušenja prometa. Temeljem tih podataka moguće je pravodobno poduzimati prometno-tehničke i organizacijske aktivnosti kako bi se ublažile ili potpuno odstranile teškoće u odvijanju prometa.

  Stoga se imalo ozbiljnija analiza prometnih tokova treba zasnivati ne samo na podacima o prosječnom godišnjem prometu ili prosječnom ljetnom dnevnom prometu već u analizu treba uključiti i podatke o tjednom dnevnom pa čak i satnom kolebanju prometa. Dobar primjer nužnosti poznavanja intenziteta prometa u tjednima i danima u tjednu jest tunel Mala Kapela čiji je praktični kapacitet i više nego dovoljan za prosječni godišnji dnevni promet, pa čak i za prosječni ljetni dnevni promet, a gotovo je pravilo da tijekom vikenda u ljetnim mjesecima pred tunelom dolazi do zastoja i stvaranja dugih kolona kao posljedica povećanog priljeva vozila znatno većega od propusne moći tunela.

  www.casopis-gradjevinar.hr

 • Materijali