Ulaz za korisnike

Arena Zagreb

|
Arena Zagreb raspored sjedenja
 
Arena Zagreb raspored sjedenja
Dvorana Arena Zagreb ključna je građevina za 21. svjetsko rukometno prvenstvo koje će se održati početkom 2009. i bit će jedna od najvećih športskih manifestacija što će se u Hrvatskoj održati od njezina osamostaljenja.

U radu se opisuje višenamjenska športska dvorana Arena Zagreb koja se gradi u Zagrebu za svjetsko rukometno prvenstvo. Gradi se modelom javno-privatnog partnerstva, a imat će više od 15.000 sjedišta koliko je i propisano za fi nalne susrete rukometnih prvenstava. Nova se dvorana odlikuje zanimljivim oblikovnim i konstrukcijskim rješenjima i nesumnjivo će biti jedan od novih simbola grada. Osim sportskim nadmetanjima dvorana će služiti i za druge priredbe kulturne i javne namjene.

  Arena Zagreb raspored sjedenja - Alan Leo Pleština, Berislav Medić, Tamara Stantić Brčić .UDK 725.826.002.2

Autori: Alan Leo Pleština, dipl. ing. arh., Berislav Medić, dipl. ing. građ., Tamara Stantić Brčić, dipl. ing. arh., UPI-2M d.o.o., Zagreb

Konzorcij Ingre i Trigranita gradi prema modelu javno-privatnog partnerstva s gradom Zagrebom višenamjensku športsku dvoranu Arena Zagreb koja je ponajprije namijenjena održavanju Svjetskoga rukometnog prvenstva 2009. Investitor, tvrtka Lanište d.o.o. (koju su zajednički utemeljile Ingra i Trigranit) za izradu je idejnog rješenja dvorane, a potom cjelokupne projektne dokumentacije, angažirao projektni ured UPI-2M d.o.o. Iako je ponajprije namijenjena športskim sadržajima, ta će građevina moći ugostiti cijeli niz raznovrsnih događanja.

Radi postizanja što kvalitetnijega projektnog rješenja koje udovoljava i svim međunarodnim standardima za slične višenamjenske građevine, konzorcij je ugovorio raznovrsnu međunarodnu konzultantsku podršku jer su angažirani iskusni upravljači dvorana, project-manageri i promotori te projektni biro Decathlon iz Grčke koji ima veliko iskustvo u projektiranju sličnih građevina i poznavanju međunarodne športske regulative.

Osim tvrtke UPI-2M koja je bila zadužena za arhitektonski i konstruktorski dio projekta, bile su uključene i druge projektantske tvrtke: Urbane tehnike d.o.o., Ipro inženjering d.o.o., KGH d.o.o., Inspekting d.o.o., Tigon d.o.o., Soboli d.o.o., Prospectus d.o.o. i dr. Tako je nastao projekt jedinstvene višenamjenske športske arene koja svojim arhitektonskim i urbanističkim rješenjima u cijelosti udovoljava svim postavljenim zahtjevima te značenju što ga ta građevina ima za grad Zagreb i Hrvatsku.

Radovi su započeli 21. srpnja 2007., a s obavljenim tehničkim pregledom trebaju biti završeni 15. prosinca 2008.

2 Značajke nove građevine

Lokacija i prometna povezanost

Višenamjenska se športska dvorana nalazi u Laništu, u predjelu Blato u Novom Zagrebu. Građevinska je čestica s istočne strane omeđena ulicom Remetinečki gaj, odakle je predviđen kolni i pješački priključak, a s ostalih strana drugim građevinskim česticama. Smještena je na jednom od glavnih ulaza u grad, a svojim je oblikovanjem i izgledom zamišljena da bude prepoznatljiv simbol u prostoru. Mikrolokacija dvorane nalazi se u dijelu grada gdje se predviđa veliko širenje, a Arena Zagreb bit će središnja građevina u sklopu velikog trgovačko-zabavno- poslovnog kompleksa koji će biti okružen novim rezidencijalnim stambenim zonama.

Prometna će se povezanost značajno poboljšati denivelacijom i rekonstrukcijom Jadranske avenije, Remetinečkog gaja i ostalih ulica, a to će omogućiti kvalitetnu prometnu povezanost i Arene i cijelog predjela Lanište. Ujedno će s postojećim i novim pješačkih putovima koji će prilaziti zajedničkom trgu predstavljati raskrižje svih važnijih pješačkih tokova (slika 1.).

Novoformirana građevna čestica (dimenzija 212 x 154 m) ima osiguran kolni priključak izravno iz ulice Remetinečki gaj koja je posebnim raskrižjem sa semaforima povezana s Jadranskom avenijom na sjeveru. Remetinečki gaj je dvosmjerna prometnica sa zelenim razdjelnim pojasom i uređenim nogostupima. GUP-om je planirana njezina temeljita rekonstrukcija u četverotračnu prometnicu koja će se deniveliranim raskrižjem spajati na Jadranskoj aveniji. To će omogućiti znatno veću protočnost vozila s cijelog kompleksa Arene te prostora okolnih sadašnjih i budućih građevina.

Za višenamjensku je športsku dvoranu projektnim rješenjem osigurano 817 parkirališnih mjesta u garaži (od kojih je 48 za invalidne osobe), 109 mjesta na razini prizemlja i za autobuse još 38 m, a to je ukupno 926 za automobile.

Namjena i prostorna organizacija

Višenamjenska je športska dvorana s pratećim sadržajima predviđena za održavanje športskih, kulturnih, poslovnih i zabavnih manifestacija. Tlocrtne su dimenzije velike dvorane 130,5 x 153,7 m, a od kote prizemlja (±0,0 = +115,7 m n.v.), ukupna je visina +27,225 m (slike 2. i 3.). U podrumu (kota -4,0 m) smještena je podzemna garaža i pomoćni prostori. Namijenjena je parkiranju osobnih vozila posjetitelja dvorane, a u sklopu su garaže tehnički prostori za elektroinstalacije, sprinkler centrala sa spremnikom za vodu, spremište i prostorija za kontrolu ulaza.

Podzemna je garaža spojena s internim prometnicama na razini prizemlja s dvjema ulazno-izlaznim kolnim rampama u nagibu od 12%. Za evakuaciju iz garaže i pristup u prizemlje služi 13 stubišta, a bit će ugrađeno i 10 dizala.

U prizemlju (kota ±0,0 m) smješten je parter dvorane (borilište). Na istoj se koti sa zapadne strane građevine nalazi VIP ulaz s pripadajućim parkiralištem. U unutarnjem je dijelu na zapadu smješteno spremište za opremu, a u uglovima su tehničke prostorije (plinska kotlovnica, trafostanice srednjega i niskog napona, dizelski agregat te strojarnice s komorama za klimatizaciju). Na sjevernoj i južnoj strani zapadnog pročelja nalaze se dvije dvosmjerne rampe za garažu.

S istočne strane predviđen je pristup za športaše s ulazima. Tu su i njihove svlačionice sa svim popratnim sadržajima. U tom je sklopu, koji je isključivo namijenjen sportašima, i ambulanta s anti-doping kontrolom. Na rubu sa zasebnim ulazima smješteni su uredi raznih klubova, uprava dvorane i sl.

Na sjevernoj će strani biti uredski dio za osoblje koje će obavljati servisne radove i kolni prilazi za kamione koji izravno ulaze u prostor dvorane.

Mala je dvorana za treninge kao aneks smještena u jugoistočnom dijelu građevine. I ona je opremljena garderobama i svlačionicama, sanitarnim čvorovima te spremištem, a ima i poseban ulaz tako da u uporabi može biti potpuno odvojena od velike dvorane. Južni je dio prizemlja Arene namijenjen komercijalnim uredskim sadržajima (slika 4.).

 Na prvomu katu (razina +5,26 m) predviđena je pješačka ploha s četiri glavna ulaza i izlaza orijentirana na sve četiri strane svijeta. Na toj su etaži blagajne, sanitarije, ordinacija za hitnu pomoć te ugostiteljski prostori. Tribine će se puniti gledateljima preko 8 jednokrakih stubišta koja tu etažu spajaju s etažom +13,05 m. Na južnoj se strani građevine nalaze dva jednokraka stubišta koja se spuštaju na razinu ±0,0 m i omogućuju pristup dvorani i s te razine. Na drugomu katu (razina +9,3 m) predviđene su lože za VIP posjetitelje i za medije (kabine komentatora, prostorije za novinare, TV studio i sl.). Na zapadnoj su strani četiri dizala i dva stubišta koja će VIP posjetiteljima omogućiti prilaz iz prizemlja do loža. Na toj su razini predviđeni i višenamjenski prostori za raznovrsne prezentacije, izložbe i sl. Na sjevernoj će se strani nalaziti restoran s dva teretna dizala (čisti i nečisti). Na istočnoj će strani biti kabine komentatora s tehničkim prostorijama za medijsko praćenje događanja u velikoj dvorani. Južna strana VIP etaže služi isključivo za kontrolu tona, svjetla i za osiguranje. Na južnoj je strani također i vertikalna komunikacija za novinare.

Razina +13,05 m (treći kat) također je namijenjena posjetiteljima dvorane. Tu su smještene vertikalne komunikacije, garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji te ulazi za ostale dijelove tribina.

Razina +18,55 m (četvrti kat) služi isključivo kao tehnička galerija s prostorijama za klimatizacijske komore.

Brojčani pokazatelji

U višenamjenskom su prostoru dvorane predviđeni razni športski, kulturni i zabavni sadržaji. Od športskih su događanja predviđeni: rukomet, košarka, odbojka, mali nogomet, tenis, stolni tenis, gimnastika, badminton, boks, hrvanje, dvoranska atletika i drugi slični športovi. Omogućeno je i održavanje različitih koncerata, izložaba, sajmova, konvencija i kongresa. U građevini će biti i popratni ugostiteljski, poslovno-komercijalni (uredski), sanitarni, garderobni, zdravstveni, pomoćni, spremišni i tehnički sadržaji, ali i mala dvorana za treninge športaša. Iako ponajprije namijenjena svjetskom rukometnom prvenstvu, dvoranu je zbog svrhovitog iskorištavanja bilo nužno projektirati kao višenamjensku. Stoga su višenamjenski sadržaji osim u dvorani predviđeni i na drugom katu i u njima se mogu održavati kongresi, workshopovi i predavanja.

Brojčani iskazi površina u svim dijelovima građevine prikazani su u tablici 1.

 Raspored je sjedalica na tribinama usklađen sa svim zahtjevima i standardima svjetskih športskih federacija koji su prikazani u publikaciji Svjetskoga olimpijskog odbora namijenjenoj gradovima domaćinima olimpijskih igara i gdje su i propozicije svjetske i europske rukometne federacije.

Za održavanje rukometnih utakmica (te za košarku i odbojku) osigurano je 15.024 sjedećih mjesta, od čega je 151 (1%) predviđeno za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (slika 5.). Za ostale je športske, kulturne i zabavne priredbe (koncerti, izložbe, sajmovi, konvencije i kongresi) radi vidljivosti predviđen drukčiji raspored sjedišta. Tako je za atletska takmičenja predviđeno 10.540 sjedećih mjesta, a za koncerte i kongrese između 14.730 i 24.000 mjesta (slika 6.).

 Arena Zagreb raspored sjedenja - Proračunskim će se metodama i uporabom različitih visokovrijednih akustičnih materijala i pregrada postići najbolja akustična svojstva za održavanje raznovrsnih športskih, kulturnih i zabavnih događanja. Donjih je 15 redova tribina (26 na mjestu pozornice) predviđeno kao teleskopsko gledalište s ukupno 4556 sjedala.

Preostali je dio gledališta nepokretan i ima 10.468 sjedala, od čega je 314 za VIP posjetitelje, 151 sjedalo za osobe s invaliditetom te 132 slobodna sjedala u parteru. Uvlačenjem teleskopskih tribina oslobađa se tlocrtna površina dvorane od 57,2 x 98 m, što omogućuje njezino promjenjivo korištenje.

3 Arhitektonsko oblikovanje i konstrukcija Oblikovanje građevine

Na oblikovanje Arene Zagreb znatno je utjecala važnost koju ta građevina ima za grad Zagreb, ali i njezin smještaj jer se nalazi na ulazu u grad i time postaje jedan od njegovih simbola. Stoga je promišljenim izborom konstrukcijskog sustava te uzajamnošću oblikovanja i konstrukcije stvoren jedinstven oblik u kojem je izražajnost građevine i njezin volumen usko povezan s njezinom konstrukcijom. Prednapete armiranobetonske fasadne lamele tvore osnovni volumen nadzemnog dijela građevine, a bit će ispunjene svjetlosno promjenjivom opnom koja će omogućiti da se uz pomoć rasvjete promijeni izgled građevine ovisno o potrebama i željama, odnosno događanju u dvorani. Cijela je građevina uklopljena u prostor i okružena pješačkom platformom, a s okolnim se terenom na istoku stapa preko pješačke pristupne tribine i na zapadu s tri pješačke rampe koje se pružaju do budućega trga (slike 7. i 8.).

Građevina se sastoji se od kompaktnog volumena velike dvorane s ophodnom platformom i male dvorane na posebnom postamentu (visine 5,26 m). Gornja je ploha postamenta pristupni ulaz u građevinu, a s Remetinečkim je gajem povezana stubištima i rampom.

 Pročelje velike dvorane tvori 86 zakrivljenih armiranobetonskih prednapetih montažnih stupova različitih visina i fasadne obloge od svjetlosno promjenjivih (translucentnih) polikarbonatnih ploča. Prizemlje i prvi kat pročelja ophoda su uvučeni i tvore trijem oko cijele građevine. Sadržaji su male dvorane i dodatnih sadržaja konstrukcijski neovisni od glavne građevine, a sve su konstrukcijske cjeline preko podrumskog dijela oslonjene na temeljnu konstrukciju.

 Pročelje se iznad prvoga kata sastoji od ostakljene obloge s aluminijskim profi lima, a u prizemlju je predviđena ventilirana i toplinski izolirana obloga s ispunom od toplinski izoliranih ožbukanih dijelova i armiranobetonskih izoliranih predgotovljenih panela.

Konstrukcija

Krovna je konstrukcija dvorane ovješena čelična konstrukcija oslonjena na uzdužnu armiranobetonsku okvirnu konstrukciju. Krov je građevine u blagom nagibu (do 6%), a predviđen kao čelični roštilj s trapeznim limom obložen toplinskom i PVC hidroizolacijom.

Konstrukcijski se sustav krovne konstrukcije sastoji od 23 ovješena nosača na razmaku od 5,25 m po dužoj stranici dvorane u rasponu od 90,5 m do 102,5 m. Svaki se glavni nosač sastoji od HEB profi la kao pojasnice ovješene na nosivo glavno uže oblika parabole preko vertikalnih i dijagonalnih šipki. Opterećenje se s glavnih užadi prenosi na prednapete armiranobetonske lamele smještene na obodu dvorane.

U ravnini HEB presjeka pojasnice smještene su podrožnice koje su na nju postavljene okomito. Dvije uzdužne stabilizacijske prostorne rešetke ukrućuju cjelokupnu krovnu plohu i povezuju je s donjom zonom servisnih platformi (cat-walkova) i sustava nosača predviđenih za fi ksiranje scenske opreme (slike 2. i 9.).

 Armiranobetonske prednapete fasadne lamele nosivi su element krovne konstrukcije. Ti su elementi razmješteni uokolo pročelja dvorane na razmaku od 5,33 m i promjenjivih su visina na svakoj strani dvorane. Srpastog su oblika i promjenjivih visina – od 26,42 do 37,8 m. Prema krajevima građevine postavljaju se ukošeno, tako da najveći kut zakretanja iz ravnine nosivoga sustava iznosi α=6. Lamele su zamišljene kao montažni stupovi, prethodno betonirani i prednapeti u oplati te transportirani i montažno spojeni s monolitnom armiranobetonskom konstrukcijom. Lamela se prednapinje sa 12 kabela, a svaki je sastavljen od 7 užadi (slika 10).

Gledalište je armiranobetonska okvirna konstrukcija za dvije okomite ravnine djelovanja. Konstrukcija ophoda tribina sastoji se od armiranobetonskih ploča oslonjenih preko armiranobetonskih greda na stupove na rasteru 8 x 8 m.

Dvorana za treninge ima tlocrt 37,4 x 22,7 m i svijetlu visinu 9,4 m. Sastoji se od armiranobetonskih stupova i čelične krovne konstrukcije od rešetkasnih nosača s rasponima od 22 m.

Konstrukcija je podzemne garaže iz armiranobetonskih okvira s rasterom stupova 8 x 8 m u oba smjera. Obodni su armiranobetonski zidovi debljine 25 cm.

 Građevina je temeljena na ploči promjenjive debljine: 60 cm u središnjem dijelu, 120 cm u obodnom i 80 cm u dijelu s podrumom odnosno podrumom i prizemljem (slika 11.).

 4 Zaključak

Na prvenstvu će sudjelovati 24 rukometne reprezentacije, a prvenstvo će biti otvoreno 16. siječnja u Splitu susretom reprezentacija Južne Koreje i Hrvatske. Finalna je utakmica predviđena 1. veljače 2009. u Zagrebu jer je to i jedina dvorana s više od 15 tisuća mjesta što za završne susrete propisuje Međunarodna rukometna federacija. Nova se dvorana gradi modelom javno-privatnog partnerstva s rokom uprave i održavanja od 28 godina i godišnjim zakupom od 7,5 milijuna eura koji će kao i drugdje u podjednakom iznosu snositi Grad i Vlada.

Na gradilištu se obavljaju završni radovi na krovnoj konstrukciji i unutrašnjem uređenju (slika 12.). U posljednjim mjesecima na gradilištu radi više od 800 radnika (izvođač je Ingra s brojnim kooperantima), a još ih 300 radi na denivelaciji Jadranske avenije.

Obrisi se velike i dojmljive građevine već sasvim dobro uočavaju u prostoru (slika 13.), pa nema nikakve sumnje da će nova višenamjenska športska dvorana biti novi prepoznatljiv i uočljiv simbol grada Zagreba na jednom od njegovih glavnih i najprometnijih ulaza.

Izvori

[1] Idejna i izvedbena projektna dokumentacija

Izvor: HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008 CAVTAT 6. - 8 studeni 2008.

Raspored sjedala u dvorani Arena Zagreb

Materijali