Ulaz za korisnike

Briše se vlasništvo »Lenca« u Martinšćici

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

RIJEKA - Ovo je poruka svim potencijalnim kupcima da u brodogradilištima mogu kupovati samo strojeve i alate, ali ne zemljišta i nekretnine, jer su u nevlasničkom režimu pomorskog dobra, ističe Mato Župić iz Županijskog odvjetništva

Na riječkom Trgovačkom sudu jučer je objavljena presuda u sporu države protiv »Viktora Lenca« oko vlasničkih prava u Martinšćici. Rješenjem suda neosporno je utvrđeno da se sve nekretnine kao i cjelokupno zemljište unutar »žice« brodogradilišta u Martinšćici nalaze na pomorskom dobru te po toj osnovi ne mogu biti u vlasničkom režimu. Sud je stoga donio odluku da se u zemljišnim knjigama provede brisanje prava vlasništva »Lenca« uz istodobni upis oznake pomorsko dobro na ukupno 281 čestici u Martinšćici. Taj posao dužan je obaviti nadležni zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, dakle ista »adresa« na kojoj je u veljači 1995. godine »Viktor Lenac« upisan kao vlasnik svih objekata i zemljišnih čestica unutar Martinšćice.

Prva ovakva odluka

Kako nam je rekla sutkinja Kristina Saganić, kod utvrđivanja činjeničnog stanja sud se nije bavio određivanjem granica pomorskog dobra, jer su one utvrđene odlukom Vlade RH-a još 1999. Te iste godine »Lencu« je dana i koncesija za korištenje pomorskog dobra, što samo potvrđuje da je i tadašnja uprava znala da su stečena vlasnička prava u suprotnosti s važećim zakonima RH. Ovo je inače prva ovakva odluka koju je donio neki hrvatski sud, a koja se odnosi na brodogradilišta, te će imati itekako relevantnu težinu kod najavljivane buduće privatizacije, ističe Mato Župić iz Županijskog državnog odvjetništva, koje je u ime RH i pokrenulo sudski spor protiv »Viktora Lenca«. – Ovo je poruka svim potencijalnim kupcima da u brodogradilištima mogu kupovati samo strojeve i alate, ali ne zemljišta i nekretnine, jer su u nevlasničkom režimu pomorskog dobra, ističe Župić.

Nelegalno stečeno vlasništvo

Ovakvom presudom riječkog Trgovačkog suda sada je potvrđeno da je »Lenac« nelegalno stekao vlasnička prava u Martinšćici, a koja su kasnije bila temelj za upis hipoteka bankama kreditorima. Tako je uz ostale HBOR u prosincu 2001. upisao hipoteku prvog reda na više nekretnina i zemljišnih čestica u Martinšćici u vrijednosti od 36,6 milijuna DEM, kao zalog povrata kredita. Na istim nekretninama za koje je sada definitivno potvrđeno da nikada nisu smjele biti knjižene kao vlasništvo Lenca«, hipoteku drugog reda u veljači 2003. upisala je i RH, točnije Ministarstvo financija za »pokriće« odobrenih 16 milijuna eura kredita brodogradilištu koje je već bilo prezaduženo i u teškoj poslovno-financijskoj krizi, koja je u konačnici dovela do stečaja »Lenca«. Sud je inače obavijestio HBOR o činjenici da je pokrenut parnični postupak za brisanje vlasničkih prava »Lenca«, međutim HBOR se u postupak nije uključivao, rekla nam je sutkinja Saganić. Nevenka HORVAT Izvor: Novi list www.novilist.hr

Kuhinje

Materijali