Ulaz za korisnike

Buka u zatvorenom i otvorenom prostoru

|
Buka u zatvorenom i otvorenom prostoru
 
Buka u zatvorenom i otvorenom prostoru
U pripremama za ulazak u Europsku uniju, u Sloveniji su tri godine prije toga mjerenje i zaštitu od svih vrsta buke odvojili od sanitarne inspekcije te cijeli problem prebacili državnoj agenciji za zaštitu okoliša

U Hrvatskoj je buka, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke usvojenom 2003., u nadležnosti sanitarne inspekcije, a ne problem zaštite okoliša, pa su tako zajedno zdravstveno neispravne "kremšnite", meso neuporabljivo za ljudsku prehranu i buka koju u svome stanu stvara dobro raspoloženi susjed koji pod "punim gasom" sluša svoju novu glazbenu liniju, a zbog loše izolacije ili eventualnih propusta u građenju nitko u njegovoj blizini ne može spavati.

U pripremama za ulazak u Europsku uniju, u Sloveniji su tri godine prije toga mjerenje i zaštitu od svih vrsta buke odvojili od sanitarne inspekcije te cijeli problem prebacili državnoj agenciji za zaštitu okoliša, Sanitarci stoga ne mogu ništa kada u željezničkom, zračnom, cestovnom, brodskom i avionskom prijevozu buka nadjačava propisanu veličinu od 65 decibela, koliko se očekuje da ljudsko uho može nesmetano podnijeti. Dodajmo da je dopuštena razina buke za stambene zone 55 decibela tijekom dana odnosno 40 noću, iako se u zoni "mješovite, pretežno stambene namjene" tijekom noći dozvoljava još pet decibela.

Budući da je razina dopuštenih decibela za većinu prosječnih stanovnika samo apstraktna činjenica, recimo da je nedavno izmjerena količina decibela pred zvučnikom jedne diskoteke u Makarskoj iznosila 102 decibela, dok buka koju proizvodi mlažnjak pri polijetanju i slijetanju dostiže i 120 decibela. Buka se intenzivno mjeri od sredine prošlog stoljeća, kada je i izrađen bukomjer, a mjerenje se povjerava ovlaštenim osobama. Sanitarni inspektori dakle ne mjere buku, ali na temelju stručnih mjerenja njezine jačine i onoga što može prouzročiti, donose odgovarajuća rješenja, ali samo o buci u zatvorenim prostorima.

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave iz 2004. u primjeni pokazuje mnoge manjkavosti i neodređen je u određivanju onoga što je to jačina buke u otvorenim i zatvorenim prostorima. Tako na primjer ako za izvođenja najljepše arije u Aidi na kultnome splitskom Peristilu netko od stanara u Dioklecijanovoj palači odluči glasno slušati tzv. folk, njemu zapravo nitko ne može ništa. Zapravo bi i mogao, ali tek onda kada sanitarni inspektor dođe u pratnji policije koja ih prijavi sucu za prekršaje zbog remećenja javnog reda i mira.

Pravila ponašanja

Da bi se mogao odrediti način postupanja i gradnje u prostoru, Vlada je preporučila da se po gradovima i županijama na području Hrvatske naprave karte buke. Split je prije više od godinu dana donio takvu odluku, pripremio sve za predaju toga posla ovlaštenoj tvrtki koja će izraditi karte buke na osnovi kojih će se moći uspostaviti pravila ponašanja. Posljednju će riječ imati Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje mora propisati postupak i kazne za nepridržavanje onoga što bude dogovoreno. Možda će se tada promijeniti i uloga sanitarnih inspektora koji će biti uključeni u svim fazama građenja neke građevine.

Primjerice, već u tijeku izdavanja lokacijske dozvole bit će važno mišljenje sanitarne inspekcije o svim sanitarnim uvjetima i o razini buke. Kod ishođenja građevne dozvole projektant će morati izraditi takvo rješenje koje će načinom gradnje, postavljanjem izolacija i odgovarajućim rješenjima otvora na zgradama svesti unutrašnju buku na najmanju mjeru, ali i smanjiti utjecaj vanjske buke. I konačno pri izdavanju uporabne dozvole u povjerenstvu za tehnički pregled i prijam zgrade sudjeluje i sanitarni inspektor, bez čijeg potpisa se ne može izdati uporabna dozvola.

Dakako, inspektor neće moći provjeravati kako je izgrađena međukatna konstrukcija, kakvi su zidovi i jesu li poštovane sve odredbe o ugradnji prozora i vrata, ali će moći prihvatiti ili ne prihvatiti ono što je potpisao ovlašteni nadzorni inženjer. I dalje će, posebno u priobalju tijekom turističke sezone, kao najveći problem ostati buka iz ugostiteljskih objekata. I sada je na snazi ograničenje o jačini koju mogu stvarati svi instalirani uređaji, počevši od hladnjaka, klima-uređaja, glazbenih pomagala i svih drugih sprava, a koje mjeri ovlaštena tvrtka

Na temelju se tih mjerenja i izdaje suglasnost za otvaranje određenoga ugostiteljskog obrta. Rješenje inspekcije vrijedi samo do promjene uvjeta jer tko bi mogao kontrolirati je li vlasnik kafića, nakon mjerenja i postavljanja limitatora na svojoj glazbenoj liniji, skinuo blokadu i natjerao cijeli kvart da danju i noću "uživa" u odabranoj glazbi. Kako bi sve bilo u skladu s europskim normama, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi početkom 2007. donijelo je dugo očekivani Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova (vrijedi od 10. siječnja 2007.).

Tako je i problematika buke na otvorenome svrstana u područje javnoga zdravstva, a tamo logično i pripada, odnosno omogućeno je da se na temelju mjerenja poduzimaju određene akcije u otvorenim prostorima jer se buka u zatvorenom mogla kontrolirati i prema postojećem Zakonu. Odredbe Pravilnika primjenjuju se pri ocjenjivanju i upravljanju bukom u okolišu, onoj kojoj su ljudi posebno izloženi u izgrađenim područjima, u javnim parkovima ili na drugim zaštićenim prostorima u naseljenim područjima, u tihim područjima u prirodi te pokraj škola, bolnica i drugih ustanova koje su posebno osjetljive na buku.

Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na buku koju stvara sama izložena osoba, na buku svakodnevnih kućanskih aktivnosti, unutar vozila, iz stambenih prostora, buku na radnome mjestu ili od vojnih aktivnosti u strogo određenim vojnim područjima. Prema pripisanim istraživanjima radit će se i karta buke za pojedina područja, a potom i jedinstvena karta za cijelu zemlju. Pravilnik poput svih ostalih propisuje i jedinice mjerenja: Lden je indikator buke za dan-večer-noć, Lday je indikator buke za dan kao vremensko razdoblje, Levening je indikator večernje buke i Lnight je indikator buke koja uzrokuje poremećaj sna tijekom noći.

Buka se intenzivno mjeri od sredine prošlog stoljeća, kada je i izrađen bukomjer, a mjerenje se povjerava ovlaštenim osobama. Iako Sanitarni inspektori ne mjere buku na temelju stručnih mjerenja njezine jačine donose odgovarajuća rješenja

Važnost ulaznih podataka

Grad je Rijeka ne čekajući konačan tekst Pravilnika, unaprijed izradio projektni zadatak, svjestan da je izrada karte buke za naručitelja izuzetno složena stručna zadaća. Zahtijeva određena osnovna znanja o računalnim metodama i računalnim programima za modeliranje buke, o fazama izrade karte buke i o međusobnoj ovisnosti pojedinih poslova. Da bi naručitelj zbog nepostojanja realnih podataka mogao odlučivati o uporabi zamjenskih, kako to predviđa Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova, mora znati i razumjeti utjecaj ulaznih podataka na izradu i točnost karte buke.

Da bi osiguralo izradu karata buke sukladno donesenom propisu, nadležno bi ministarstvo trebalo hitno osigurati izobrazbu djelatnika jedinica lokalne samouprave koji će biti zaduženi za provedbu te zadaće. U Rijeci je postupak javne nabave strateške karte buke za cestovni promet započeo prije donošenja domaćeg propisa na temelju smjernica Europske unije. U pripremi javne nabave izbjegnuto je ulaženje u analizu podloga i ulaznih podataka i zatražene su ponude za izradu karte buke uz pretpostavku da su podaci osigurani.

Zamišljeno je da takvu analizu provede izabrani izvršitelj u prvoj fazi izrade karte buke i da to bude u skladu s njegovim računalnim programima te s dogovorenim načinom izrade. Ono što bude nedostajalo osigurat će naručitelj, također uz stručnu pomoć izvršitelja. U postupku su nabave u Rijeci ocijenili da je potrebno zadati osnovne parametre za računalno modeliranje buke poput: dužine prometnica odnosno broja točaka elementarne emisije, veličinu rastera za ocjenu emisije buke, površinu područja za proračun širenja buke, broj građevina i dopušteno odstupanje rezultata (traženu točnost proračuna).

Zadani su zakonski rokovi od tri godine za izradu strateške karte buke ostvarivi za veće gradove, posebno ako se odmah započne s pripremama te ako je odabrana tvrtka može odmah početi izrađivati nakon okončanja postupka javne nabave. Vrijeme potrebno za izradu karte buke mogu najbolje ocijeniti stručne osobe koje se bave njihovom izradom.

Za istu primijenjenu metodu računanja i zahtijevanu točnost, vrijeme izrade osobito ovisi o raspoloživosti potrebnih podloga i ulaznih podataka, broju i značajkama izvora buke, veličini i posebnosti područja radi modeliranja širenja buke te primijenjenom softveru za izradu karte buke. Najviše se vremena najčešće troši na osiguranje podloga i ulaznih podataka. U Rijeci su utvrdili čak četiri osnovne faze za izradu karte buke: osiguranje ulaznih podataka, sortiranje i prilagodbu podataka za izradu karte buke, izradu karte postojećeg stanja buke i izradu karte utjecaja buke.

Vrijeme potrebno za izradu

Strateška karta buke za cestovni promet za cijelo područje grada koja bi obuhvatila pedesetak prometno najvažnijih cesta može se izraditi u roku od četiri do šest mjeseci. Dakako u slučaju kada je već pripremljen trodimenzionalni digitalni model terena s građevinama poznate visine, uz djelomično poznate podatke o cestama i prometu, podatke o namjenama prostora i zonama osjetljivosti na buku (iz GUP-a) te uz stručno vođenje poslova i uz primjenu naprednih softvera na razini stanja tehnike koju priznaje Europska unija.

Ne smije se pritom zanemariti činjenica da strateška karta buke naseljenog područja, za izradu koje je propisan zakonski rok od tri godine, mora obuhvatiti strateške karte buke za cestovni promet, pružni (željeznički) promet, zračni promet i industrijska područja, uključujući i promet na vodi i u lukama. Karte buke zapravo sadrže informacije i stručna su podloga za utvrđivanje stanja buke u nekom prostoru te služe za predviđanje posljedica pojedinih razvojnih programa ili pojedinačnih zahvata. Stoga se sukladno Zakonu o zaštiti od buke moraju rabiti kao podloga u procesu prostornog planiranja.

U Rijeci je postupak javne nabave strateške karte buke za cestovni promet započeo prije donošenja domaćeg propisa na temelju smjernica Europske unije

U planiranju, projektiranju, gradnji i uporabi prostora obvezatno je pridržavanje odredaba posebnog propisa kojim su određene najviše dopuštene razine buke koje se ne smiju prekoračiti, dakako ovisno o namjeni prostora i vrsti aktivnosti. Sanitarni su inspektori ovlašteni nadzirati poštivanje propisa i naložiti mjere zaštite od buke. Poštivanje propisa o najvišim dopuštenim razinama emisije buke najučinkovitije se može provjeriti ispitivanjem i predviđanjem stanja buke. Nesporazumi u prostoru vezani uz provedbu zaštite od buke učinkovito se mogu sprječavati tijekom izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja odnosno neizdavanjem lokacijske dozvole.

Kada je uz pomoć karte buke utvrđeno da stanje na nekom području nije zadovoljavajuće, jedinica je lokalne samouprave dužna za to područje osigurati izradu akcijskog programa za svođenje buke na dopuštenu razinu. Kada se tijekom prostornog planiranja uz pomoć karte buke utvrdi da su neke predviđene namjene potencijalno konfliktne, jer će uzrokovati prekoračenje dopuštenih razina buke, mora se pronaći druga lokacija ili za izvor buke ili za tu predviđenu namjenu.

Primjerice, ozbiljna se konfliktna situacija može pojaviti pri planiranoj gradnji apartmanskog naselja u blizini zračne luke. Takva pogreška može nastati isključivo u prostornom planiranju. Ona se mora ispraviti ili se planirano naselje neće izgraditi jer neće biti investitora. Teoretski, apartmansko naselje može izgraditi "neoprezni" investitor, ali je pitanje koliko će moći naći "neopreznih" kupaca ili krajnjih korisnika takvih apartmana.

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova, uz niz metoda za izračunavanje visina buke i razračunavanje strategije zaštite u zemljama članicama Europske unije, izričito dakle zahtijeva izradu strateških karata buke. One obuhvaćaju samo jedan određeni izvor buke, kao što je cestovni, željeznički, zračni i vodni promet zajedno s pripadajućom infrastrukturom i industrija te građevine za šport i rekreaciju i sl.

Strateške se karte buke izrađuju se za vremenska razdoblja dan, noć i dan-večer-noć. Svaka karta odražava stanje razina buke u godini koja prethodi njezinoj izradi, a treba se trajno usklađivati s izmjenama u prostoru. Ujedno se obvezatno mora obnavljati svakih pet godina.

Izvor:

www.masmedia.hr

Materijali