Ulaz za korisnike

Čvrstoća ziđa

Čvrstoća ziđa
 
Čvrstoća ziđa
Karakteristične vlačne, tlačne i posmične čvrstoće ziđa navedene su kao 5%-fraktilne vrijednosti.

Karakteristična tlačna čvrstoća

Karakteristična tlačna čvrstoća ziđa fk definira se kao čvrstoća koja se dobije kratkotrajnim ispitivanjem na ispitnom tijelu prema DIN 18554-1, procjenjuje se kao 5%-fraktilčna vrijednost te se odnosi na vitkost ispitnog tijela nula. Veza sa DIN 18554-1 odnosi se na ranije, gotovo sigurne vrijednost norme DIN 1053-1;1996-11. One su konvertirane na novi sigurnosni koncept, danas se ispitivanja izvode prema Din EN 1052-1. Karakteristična tlačna čvrstoća fk razlikuje se na taj način od ranije poznate osnovne vrijdnosti dopuštenog naprezanja σo iz norme DIN 1053 koja se odnosila na vitkost ispitnog tijela 10.

Za ziđe po recepturi (RM) karakteristične čvrstoće mogu se uzeti iz norm DIN 1053-100 u ovisnosti o klasi čvrstoće zidnih blokova te grupe morta. Za ziđe od prirodnog kamena karakteristične čvrstoće fk vrijede prema dodatku B norme DIN 1053-100.

Karakteristična čvrstoća na smicanje

Karakteristična čvrstoća na smicanje ovisi o vrsti poremećaja te o pojedinačnim parametrima. Ne može se navesti eksplicitno, već se određuje u pojedinačnim slučajevima. Bitne ulazne veličine pri tome su adhezijska čvrstoća na smicanje, koeficijent trenja te granično tlačno naprezanje kao i vlačna čvrstoća zidnih/opečnih blokova.

Adhezijska čvrstoća na smicanje navedena je kod dokazivanja kao ulazna veličina u ovisnosti o vrsti morta. Isto vrijedi i za granične vrijednosti čvrstoće na savijanje. Koeficijent trenja ulazi u formule proračuna i navodi se na adekvatnoj poziciji.

Karakteristična vlačna čvrstoća i vlačna čvrstoća na savijanje

Karakteristična vlačna čvrstoća i vlačna čvrstoća na savijanje ovisna je o adhezijskoj čvrstoći na smicanje kao i te postojećim normalnim naprezanjima, zbog čega se u konkretnom slučaju izvode adekvatna analiza.

Ziđe prema općim građevinsko-nadzornim dopuštenjima

Ukoliko se radi o ziđu koje nije regulirano u normi DIN 1053-100; 2007-09 te DIN 1053-1:1996-11 neophodan je adekvatan dokaz uporabljivosti koji se dodjeljuje u pravilu općim građevinsko-nadzornim certifikatom. Suglasnosti u pojedinačnom slučaju su kod zidanih konstrukcija više iznimke. Odgovarajuće vrijednosti čvrstoće vidljive su u dobivenim općim građevinsko-nadzornim certifikatima.

Pojmovi

Na sve pojmove ukazuje norma DIN 1053-100:2007-09 i DIN 1053-1:;1996-11.

Ziđe po recepturi

Ziđe po recepturi predstavlja ziđe čije se karakteristične vrijednosti fk tlačne čvrstoće utvrđuju u ovisnosti o klasi čvrstoće zidnih blokova, vrsti morta i grupi morta prema tabelama 4 i 5 norme DIN 1053-100-.
Ziđe prema ispitivanjima valjanosti

Ziđe prema ispitivanjima valjanosti predstavlja ziđe čije se karakteristične vrijednosti fk tlačne čvrstoće utvrđuju na bazi ispitivanja valjanosti prema normi DIN 1053-2; 1996-11 te prema tabeli 4c norme DIN 1053-1; 1996-11. DIN 1053-2; 1996-11 građevinsko-nadzorno nije uvedena. Takvo ziđe se koristi u pojedinačnim slučajevima samo preko dopuštenja odnosno preko općih građevinsko-nadzornih certifikata DIN 1053-100:;2007-09 ne odnosi se više na ziđe prema ispitivanjima vanjanosti.

Nosivi zidovi

Nosivi zidovi su tlačno napregnuti građevinski elementi u obliku ploča koji preuzimaju vertikalna opterećenja primjerice stropna opterećenja kao i horizontalna opterećenja recimo opterećenja vjetrom. Kao „kratki zidovi“ označeni su zidovi i stupovi čije su površine presjeka manje od 100 cm². Zidani presjeci manji od 400 cm² nisu dopušteni kao nosivi građevinski elementi.

Potporni zidovi

Potporni zidovi su građevinski elementi u obliku ploče koji služe za ukrutu zgrade ili za ukrutu loma nosivih zidova. Tretiraju se također kao nosivi građevinski elementi.

Nenosivi zidovi

Nenosivi zidovi su građevinski elementi u obliku ploče koju su izloženi naprezanju uglavnom samo svojom vlastitom težinom. Takvi zidovi ne koriste se za dokazivanje ukrute zgrade ili ukrute loma nosivih zidova.

Prstenasto sidro

Prstenasto sidro predstavlja građevinski element horizontalno postavljen u ravnini zida za preuzimanje vlačnih sila koje mogu nastati uslijed vanjskih opterećenja ili od deformacijskih razlika.

Prstenasta greda

Prstenasta greda jeste građevinski element postavljen horizontalno u ravnini zida koji osim vlačnih sila može preuzimati i momente savijanja uslijed sila koje na ravninu zida djeluju pod pravim kutom.

Zidni mort

Zidni mort predstavlja mješavinu pijeska, veziva i vode, u danim slučajevima i agregata i dodataka. Razlikujemo:

- normalni mort
- lakoagregatni mort
- tankoslojni mort

Prema načinu proizvodnje razlikuju se:

- gradilišni mort
- tvornički mort

1.tvornički suhi mort
2.tvornički predmort
3.tvornički svježi mort

Normalni mort (NM)

Normalni mort je mort proizveden gradilišno ili tvornički mort suhe specifične gustoće od najmanje 1,5 kg/dm³. Svi sastojci moraju biti normirani. DIN V 18 580 sadrži tabelu s recepturama za grupe morta I, II, IIa i II. Ukoliko se pridržavate recepture na gradilištu nije potrebno izvođenje dokaza. Dodaci nisu dopušteni. Kod primjene normalnog morta zadana debljina ležajne fuge iznosi 12 mm.

Također postoje sljedeće odredbe za uporabu:

a) mort grupe I:

Nije dopušten za izvođenje svodova i podrumskih zidova, s izuzetkom održavanja starog ziđa zidanog mortom grupe I. Nije također dopušten kod više od dva kata i kod debljine zidova manje od 240 mm; pri tome je kao debljina zida kod dvokrilnih vanjskih zidova mjerodavna debljina unutarnjeg krila. Nije dopušten za zidanje vanjskih krila te za EM ziđe.

b) mort grupe II i IIa:

nema ograničenja c)mort grupe III i IIIa:

Nije dopušten za zidanje vanjskih krila. Neovisno o tome mort grupe III može se koristiti za naknadno izvođenje fuga te za područja vanjskih krila koji se izvode kao armirano ziđe prema normi DIN 1053-3..

Lakoagregatni mort (LM)

Lakoagregatni mort jeste tvornički suhi ili svježi mort suhe specifične gustoće < 1,5 kg/dm³ s uobičajenim dodacima i lakim agregatima. Svi sastojci moraju biti normirani odnosno njihova uporabljivost dokazuje se prema građevinsko-nadzornim propisima. Lakoagregatni mort koristi se za poboljšanje termoizolacijskih svojstava u sprezi s termoizolacijskim zidnim blokovima. Prema računskim vrijednostima toplinske vodljivosti svrstava se u grupe LM 21 (λR = 0,21 W/(mK) i LM 36 (λR= 0,36 W/(mK)). Pri uporabi lakoagregatnog morta zadana debljina ležajne sljubnice iznosi 12 mm. Postoje i sljedeće odredbe za uporabu: nije dopušten za svodove i vidno ziđe izloženo utjecaju atmosferilija.

Tankoslojni mort (DM)

Tankoslojni mort jeste tvornički suhi mort sa dodacima (agregatima) veličine granulacije 1,0 mm, cementa te dodataka. Organski sastavni dijelovi ne smiju prekoračiti udio mase od 2 %.
Tankoslojni mort koristi se za zidanje zidnih blokova s malim odstupanjima mjera visine (≤ 1,0 mm)
Debljina sljubnica izvedenih tankoslojnim mortom iznosi 1 – 3 mm.
Postoje sljedeće odredbe za uporabu: nije dopušten za izvođenje svodova i za zidne blokove s odstupanjima mjera visine više od 1,0 mm (zahtjevi u pogledu ravnih zidnih blokova).

Građevinsko-tehnička dokumentacija

Kao građevinsko-tehnička dokumentacija označavaju se građevinski nacrti i crteži, dokazi sigurnosti i opisi te različiti certifikati i ispitni izvještaji.

Za procjenu i izvedbu ziđa neophodni su minimalno podaci o:

- zidnoj konstrukciji i vrsti ziđa (RM ili EM)
- vrsti, klasi specifične gustoće i klasi tlačne čvrstoće uporabljenih zidnih/opečnih blokova
- vrsti i grupi morta
- građevinskim elementima za ukrutu , prstenastim sidrima i prstenastim gredama
- prorezima i otvorima
- sidrenju zidova
- armaturi ziđa
- pomičnim osloncima

Literatura:

[6.5-1] Wetzell, O.W.:L Bauzeichnungen. In: Wendehorst. Bautechnische Zahlentafeln. 32. Auflage. Hrsg. O.W. Wetzell. Teubner: Wiesbaden [6.5-2] Musterbauvorlagenverordnung - MBauVorlV. Fassung Februar 2007. http://www.isargebau.de. [6.5-3] Musterbauvorlagenverordnung - MBauVorlV. Fassung Februar 2007. Begründung. http://www.is-argebau.de.

Materijali