Ulaz za korisnike

Direktiva o vodi za ljudsku upotrebu i Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda EU-a

|
Direktiva o vodi za ljudsku upotrebu i Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda EU-a
 
Direktiva o vodi za ljudsku upotrebu i Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda EU-a
Direktiva o vodi za ljudsku upotrebu i Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda EU-a

Sažetak

U radu se opisuje projekt CARDS 2003 koji nosi naziv Usuglašavanja vodnoga zakonodavstva s vodnim zakonodavstvom Europske unije. Analizirana je primjena dviju direktiva: Direktive o vodi za ljudsku upotrebu (98/83/EC) i Direktive o pročišćavanju otpadnih voda (91/271/EEC i 98/15/EEC). Prikazane su na temelju zakonske, administrativne i institucijske procjene osnove navedenih direktiva i procjene regulatornoga utjecaja, što su ključni koraci za njihovu primjenu u Hrvatskoj.

Autorica:

 • Mr.sc. Gorana Ćosić-Flajsig, v.predavač, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljski odjel, Av. V. Holjevca 15, e-mail: gcfl ajsig@tvz.hr UDK 628.1+628.33:69.009.182

  1 Uvod

  U Europskom partnerstvu za Hrvatsku, za sektor zaštite okoliša, navedeni su kratkoročni prioriteti koji se odnose na jačanje administrativne sposobnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osiguralo planiranje, uključujući pripremu fi nancijskih strategija i srednjoročni prioriteti:

  - nastaviti raditi na prenošenju pravne stečevine EU-a, s posebnim naglaskom na upravljanju otpadom, kakvoći vode, kakvoći zraka, zaštiti prirode i integriranom sprječavanju i kontroli onečišćenja;

 • razviti strategiju ulaganja u zaštitu okoliša na temelju procjena troškova uskla đivanja;
 • povećati ulaganja u infrastrukturu za zaštitu okoliša, s posebnim naglaskom na prikupljanju i pročišćavanju otpadnih voda, opskrbi pitkom vodom i gospodarenju otpadom.

  U sklopu projekta CARDS 2003. pod nazivom Usuglašavanja vodnoga zakonodavstva s vodnim zakonodavstvom EU-a analizirana je primjena dviju fi nancijski najzahtjevnijih direktiva: Direktive o vodi za ljudsku upotrebu (98/83/EC) i Direktive o pročišćavanju otpadnih voda (91/271/EEC i 98/15/EEC). Kako je riječ o projektima koje fi nancira EU radi unaprjeđenja procesa primjene europskoga zakonodavstva u Hrvatskoj, u radu će biti prikazani rezultati projekta kroz ključne korake za primjenu navedenih direktiva.

  Prema izrađenoj Analizi dionika, sukladno postojećem administrativnom ustroju i nadležnostima pojedinih državnih tijela, za primjenu su tih direktiva nadležni:

  Ministarstvo regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

 • Hrvatske vode,
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
 • lokalna javna uprava,
 • tvrtke za vodoopskrbu i odvodnju.

  Iako je Ministarstvo regionalnoga razvoja, poljoprivrede i šumarstva formalno zaduženo za provedbu direktiva, cjelovita njihova primjena ne može se ostvariti bez potpunog sudjelovanja ostalih navedenih dionika, i to od državne do lokalne razine.

  U tablici 1. prikazan je status transpozicije Direktive o vodi za ljudsku upotrebu i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda prema ocjeni Europske komisije. Ocjena je dobivena temeljem odgovora na pitanja o transpoziciji (transpozicija: prenošenju u nacionalno vodno zakonodavstvo) pojedinih direktiva, odnosno transpoziciji pojedinih članaka direktiva.

 • Materijali