Ulaz za korisnike

Dopuštenja u iznim slučajevima

|
Dopuštenja u iznim slučajevima
 
Dopuštenja u iznim slučajevima
Dopuštenja u iznim slučajevima

Kako bi se na fasadama mogle primjenjivati inovativne konstrukcije odnosno novi građvinski materijali (neregulirani građevinski proizvodi), koji nisu regulirani prema zadanim građevinskim normama, vrijedi građevinsko-pravni instrument“ dopuštenje u iznimnim slučajevima.“ Njih dodjeljuje najviša nadležna državna instanca. Takva dopuštenja vrijede isključivo za određeni, zahtijevani graševinski projekat, za razliku od građevinsko nadzornog ispitivanja odnosno certifikata.

Informacije o fasadama ograničavaju se u pogledu informacija na temu «fasade»,na vanjske obloge građevina, koje oblikuju završetak uređenja vanjskog prostora u njegovoj cjelini. Težište je većinom na zidovima fasada zavješenih u visini katova (Curtain Wall- zid zavjesa) i to na način jednoslojne ili višeslojne gradnje u najraznovrsnijim varijantama, kako je već vidljivo posljednjih godina na poslovno-uredskim objektima , te na način kako će se oblikovati u budućnosti.

Naravno, kod takvih fasada već egzistira pojam « otvori za prozore», ali većinom ti elementi povezivanjem u cjelinu fasade imaju i druge građevinske priključke za razliku od «otvora za prozore» u stanogradnji.

S manje intenziteta ovdje je obrađeno mnoštvo zidnih obloga sa stražnjom ventilacijom i spregnutih sistema za toplinsku izolaciju. Nešto manje će se razmatrati i otvori za prozore (npr. od PVC-a ili drveta) uključivši i njihovu povezanost sa spregnutim sistemima za toplinsku i zvučnu izolaciju.Uz konstrukcije fasada koji imaju stražnju ventilaciju postoje I osnovne napomene i upute uz načine izvedbe.U obzir su uzeti svi relevantni aspekti tehnologije izrade fasada kao i ugradbeni elementi.

Slijede i podaci o normama, smjernicama kao i odabir bitnih propisa, koji imaju relevantno značenje kod projektanta prilikom donošenja odluka ili moguće jamstveno-pravno značenje.

Materijali