Ulaz za korisnike

Dužina stepenica

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 
Dužina stepenica je ograničena. Stepenice moraju imati nakon 15 do 18 stepenika podest za odmor. Zbog opasnosti od pada se izbjegavaju ekstremno kratke stepenice, to znači pojedinačne stepenice ili stepenice sa samo 3 stepenika ne smiju postavljati u hodnicima.
Podesti stepenica moraju imati dubinu, koja odgovara najmanje širini stepenica. Moraju biti dimenzionirani tako da se mogu prenositi bolesnici ili da se osigura transport većih komada namještaja. Površina podesta mora biti usklađena s dimenzijom tj. dužinom koračaja stepenica. Na površini podesta se ne smiju instalirati vrata.

Materijali