Ulaz za korisnike

Energetski problemi jedne države mogu ugroziti cijelu regiju

|
Energetski problemi jedne države mogu ugroziti cijelu regiju
 
Energetski problemi jedne države mogu ugroziti cijelu regiju
Iako ne postoji definirani minimum proizvodnje, istraživanja pokazuju da elektrane na vlastitom području moraju zadovoljiti 80-85% potrošnje

Za naftu i naftne derivate je kao mjera sigurnosti predviđeno osiguranje 90 dnevnih potreba za naftnim derivatima u skladištima. Svakako da na sigurnost opskrbe povoljno utječe i povećanje domaće proizvodnje nafte ili povećanje portfelja proizvodnje nacionalne kompanije u inozemstvu. Na sigurnost opskrbe, također, utječe i mogućnost pristupa tržištima nafte kopnenim (naftovodima) i morskim putem (tankerima).

Za plinski sustav povećanje sigurnosti znači povećanje broja dobavnih pravaca u kapacitetu i nezavisnosti izvora prirodnog plina, uključujući i izgradnju LNG terminala te izgradnju strateških skladišta plina koja mogu osigurati tromjesečnu potrošnju. Plinski sustav u transportu tradicionalno se optimirao prema očekivanoj potrošnji a ne prema potrebama razvoja otvorenog plinskog tržišta. Potrebno je napraviti odmak u konceptu planiranja plinske mreže u odnosu na dosadašnju praksu, te planirati izgradnju transportnih mreža znatno većih kapaciteta transporta nego što su očekivane potrebe, kako bi se stvorili uvjeti za razvoj plinskog tržišta. U novi koncept spada i snažno povezivanje plinskih mreža sa susjedima. S obzirom da se u budućnosti očekuju realna ekonomska cijena plina i funkcioniranje otvorenog tržišta, potrebno je razmišljati o više lokacija (za sada dvije) za LNG terminal te na taj način povećati buduću konkurenciju.

Za električnu energiju povećanje sigurnosti znači izgradnju potrebnih postrojenja za proizvodnju električne energije, diversifikaciju energenata i dobru povezanost sa susjednim prijenosnim sustavima. S obzirom na specifičnosti tržišta električne energije potrebno je voditi računa o minimalnoj izgradnji proizvodnih postrojenja na vlastitom području. Prilikom izgradnje novih proizvodnih postrojenja predviđeni su određeni mehanizmi koji se aktiviraju ako je ugrožena sigurnost opskrbe. Problemi u opskrbi u jednoj državi mogu se prenijeti na cijelo okruženje i šire. Iako nema formalno deklariranog minimuma vlastite proizvodnje, prema dosadašnjim istraživanjima minimalna izgradnja elektrana na vlastitom nacionalnom području bi trebala biti dovoljna za podmirenje 80-85 posto potrošnje električne energije. Slično, razina instaliranih interkonektivnih kapaciteta trebala bi biti barem 10% vršnog opterećenja ...

Cijeli tekst dostupan je pretplatnicima Poslovnog dnevnika.

Materijali