Ulaz za korisnike

Financiranje građevinsko-investicijskih projekata

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Osnovni preduvjeti: 1. investitor mora biti društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) registrirano u RH 2. investitor mora biti vlasnik grañevinskog zemljišta, koje ne smije biti opterećeno 3. investitor mora imati pravomoćnu grañevinsku dozvolu i potvrdu o plaćenim doprinosima 4. investitor mora imati studiju isplativosti

Potrebna dokumentacija: 1. poslovni profil društva, koji sadrži povijest društva, opis poslovanja društva, osvrt na konkurenciju, referentnu listu, potencijalni rizik, te razvojne planove i projekciju budućnosti 2. registracija društva kod Trgovačkog suda sa svim statusnim izmjenama (original, ne stariji od 5 dana) 3. obavijest o razvrstavanju djelatnosti prema NKD (fotokopija) 4. fotokopija potpisnih kartona kod Zavoda za platni promet i/ili poslovne banke (za sve račune) 5. ovjerena financijska izvješća za prethodne tri godine (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, izvješće o novčanom tijeku) - fotokopije 6. brutto bilance za prethodne tri godine 7. godišnji statistički izvještaji ovjereni od FINE za prethodne tri godine (fotokopije) 8. posljednji, od FINE ovjereni periodični (kvartalni) statistički izvještaj (fotokopija) 9. BON-1 obrazac i BON-2 obrazac (originali, ne stariji od 5 dana) 10. izvod iz zemljišnih knjiga i katastra (i posjedovni list) za zemljište (originali, ne stariji od 5 dana) 11. kupoprodajni ugovor za zemljište (fotokopija) 12. pravomoćna grañevinska dozvola sa dokazom o uplaćenim doprinosima (fotokopija) 13. studija isplativosti (fotokopija) i mišljenje našeg ovlaštenog procjenitelja (original) 14. procjena vrijednosti zemljišta od strane našeg ovlaštenog procjenitelja (original) 15. drugu, naknadno zatraženu dokumentaciju

Faze kreditne obrade i kreditne realizacije: 1. analiza dostavljene dokumentacije i projekta 2. dobivanje kreditne ponude 3. potpisivanje ugovora o kreditu i solemizacija 4. potpisivanje ugovora o financijskom nadzoru 5. isplate po situacijama

AD 1 - Analiza dostavljene dokumentacije i projekta U ovoj fazi prikupljamo prethodno navedenu dokumentaciju od investitora, te vršimo osnovnu analizu poslovanja investitora i isplativost projekta. AD 2 - Dobivanje kreditne ponude Nakon dubinske analize dostaviti ćemo Vam kreditnu ponudu ili odbijenicu. Ukoliko Vam dostavimo ponudu, ona će sadržavati sve elemente kreditnog ugovora. Investitor je, ukoliko prihvati ponudu, obavezan dostaviti pisani prihvat. Po primitku prihvata ponude kreditor će provesti proceduru kreditnog odlučivanja. Ukoliko odluka bude pozitivna (ukoliko se kredit odobri), kreditor će dostaviti prijedlog ugovora o kreditu (na engleskom - potreban je prijevod) i prijedlog sporazuma o zasnivanju založnog prava (na hrvatskom jeziku). AD 3 - Potpisivanje ugovora o kreditu i solemizacija Ugovori se potpisuju isključivo u javnobilježničkom uredu u Zagrebu, s kojim imamo ugovorni odnos. Ugovore u ime investitora može potpisati isključivo direktor. Javnobilježnički spis investitor dostavlja nadležnoj gruntovnici i predaje prijedlog upisa. Potvrda o predaji dostavlja se odvjetniku kreditora, koji na temelju istog kreditoru dostavlja mišljenje da je postupak potpisivanja ugovora i zasnivanja založnog prava uredno proveden. Potrebna dokumentacija: - ugovor potpisan od strane kreditora u tri primjerka - prijevod ugovora kod ovlaštenog tumača za engleski jezik - izvod iz sudskog registra, aktualni i povijesni (original, 3 primjerka) - važeća i ispravna osobna iskaznica ili putovnica direktora investitora

AD 4 - Potpisivanje ugovora o financijskom nadzoru Za potpisivanje ovog ugovora potrebno je dostaviti slijedeće dokumente: - pravomoćnu grañevinsku dozvole sa svom projektno-tehničkom dokumentacijom - nacrte geodetskog iskolčenja grañevine - ugovore i ugovorne troškovnike grañevinsko-obrtničkih, instalaterskih i drugih radova i usluga, s količinama i cijenama (zajedno sa svim eventualnim dodacima ugovora) - za svaki obračunski period ovjerenu privremenu (okončanu) situaciju s pripadajućim ovjerenim grañevinskim knjigama kao i svim podlogama za izradu situacije (primjerak situacije i dokaznice dostaviti u Excelu) - operativni plan grañenja (dinamičko-financijski) - fotokopije rješenja ili imenovanja stručnog nadzora prema pojedinim strukama - drugu, naknadno zatraženu dokumentaciju Investitor mora omogućiti uvid u gradilište i stanje izvedenih radova, te grañevinski dnevnik. AD 5 - Isplate po situacijama Kreditor će po završetku kreditnog postupka (završetak faza 1-3) isplatiti na račun investitora odreñeni iznos od vrijednosti procjenjenog zamljišta, na ime obrtnih sredstava. Sve druge uplate rade se po odobrenju financijskog nadzora i to 1:1 (faza 4). Financijski nadzor dostavit će svoje mišljenje kreditoru, koji nakon toga vrši isplatu. Napominjemo da će se isplate raditi samo u onom iznosu, kojeg utvrdi i odobri financijski nadzor. Time se kreditor štiti od raznih manipulacija u troškovima proizvodnje.

Troškovi: 1. inicijalni troškovi za naše usluge - 3.660,00 kn (PDV uključen) 2. troškovi procjene - po tarifi ovlaštenog procjenitelja 3. troškovi prijevoda ugovora od strane ovlaštenog sudskog tumača za engleski jezik - po tarifi 4. troškovi kreditne obrade i rezervacija kapitala - 1-2,5% od iznosa kreditnog okvira 5. troškovi solemizacije - po javnobilježničkoj tarifi 6. troškovi odvjetnika - 0,16% (+ PDV) od iznosa kreditnog okvira (min 3.600, max. 28.000 kn +PDV) 7. troškovi financijskog nadzora - 0,5% (+PDV) od iznosa ovjerene situacije (minimalno 500 eur u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a +PDV) 8. troškovi osiguranja od požara i poplave objekta u fazi završetka izgradnje - prema tarifi ovlaštenog agenta u Grawe osiguranju 9. kamate - prema ugovoru - ovise o stanju na svjetskom tržištu kapitala 10. naša naknada - 3,5-5% (+PDV) od iznosa kreditnog okvira - ovisi o kreditnom iznosu, kvaliteti projekta i renomeu investitora Garancije: 1. hipoteka na predmetnom grañevinskom zemljištu - obavezno 2. mjenice i zadužnice nositelja kredita (d.o.o.) - obavezno 3. mjenice i zadužnice vlasnika nositelja kredita (vlasnik d.o.o.) - obavezno 4. eventualne dodatne garancije (dodatne hipoteke, dodatni sudužnici i sl.) - od slučaja do slučaja

Prednosti: - brza i fleksibilna obradna procedura - investitor po potpisivanju ugovora dobija na račun odreñen iznos na ime obrtnih sredstava, kojima raspolaže potpuno autonomno - iznos kredita otplaćuje se jednokratno, po isteku kreditnog roka - kamate se otplaćuju 6-mjesečno (prvi dio kamata ide tek nakon 6 mjeseci od potpisivanja ugovora) i obračunavaju se samo za iskorištena sredstva - investitor putem našeg financijskog nadzora kontrolira kvalitetu i troškove izvedenih radova - troškovi financijskog nadzora obračunavaju se i naplaćuju po situacijama - ostavlja se dovoljno vremena da se ishodi uporabna dozvola, te da se provede etažacija i prodaja - investitor autonomno vrši prodaju nekretnina, te odreñuje i kontrolira tržišnu cijenu i dinamiku naplate Sam kreditni rok se odobrava ovisno o procjeni projekta (studija isplativosti i mišljenje našeg ovlaštenog procjenitelja). Glavnica se otplaćuje jednokratno, po isteku kreditnog roka, a kamata se otplaćuje 6- mjesečno. Troškovi obrade (1-2,5%) odbijaju se od kreditnog iznosa. Svakom grañevinsko-investicijskom projektu se pristupa individualno, ali smo Vam ovom brošurom htjeli približiti osnove kreditnog postupka. Konačni uvjeti ovise o kvaliteti projekta i renomeu investitora. Za sva konkretna pitanja i dodatne detalje slobodno nas kontaktirajte svakim radnim danom od 9-15 sati putem telefona 01-4572780 ili putem e-maila info@piatrix.hr.

[u]Antuna Bauera 11, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 1 4572780, F: +385 1 4554796 E: info@piatrix.hr[/u]

Materijali