Ulaz za korisnike

Gaženica - mjesto je najvećih rizika i opasnosti

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZADAR - 11 lokacija u Zadarskoj županiji smatra se rizičnima za javnost. Pretpostavlja se da operativne planove intervencija treba izraditi još 45 pravnih i fizičkih osoba, a indikativno je da nijedan grad ili općina u županiji taj plan nije donijela

Čak se 11 lokacija u Zadarskoj županiji smatraju rizičnima za javnost, što znači da se stanovništvo na njihovu području u slučaju iznenadnog događaja može zateći u zoni ugroženosti. Na popisu tih lokacija koji je temeljem analize rizika izradila tvrtka APO d.o.o., usluge zaštite okoliša, redom su: Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, Hoteli Zadar - hotel Kolovare, Kali tuna, Kepol - terminal, Skladištenje i trgovina, Opća bolnica Zadar, Punta skala d.d., Regionalna veletržnica Benkovac, Selfservice Dalmacija, Vodovod Zadar sa crpnim postajama Jezerce, Izvori-Bokanjac i Dolac-Muškovci, zatim Vodovod i odvodnja Benkovac odnosno crpne postaje Karin i Kakma te Zračna luka Zadar. Kod većine od njih - Dom za starije i nemoćne, Opća bolnica, Punta skala, Selfservice Dalmacija i Zračna luka, rizik predstavlja ukapljeni naftni plin, kod Kali tune i Regionalne veletržnice Benkovac u pitanju je amonijak dok je kod Vodovoda Zadar te Vodovoda Benkovac riječ o kloru.

Procjene rizika Svi su oni napravili operativne planove intervencija u zaštiti okoliša i procjene rizika proizlaze iz podataka iz tih planova. Ukupno je, inače, takve planove dostavilo 38 pravnih i fizičkih osoba, a dužni su ih napraviti gradovi i općine u skladu s regionalnim i lokalnim posebnostima te stvarnim i potencijalnim rizicima i opasnostima kao i pravne i fizičke osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima odnosno naftom i njezinim derivatima ako su te opasne tvari na određenoj lokaciji jednake ili veće od granične količine ili je, kad su u pitanju nafta i njezini derivati, moguće istjecanje u okoliš.

Temeljem takvih kriterija, pretpostavlja se da operativne planove intervencija treba izraditi još 45 pravnih i fizičkih osoba, a indikativno je da nijedan grad ili općina u županiji nije donijela plan intervencije niti osnovala stručno povjerenstvo za njegovu izradu. Prava slika rizičnih lokacija, dakle, moći će se dati tek kad svi koji su obvezni, izrade svoje operativne planove. I jedni i drugi, inače, poimence su navedeni u Planu intervencija u zaštiti okoliša Zadarske županije, naručenog od tvrtke APO koja je član HEP grupe. Konačni plan treba usvojiti Županijska skupština koja je prethodno imenovala Stručno povjerenstvo za izradu Plana te svoj EKO stožer.

Osam upitnih Županijski se plan odnosi na moguće ekološke nesreće ili iznenadne događaje koji mogu ugroziti okoliš i izazvati opasnost po živote i zdravlje ljudi, a cilj mu je predvidjeti ih, spriječiti i ograničiti. Primjenjuje se prilikom ugrožavanja života i zdravlja ljudi, iznenadnog onečišćenja tla, zraka, biljnog i životinjskog svijeta te kulturne baštine, kad ekološka nesreća ili neki drugi iznenadni događaj po svom opsegu i mogućnim posljedicama prelazi granice i mogućnosti onih na čijem se području dogodio. Razrađuje stoga opasne tvari na području županije, vrste rizika i opasnosti, scenarije iznenadnih događaja uključujući i najgore moguće slučajeve, mjere za postupanje ako do njih dođe te odgovornosti, ovlaštenja i subjekte za provedbu mjera.

Među do sada izrađenim operativnim planovima kojima Županijski plan barata, u 76 posto odnosno za njih 29 utvrđeni su nedostaci o čemu će se, nakon, još jedne analize, izvijestiti obveznici i inspekcija zaštite okoliša, a čak osam ih je, zbog nedostataka, izuzeto iz daljnjeg razmatranja. Odnosi se to na Dom zdravlja Zadar za koji nedostaju podaci o količinama ekstra lakog loživa ulja na svim lokacijama, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra zbog nepostupanja s opasnim tvarima u količinama utvrđenim za izradu operativnih planova, INA sektor trgovine na malo, skladište Borik za koje nije moguće utvrditi lokaciju i okruženje te tipove spremnika opasnih tvari, zatim na Lura Tvornicu Zadar koja je koristila amonijak pa nakon prodaje treba provjeriti stanje. Slično je i s lokacijom Polikema te sa Specijalnom bolnicom za ortopediju za Tankerkomerc - Marina Zadar i TTR Gaženica za koju nedostaju podaci o vrstama i količinama opasnih tvari na lokaciji. Davorka MEZIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

Laminati

Materijali