Ulaz za korisnike

Golf i prostorno uređenje

|
Golf i prostorno uređenje
 
Golf i prostorno uređenje
Prostorno okruženje predstavlja ukupnost prirodnog i izgrađenog okoliša, uključivo zaštićenu prirodu, kulturna dobra materijalne baštine i cjelokupni ekološki sustav.

1.5. GOLF I PROSTORNO OKRUŽENJE

Prostorno okruženje predstavlja ukupnost prirodnog i izgrađenog okoliša, uključivo zaštićenu prirodu, kulturna dobra materijalne baštine i cjelokupni ekološki sustav. Prostorno okruženje omogućava sve ljudske aktivnosti, razvoj i ostvarivanje životnih potreba i osnovna je pretpostavka kvaliteti života. Svaka gradnja, pa tako i gradnja golfskih igrališta, utječe na prostorno okruženje.

1.5.1. Procjena pogodnosti područja za izgradnju golfskih igrališta

Najbitniji čimbenik planiranja golfskih igrališta jest procjena pogodnosti pojedinoga područja za njegovu izgradnju. 8 Osnovni elementi koji se procjenjuju jesu: teren, prirodni čimbenici, infrastruktura i turistički čimbenici.

a) U procjeni POGODNOSTI TERENA za izgradnju golfskog igrališta osobito treba analizirati:

- veličinu, vlasničke odnose,
- postojeći (dotadašnji) način korištenja zemljišta, o
- blik terena 9,
- izloženost terena,
- pomicanje terena (klizišta),
- zahtjevi za različitim oblicima zaštite,
- mogućnost ishođenja dozvola te ostali ograničavajući čimbenici.

b) U procjeni POGODNOSTI PRIRODNIH ČIMBENIKA za izgradnju golfskog igrališta osobito treba analizirati:

vrstu tla, godišnju količinu padalina i insolacije, obličje terena (reljef),
vegetaciju (prirodno raslinje) i podzemlje (podzemne vode, litološka i pedološka obilježja i dr.).

c) U procjeni POGODNOSTI INFRASTRUKTURE za izgradnju golfskog igrališta osobito treba analizirati:

prometnu povezanost s naseljenim mjestima, dostupnost/pristupačnost terenu,

blizina zračne luke i magistralnih prometnica, opskrba i odvoz odpada,
postojeće korisne zgrade i/ili građevine, utjecaj na neposredno susjedstvo i dr.

d) U procjeni TURISTIČKIH ČIMBENIKA za izgradnju golfskog igrališta osobito treba analizirati:

- trajanje sezone (moguće vremensko razdoblje za igru golfa),
- atraktivnost grada/naselja (turističkog odredišta),
- atraktivnost lokacije,
- kapacitet prostora,
- postojeći smještajni kapaciteti,
- mogućnost/potreba izgradnje novih smještajnih kapaciteta,

- bogatstvo turističke ponude područja i dr.
1.5.2. Odabir područja za planiranje golfskih igrališta

Svi konzultirani izvori ističu da je za odabir područja najvažniji čimbenik opravdanosti i isplativosti izgradnje golfskog igrališta tamo gdje osim mjestopisnih/topografskih postoje i druga obilježja područja koja je potrebno uzeti u obzir.

Potencijalno izgledne lokacije golfskih igrališta PREMA OBILJEŽJIMA PODRUČJA jesu:

- na manje kvalitetnim ili devastiranim područjima,- udaljene od obalnog pojasa mora, rijeka, jezera,
- kao zaštitna područja uz jake prometnice i industriju (rafinerija, autoceste, zračne luke),
- unutar drugih športskih sadržaja i športskih centara,
- u blizini turističkih središta (gradovi, postojeći hoteli i turistička naselja),
- na zemljištu koje nije poljodjelsko i/ili vrijedno šumsko zemljište,
- na zemljištu bez važnih arheoloških, kulturnih i prirodnih vrijednosti;
- udaljene od vodocrpilišta.

Potencijalno izgledne lokacije golfskih igrališta PREMA DRUGIM ČIMBENICIMA jesu:

- na manje kvalitetnom zemljištu sa što manjim brojem vlasnika,
- prometno dobro povezane lokacije (do 10 km od turističkoga središta i u blizini zračne luke),
- područja s većom prosječnom godišnjom količinom padalina,
- područja s duljom turističkom sezonom (s manje snijega),
- predjeli na kojima se ne treba koristiti pitka voda za navodnjavanje terena za igru golfa,
- predjeli na kojima se predviđa navodnjavanje iz alternativnih izvora (kišnica, tehnička voda i sl.),
- lokacije koje ne uvjetuju izgradnju turističkoga smještaja, - lokacije koje afirmiraju kulturne vrijednosti u okolici ili unutar predjela golfskoga igrališta (dvorci, povijesne građevine, povijesni perivoji, arheološki nalazi i sl.).

1.5.3. Krajobrazno uređenje, zaštita prirode i krajolika

U pitanjima krajobraznog uređenja, zaštite prirode i krajolika u literaturi se ističu slijedeći opći kriteriji:

Važnost očuvanja najvrjednijih krajolika te stvaranja novih pejsažnih vrijednosti kod podizanja novih golfskih igrališta. Izgradnju golfskog igrališta treba planirati u područjima u kojima uvjeti zaštite i klimatski uvjeti omogućuju isplativo korištenje, uz prihvatljivo očuvanje prostornoga konteksta, ekosustava, pejsažnih i kulturnih vrijednosti.

Izgradnja golfskog igrališta ne smije prouzročiti štete smanjenjem resursa pitke vode, sustavom odvodnje, zauzimanjem vrijednoga šumskog i kvalitetnoga poljodjelskoga zemljišta.

U odabiru područja za gradnju golfskog igrališta prednost treba dati području sa što manjim brojem zahtjeva za različitim oblicima zaštite, kao i predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti (napušteni kamenolomi, nekadašnje šljunčare i napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina, zatvorena odlagališta odpada i sl.).

Treba izbjegavati područja koja zahtijevaju bitnu izmjenu obličja terena (topografije), a i terene većih nagiba. Za održavanje terena za igru potrebno je osigurati stalnu opskrbu vodom izvan sustava javne vodoopskrbe (navodnjavanje iz alternativnih izvora – kišnica, tehnička voda i sl.). Kvalitetne dijelove kulturnoga krajolika u okolici i unutar golfskog igrališta (vinogradi, voćnjaci, maslinici, ostatci povijesnih perivoja, arheološki nalazi, dvorci, kurije, ljetnikovci, napuštene industrijske ili druge povijesne građevine) treba uklopiti u obuhvat kao bitne elemente atraktivnosti i prepoznatljivosti golfskog igrališta.

Nakon provedene evidencije svih prirodnih i kulturnih fenomena i artefakata za koje je potreban u prostoru poseban pristup a u nadležnosti su državnih institucija, potrebno je odrediti jasan režim postupanja i održavanja takvih posebnih vrijednosti. Pritom će se odrediti područja potpune zaštite, a i razina mogućih građevnih i drugih zahvata u prostoru.Način ponašanja na zaštićenim dijelovima terena za igru golfa dodatno je određen pravilima golfa, a način igre u takvim uvjetima utvrđuje se kao "lokalno pravilo" 10.

REPUBLIKA HRVATSKA

O razvoju golfa

Prednosti i nedostaci golfa u javnoj percepciji

Golf i prostorno uređenje

Ovlasti i kompetencije za planiranje i projektiranje golfskih igrališta

Golfska igrališta u prostorno-planskoj dokumentaciji Republike Hrvatske

Temeljni stavovi za izradu kriterija i smjernica planiranja golfskih igrališta

Prostorni kriteriji za planiranje golfskih igrališta

Kriteriji za planiranje golfskih igrališta prema svrsi

Kriteriji za planiranje natjecateljskih golfskih igrališta

Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta 

Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja

Materijali