Ulaz za korisnike

Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja

|
Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja
 
Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja
Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja

3.4. PLANIRANJE GOLFSKIH IGRALIŠTA I TURISTIČKIH PREDJELA S GOLFSKIM IGRALIŠTIMA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Golfska igrališta mogu se planirati unutar građevnih područja naselja i izdvojenih građevnih područja izvan naselja.

3.4.1. Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja

Uvjeti planiranja golfskih igrališta unutar građevnih područja naselja određuju se prostornim planovima uređenja (PPUG/O), urbanističkim planovima uređenja (UPU) naselja sukladno ovim kriterijima i smjernicama te u skladu s propisanim uvjetima uređenja prostora za predmetnu namjenu površina (unutar koje se golfsko igralište planira).

Golfska igrališta mogu se planirati unutar građevnih područja naselja u područjima sljedećih namjena:

- šport i rekreacija (R) - bez turističkoga smještaja, - turistička namjena (T) – s turističkim smještajem ili bez njega, - stambena i mješovita namjena (S, M,) – kao dio tematskih perivoja/parkova bez turističkog smještaja.

Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja ne smiju se planirati unutar namjena Z1 (javne zelene površine) i Z (zaštitne zelene površine).

3.4.2. Golfska igrališta u izdvojenim građevnim područjima izvan naselja

Uvjeti planiranja golfskih igrališta u izdvojenim građevnim područjima izvan naselja određuju se ovim kriterijima i smjernicama te urbanističkim planovima uređenja (PPU) gradova i općina. Moguća su tri planerska tipa predjela golfskih igrališta: R (Rg), Rgt i Tg.

Golfska igrališta mogu se planirati u izdvojenim građevnim područjima izvan naselja u područjima sljedećih namjena:

 • šport, rekreacija (R1, R2) – bez zgrada za turistički smještaj,
 • šport i rekreacija (Rgt) – sa zgradama za turistički smještaj,
 • turističke namjene (Tg) – sa zgradama za turistički smještaj gdje su golfska igrališta planirana kao tematski parkovi.

  3.4.3. Športska i rekreacijska golfska igrališta (Rg) - bez turističkoga smještaja na površinama „športsko-rekreacijske namjene“ (R)

  Športska i rekreacijska golfska igrališta (Rg) planiraju se unutar građevnoga područja naselja ili unutar izdvojenoga građevnog područja izvan naselja (za šport) na površinama „športske i rekreacijske namjene“ (R). Na športskim i rekreacijskim golfskim igralištima nije dopuštena izgradnja zgrada za turistički smještaj.

  Planiranje športskih i rekreacijskih golfskih igrališta treba usmjeriti:

  - na rubna građevna područja gradova i većih turističkih odredišta,

 • u područja s izgrađenim kvalitetnim turističkim smještajem,
 • na turistički privlačne i dobro prometno povezane prostore,
 • u predjele koji nisu zakonski ili planski zaštićeni,
 • u predjele sanacije krajolika,
 • u prostore drugih posebnosti opisanih ovim smjernicama.

  Športska i rekreacijska golfska igrališta treba planirati racionalnim korištenjem prostora i sukladno odredbama ovih smjernica, a posebice izvan područja:

  - zaštićene prirode,

 • zaštite kulturnih dobara,
 • visoko vrijednog i vrijednog obradivog tla (P1, P2),
 • pod šumom.

  42 U „Z“ namjenama nije moguća izgradnja golfskih igralištima jer se ne mogu planirati i graditi ni drugi športski tereni unutar namjene Z.

  Kvantificirani pokazatelji za športska i rekreacijska golfska igrališta (Rg) 43

 • površina predjela za golf: Pg < 120 ha
 • najmanji udio površine terena za igru golfa: Ptg ≥ 20 %
 • koeficijent iskoristivosti (zgrada u funkciji športa): Kis ≤ 0,05 (≤ 5 %) (ovisno o veličini terena za igru golfa i lokalnim uvjetima Kis = 2-5%)
 • najveća dopuštena bruto površina svih zgrada (BRP) na golfskom igralištu: ≤ 3.500 m2.

  3.4.4. Golfsko igralište s turističkim smještajem (Rgt) - „golf resort“

  Turistički smještaj u predjelima golfskih igrališta može se planirati za igrališta ukupne površine veće od 90 ha i s više od 18 polja, te za ona koja zadovoljavaju međunarodne kriterije natjecateljskih igrališta.

  Golfska igrališta s turističkim smještajem treba planirati racionalnim korištenjem prostora i sukladno odredbama ovih kriterija i smjernica, a posebice izvan područja:

 • zaštićene prirode,
 • zaštite kulturnih dobara,
 • posebnih uvjeta zaštite određenih prostornim planovima,
 • visoko vrijednog i vrijednog obradivoga tla (P1, P2),
 • granica zaštite vodocrpilišta,
 • pod šumom,
 • očuvanja i uvažavanja prostornih vrijednosti - posebice vrijednih prostornih cjelina obala mora i kopnenih voda.

  Unutar predjela golfskih igrališta s turističkim smještajem treba planirati:

 • koncentrirane oblike razmještaja zgrada turističkoga smještaja,
 • zgrade smjestiti u dubinu predjela golfskog igrališta te na što većoj udaljenosti od obalne crte mora i kopnenih voda,
 • zgrade smjestiti i oblikovati tako da se očuvaju postojeće i otvore novi slikoviti vidici/vizure iz prostora terena za igru golfa i na njega,
 • krajobrazno i perivojno urediti cijelu površinu golfskoga predjela.

  Unutar predjela golfskih igrališta područje za izgradnju zgrada turističkoga smještaja mora biti zasebna prostorno-funkcionalna cjelina s prometnom i komunalnom infrastrukturom (namjena T).

  Unutar predjela golfskih igrališta s turističkim smještajem nisu poželjni:

 • linearni oblici smještaja zgrada turističkog smještaja (turističkih vila koje okružuju, presijecaju ili meandriraju između polja na terenu za igru golfa),
 • nizovi turističkih vila duži od 5-6 jedinica (neprekinuti nizovi zgrada duži od 40 m, tj. s razmacima između zgrada manjim od 20 m);
 • raspršeni oblici razmještaja turističkoga smještaja (tri ili više odvojena područja građenja, uključivo područje građenja zgrada u funkciji športa).

  43 Izračun kvantificiranih prostornih pokazatelja za građenje zgrada odrediti na temelju cjelovite površine golfskog igrališta koje obuhvaća površine: terena za igru golfa (športski teren); zgrade kluba, uređaja za održavanje, zgrade spremišta opreme i sl.; parkirališta, interne kolne i pješačke prometnice; vrta/perivoja oko zgrade kluba i sl.; „prirodnog terena“ - negradiv prirodan ili perivojno uređen prostor predjela golfskog igrališta.

  Predjele golfskih igrališta s turističkim smještajem – tzv. „golf resort“ (Rgt) preporučuje se planirati izvan zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) u obalnom zaleđu.

  Nije dopuštena prenamjena golfskih igrališta s turističkim smještajem (Rgt) u turističke predjele (T1, T2). Ako je potrebno i opravdano dodatni turistički smještaj može se predvidjeti prostorno-planskom dokumentacijom u blizini golfskoga igrališta kao turističke predjele T1 i T2, a uz primjenu odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09). 44

  Kvantificirani pokazatelji planiranja predjela golfskih igrališta s turističkim smještajem (Rgt)

  - Planirana površina za turističku namjenu koja se određuje PPŽ-om i PPUG/O-om može biti najviše 10 % od površine golfskog igrališta s 18 polja.

 • Ukupna obračunska površina predjela golfskog igrališta za koje se određuju najveće dopuštene površine građenja turističkog smještaja jest 90 ha (18 polja).
 • Ako je golfsko igralište (18 polja) veće ukupne površine (više od 90 ha), udio gradivih površina i BRP-a se ne smiju proporcionalno povećavati.
 • Ako kada se gradi golfsko igralište s 18+9 polja, tada se obračunska površina povećava na 100 ha. 45
 • Najveća dopuštena izgrađena površina terena (pod zgradama) jest 1,2 % ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najviše 1,1 ha za igralište s 18 polja ili najviše 1,2 ha za igralište s 18+9 polja).

  44 U nastavku se navode izvodi iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007; 38/09.) koji su izravno ili posredno utječu na izgradnju golfskih igrališta i turističkog smještaja. Prema zakonu u ZOP-u se planiranjem obvezuje (NN 76/2007; 38/09., čl. 49 i 51):

 • Očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturno-povijesnih i tradicijskih vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te poticanje obnove šuma i autohtone vegetacije (NN 76/2007; 38/09., čl. 49. st.2.),
 • Ograničiti međusobno povezivanje i dužobalno proširenje postojećih građevnih područja, odnosno planirati nova građevna područja izvan površina koje su u naravi šume (NN 76/2007; 38/09., čl. 49),
 • Sanirati napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina i proizvodna područja prvenstveno pejsažnom rekultivacijom ili ugostiteljsko-turističkom i športsko-rekreacijskom namjenom (NN 76/2007; 38/09., čl. 49.),
 • U građevnom području naselja u kojem se manje od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju, odnosno njegovom izdvojenom dijelu u pojasu najmanje 70 m od obalne crte, te u izdvojenom građevnom području izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina (NN 76/2007; 38/09., čl. 51. st. 3.)
 • U izdvojenom građevnom području izvan naselja prostornim planom županije može se odrediti veći broj prostornih cjelina jedinstvenog urbanističkog koncepta, tako da pojedina cjelina ima: površinu do 15 ha osiguran najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale širine najmanje 15 m ako je cjelina dužobalne širine veća od 500 m, osiguran pripadajući broj parkirališnih mjesta unutar svake cjeline i pristup na prometnu površinu (NN 76/2007; 38/09., čl. 51. st. 3.).

  Prema Zakonu na izdvojenim građevnim područjima izvan naselja i površinama unutar naselja ugostiteljsko-turističke namjene mogu se planirati na terenima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da (NN 76/2007; 38/09., čl. 52. st. 1.):

 • smještajne građevine i prateći sadržaji (otvoreni športski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,
 • smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje budu oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima,
 • vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina budu određeni razmjerno svakoj etapi građenja smještajnih građevina,
 • gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha,
 • izgrađenost pojedinačne građevne čestice nije veća od 30%, a koeficijent iskoristivosti nije veći od 0,8,
 • najmanje 40% površine svake građevne čestice bude uređeno kao perivojni i prirodni nasadi,
 • odvodnja odpadnih voda bude riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,
 • unutar golfskog igrališta bude osiguran pojas od najmanje 25 m od obalne crte uređen kao javni perivojni/pejsažni prostor,
 • broj vezova jednog ili više priveza plovila iznosi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica. 45 Svrha toga kriterija jest poticanje građenja grupacija (cluster-a) golfskih igrališta, svakog s 18 polja i građenja golfskih igrališta s 18 + 9 polja. Predložene vrijednosti obvezatno treba prilagoditi posebnostima lokalnih uvjeta.
 •  
 • Najveća dopuštena bruto površina zgrada (BRP) jest 22.000m2 za igralište s 18 polja ili najviše 24.000 m2 za igralište s 18+9 polja.
 • Najmanji udio površine terena za igru golfa jest 23 % od ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najmanje 21,0 ha).
 • Najmanji udio površine prirodnoga terena jest 40 % od ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najmanje 36,0 ha).
 • Najveći dopušteni broj etaža odrediti sukladno lokalnim uvjetima (gradnje i krajolika).
 • Planirana površina za turističku namjenu detaljno se razgraničava u grafičkim prilozima UPU-a ili DPU-a.

  3.4.5. Turistički predjeli s golfskim igralištem (T1g, T2g) - na površinama „ugostiteljsko-turističke namjene“ (T)

  Turistički predjeli/zone s golfskim igralištem jesu postojeći i novi planirani turistički predjeli (T1g, T2g) planirani sukladno prostornim kriterijima propisanim za turističke predjele. Terene za igru golfa (športsko igralište) i površine za gradnju zgrada turističkoga smještaja unutar turističkoga predjela treba oblikovno i funkcionalno prostorno odijeliti perivojnim uređenjem.

  Planiranje turističkih smještajnih jedinica unutar turističkoga predjela s golfskim igralištem treba biti:

 • u intenzivnije korištenim prostorima - unutar građevnih područja većih naselja,
 • u predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti te predjelima sanacije krajolika.

  Kvantificirani pokazatelji za turističke predjele s golfskim igralištem T1g, T2g 46

  Ako se u turističkim predjelima (T1 i T2) planira golfsko igralište, njegova površina može se iskazati kao „parkovni nasadi i prirodno zelenilo“.

  REPUBLIKA HRVATSKA

  Savjet prostornog uređenja Države

  PREDSJEDNIK SAVJETA

 • Stjepo Butijer, dipl. ing. arh.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

 • akademik Boris Magaš, dipl. ing. arh.

ČLANOVI SAVJETA

 • Miljenko Domijan, prof. pov. um.
 • Helena Knifić Schaps, dipl. ing. arh.
 • prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh.
 • prof. dr. sc. Srečko Pegan, dipl. ing. arh.
 • prof. dr. sc. Ivan Rogić, dipl. soc.
 • Matija Salaj, dipl. ing. arh.
 • akademik Ante Vulin, dipl. ing. arh.
 • Antun Paunović, dipl. ing. arh. (pridruženi član)

TAJNICA SAVJETA

Mirjana Turnšek, dipl. ing. arh.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

www.mzopu.hr

 

O razvoju golfa

Prednosti i nedostaci golfa u javnoj percepciji

Golf i prostorno uređenje

Ovlasti i kompetencije za planiranje i projektiranje golfskih igrališta

Golfska igrališta u prostorno-planskoj dokumentaciji Republike Hrvatske

Temeljni stavovi za izradu kriterija i smjernica planiranja golfskih igrališta

Prostorni kriteriji za planiranje golfskih igrališta

Kriteriji za planiranje golfskih igrališta prema svrsi

Kriteriji za planiranje natjecateljskih golfskih igrališta

Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta 

Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja

Materijali