Ulaz za korisnike

Gradilišta

|
Gradilišta
 
Gradilišta
Ing. Kristina Banić istaknula je kako Institut IGH osim svih cestovnih prilaza i uređaja lučkog platoa projektira i obalne konstrukcije ribarske luke

Ing. Kristina Banić istaknula je kako Institut IGH osim svih cestovnih prilaza i uređaja lučkog platoa projektira i obalne konstrukcije ribarske luke (projektantica Branka Jardas, dipl. ing. građ.) i otočkoga obalnog terminala (projektant Dušan Srejić, dipl. ing. građ.), a razdjelnica je kanal za recirkulaciju (153 x 40 m) koji se izvodi da bi se spriječilo atrofiranje morske flore i faune u ribarskoj luci.

Ribarska se luka i otočki trajektni terminal izvode u zapadnome zaštićenom dijelu luke. U središnjem je dijelu terminal dužobalne plovidbe, a istočni je dio namijenjen međunarodnom prometu koji je organiziran s unutrašnje strane glavnoga lukobrana. Na istočnom gatu 4 s vanjske je strane (vez 9) predviđena gradnja kombiniranoga veza za putničke i Ro-Ro brodove. U nastavku je novi gat 5 koji ujedno ima funkciju glavnoga lukobrana.

Nakon nasipavanja rub će se nasipa urediti gradnjom obala, a planirano je da gotovo sve obale budu gravitacijske od masivnih montažnih betonskih blokova, osim na gatovima i u kanalu za recirkulaciju gdje će konstrukcija biti oslonjena na armiranobetonske pilote (presjeka 1,5 m) izvedene u zaštitnoj čeličnoj oplati u rasteru 10 x 10 m. Ukupna je duljina obala trajektnog terminala 1900 m, a visine su obale različite, pa je u ribarskoj luci (gdje je zadržana postojeća visina uz tvornicu ribljih konzerva) 1,8 m, na otočkom terminalu 2,4 m, a na međunarodnom 3 m.

Montažni nearmirani betonski obalni blokovi su tako projektirani da podizanjem zida međusobno formiraju okno u koji se ugrađuju armatura i beton, pa se konstrukcija dodatno ukrućuje formiranjem vertikalnoga serklaža. Na obalnim je zidovima predviđena ugradnja kompletne pomorska opreme poput bitvi, anela, rampi, energetskih kanala, mornarskih stuba i pomorske signalizacije, a vezovi su organizirani bočno, na otočnom terminalu stupnjevano, i uzduž gatova. Dužina obala ovisi o brodovima, pa će na otočkom terminalu pristajati brodovi dugi 50, 70 i 90 m, na dužobalnom 120 i 150 m, a na međunarodnom između 160 i 250 m, dok s vanjske strane gata 4 i 5 mogu pristajati brodovi i do 300 m dužine.

Obalne će se konstrukcije izvoditi u fazama, a najprije će se graditi dva gata koji su ujedno u funkciji glavnog lukobrana. Prvo će se nasuti more, a potom će se izvesti gravitacijske obale s jedne i druge strane. Slijedi izvedba pilota i prokopa za glavni lukobran. U sljedećoj se fazi grade sve ostale gravitacijske obale na već izvedenom kamenom nasipu. Slijedi gradnja kanala za recirkulaciju te obala 8 i 9 koje su u njegovu sastavu, a potom se ugrađuju piloti i ploča kanala. Iduća je faza gradnja gatova na pilotima, a usporedno će se graditi ribarska luka.

Glavna je projektantica Kristina Banić vrlo zadovoljna novom trajektnom lukom, posebno stoga što se radi o projektu koji se rijetko izvodi, uostalom to je dosad najveće državno ulaganje u jednu našu luku. Luke su se u posljednje vrijeme nadograđivale ili rekonstruirale, ali se odavno nije gradila jedna nova i cjelovita. Posebno je pohvalila međusobnu suradnju projektanata, kao i usklađenost svih sudionika u građenju od investitora i izvođača do nadzora.

Nismo se uspjeli sresti s Krunom Fafanđelom, dipl. ing. građ., projektantom svih obalnih konstrukcija trajektnog terminala iz Rijekaprojekta. No razgovarali smo telefonom, a potom nam je e-mailom poslao crteže i tehničke opise obalnih konstrukcija. Tako smo doznali i sve značajke dužobalnog i međunarodnog terminala, a ovdje ih iznosimo prema redu izvođenja, posebno stoga što je predviđena jednaka konstrukcija ostalih dijelova obalnog zida i gatova.

Terminal međunarodne plovidbe nalazi se između budućega kontejnerskog terminala i terminala duž obalne plovidbe. Sastoji se od gata 4, gata 5 i dijela dužobalnog terminala. Obalna je konstrukcija gravitacijski zid od montažnih naslaganih nearmiranih betonskih blokova povezanih vertikalnim serklažom. Dužine i težine blokova variraju - od 5 do 8 m i od 40,7 do 55,18 tona.

Između trajektne rampe i budućega kontejnerskog terminala planirani su i armiranobetonski montažni sanduci za apsorpciju valova, a njihova je ugradnja planirana na drugim kritičkim dijelovima obale. Iznad niše sa sanducima planirana je montažna armiranobetonska ploča koja će se oslanjati na betonske blokove, a protupotresna je stabilnost obalnog zida osigurana zategama. Inače se gat 4 sastoji od masivnoga dijela i rasponske konstrukcije na pilotima. Masivni se dio obalnih zidova gata 4 izvodi od betonskih blokova, a nožice se zida štite zaštitnim pločama međusobno povezanim lancima.

Konstrukcija se propusne obale sastoji od pilota koji su plitko temeljeni na trošnoj stijeni. Na pilote se ugrađuju naglavnice koje se izvode na koti -4 m. U sljedećem se tehnološkom taktu radi nastavak pilota do +1,26 m u pravokutnom poprečnom presjeku, a naglavnice i stup, koji je nastavak pilota, betoniraju se na suhom u čeličnoj oplati. Rasponska se konstrukcija izvodi od predgotovljenih prednapetih montažnih greda koje su povezane armiranobetonskom pločom. I na vanjskoj će se strani rasponske konstrukcije ugraditi sanduk za apsorpciju vala do dubine od 4 m.

Glavni se lukobran sastoji od tri raspona propusne konstrukcije koje se oslanjaju na tri utvrdice i na gat 4. I ovdje su piloti postavljeni u rasteru 10 x 10 m te se plitko temelje u stijenama, a na vrhu je predviđena naglavnica te sanduk za apsorpciju vala. Rasponska se konstrukcija također izvodi od predgotovljenih i prednapetih montažnih elemenata. Sve se utvrdice grade od montažnih nearmiranih blokova, a nožice im se također štite armiranobetonskim pločama povezanim lancima.

Slično se gradi obala 11, ali i obala 10 koja dijelom pripada međunarodnom terminalu. Obje obale imaju dubinu od 10 m, a nožice se obalnog zida štite zaštitnim pločama. Na obali 10 predviđene su i tri trajektne rampe. U središnjem je dijelu akvatorija terminal dužobalne plovidbe. To je dobro zaštićen dio luke koji se sastoji od obale 9 (zida kanala za recirkulaciju).

Tu je i preostali dio obale 10 i gat 3. I on ima 3 raspona ropusne konstrukcije temeljene na utvrdicama i na obali 10. Svi se dijelovi terminala dužobalne plovidbe izvode kao što je to opisano i na terminalu međunarodnoga trajektnog prometa.

Izvor:

www.casopis-gradjevinar.hr

Materijali