Ulaz za korisnike

Gradilište i građevinski radovi

|
Gradilište i građevinski radovi
 
Gradilište i građevinski radovi
Kako izgleda gradilište?
Kako izgleda gradilište?

Uredno gradilište je ono gradilište koje udovoljava uvjetima uređenja gradilišta i na kojemu je dostupna sva propisana dokumentacija.

Uvjeti uređenja gradilišta - Gradilište mora biti ograđeno radi sprječavanja nekontrolirana pristupa ljudi na gradilište; - Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim prometnim znakovima ili označeni na drugi način; - Uz javnoprometne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugroziti prolaznike; -

Gradilište se može ograditi ogradom posebnog vanjskog izgleda ako se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u registar spomenika kulture, kao i na drugim područjima; - Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv državnog tijela koje je izdalo dozvolu na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja te dozvole; - Investitor ili izvođač dužan je za privremeno zauzimanje susjednog odnosno obližnjeg zemljišta za potrebe gradilišta postupati prema odredbama posebnih zakona; -

Za privremeno zauzimanje javno prometnih površina za potrebe gradilišta investitor ili izvođač dužan je ishoditi odobrenje nadležnoga tijela općine ili grada, odnosno pravne osobe određene posebnim zakonom; - Pripremni radovi za gradnju mogu se izvoditi na susjednom zemljištu koje nije vlasništvo investitora samo ako je investitor prethodno ishodio suglasnosti vlasnika toga zemljišta; - Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša; - Sve privremene građevine sagrađene u okviru pripremnih radova

IZVOĐAČ NA GRADILIŠTU MORA IMATI

1 - rješenje o upisu u sudski registar, 2 - akt o imenovanju odgovorne osobe, 3 - građevnu dozvolu s glavnim projektom, odnosno lokacijsku dozvolu s idejnim projektom, 4 - izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama, 5 - građevni dnevnik , 6 - dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti iz članka 16. ovoga Zakona, 7 - elaborat o iskolčenju građevine, koji je izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu. Napomena: U slučaju kad je investitor fizička osoba koja gradi za svoje potrebe obiteljsku kuću, pomoćnu građevinu, gospodarsku građevinu, ogradu i vrtnu sjenicu, izvođač na gradilištu ne mora imati dokumentaciju pod rednim brojevima 1., 2., 5. i 6.

REDOSLJED IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

ZEMLJANI RADOVI:

- Iskoličavanje, - Skidanje humusa, - Iskop zemlje I, II, III, i IV kategorije, - Odvoz iskopane zemlje na deponij, - Nasipavanje šljunka /BATUDA/ i nabijanje, - Zatrpavanje građevinske jame sa nabijanjem zemlje - Nanošenje humusa i ozelenjavanje zemljene površine. gradimo.hr - ZEMLJANI RADOVI

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

- Betoniranje temelja /trakasti temelji/ - Betoniranje AB ploča, - Betoniranje AB stupova, - Betoniranje AB zidova, - Betoniranje AB nadvoja, - Betoniranje AB serklaža i vjenaca, - Betoniranje AB stepenica - Betoniranje kosih AB ploča /Krovne ploče/ gradimo.hr - ARMIRANO - BETONSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

- Izrada jednostrane oplate /potporni zidovi, kanali i sl./, - Izrada dvostrane oplate /temelji i zidovi/, - Izrada Trostrane oplate /nadvoji, ploče i stepenice/, - Izrada četverostrane ili kružne oplate /stupovi/, - Skidanje oplate. gradimo.hr - TESARSKI RADOVI

ARMIRAČKI RADOVI

Izrada armature za ploče, zidove, stupove, grede, serklažne vjence, nadvoje, stepenice itd.

DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE

Izrada svih vrsta krovnih konstrukcija /Kompletno krovište/ gradimo.hr - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

HIDRO - IZOLATERSKI RADOVI

Izrada horizontalnih izolacija /ploče/ Izrada vertikalnih izolacija /zidovi, stupovi, stepenice/ gradimo.hr - HIDROIZOLATERSKI RADOVI

ZIDARSKI RADOVI

Zidanje zidova punom opekom /pregradni i nosivi zidovi/, Zidanje zidova blok opekom /P+pregradni i nosivi zidovi/, Zidanje zidova fasadnom opekom, zidanje zidova Siporexom /Ytong/ Zidanje dimnjaka i ventilacionih kanala. gradimo.hr - ZIDARSKI RADOVI

SKELARSKI RADOVI

Postavljanje i skidanje građevinske skele

CEMENTNE UNUTARNJE I VANJSKE GLAZURE

IZOLATERSKI RADOVI

Toplinske izolacije /zidovi, stropovi, podovi, i krovovi/ Zvučne izolacije /zidovi, stropovi, podovi, i krovovi/ gradimo.hr - IZOLACIJSKI RADOVI

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

- Zemljani radovi, - Betonski radovi, - Armirano - betonski radovi, - Tesarski radovi, - Armirački radovi, - Drvene krovne konstrukcije, - Hidroizolaterski radovi, - Zidarski radovi, - Skelarski radovi, - Cementne glazure - Izolaterski radovi

REDOSLJED IZVOĐENJA OBRTNIČKIH RADOVA

ŽBUKANJA

- Žbukanje vanjskih zidova, - Žbukanje unutarnjih zidova, - Žbukanje stropova, - Žbukanje stupova, greda, nadvoja itd. gradimo.hr - ŽBUKANJE

Materijali