Ulaz za korisnike

Gustoća zraka

|
Gustoća zraka
 
Gustoća zraka
Gustoća zraka

Zahtjevi u pogledu gustoće zraka u zgradama

Kako se zgrade grade od različitih građevinskih materijala i elemenata nastaju spojevi, preklapanja i prodori , koji se ne mogu zatvoriti nepropusno. Vremenom se kretanjem uobičajenim u građevini ove propusnosti povećavaju ili pod određenim uvjetima nastaju nove.. Propusne su do određenog stupnja i funkcionalne fuge na vratima i prozorima.

Te neizbježne propusnosti imaju za posljedicu da strana okrenuta prema vjetru(luv-strana) propušta u zgradu zimi hladni vanjski zrak, a na suprotnoj strani (Lee-strani) te u području krova izlazi vlažni topli sobni zrak (infiltracija i eksfiltracija zraka), ukoliko nisu poduzete učinkovite protumjere.

Veliki dio infiltriranog vanjskog zraka neophodan je za provjetravanje (provjetravanje stana). Novija istraživanja pokazala su da se posljednjih godina kod uobičajene izvedbene kvalitete obiteljskih kuća više infiltrira hladnog zraka nego je to potrebno. Iz toga rezultiraju povećanja toplinskih gubitaka provjetravanjem te tako i povećanja troškova grijanja. Osim toga potrebni zrak u svrhu provjetravanje ne raspoređuje se onako kako bi bilo poželjno. To osim neravnoteže toplinskih gubitaka provjetravanja ima za posljedicu i lokalno i vremenski ograničene pojave propuha te neugodnu klimu stanovanja.

Kako odlazni sobni zrak pogoduje kondenzaciji vlage sobnog zraka u građevinskoj konstrukciji te uslijed toga i pojavi građevinskih oštećenja, pravilnik o uštedi energije (EnEV) propisuje protumjere u cilju poboljšanja nepropusnosti građevinske konstrukcije te nepropusnosti prozorskih fuga i fuga na vratima.

Kako bi se postavljeni zahtjevi realizirali neophodan je često naročito kod laganih konstrukcija veći projektantski i konstruktivni utrošak vremena i rada. Osim toga savjetujemo Vam da ovu točku uzmete na vrijeme u obzir, jer su naknadni popravci u pravilu mogući samo uz dosta poteškoća i uz odgovarajuće veće troškove.

Unutarnje propusnosti:

Propusnosti ne pokazuje samo omotač zgrade, već i unutarnji omotač prostorija. Dok su one unutar stanova/obiteljskih kuća neophodne recimo kao zračne pukotine ispod ili u unutarnjim vratima, u više obiteljskim kućama između pojedinačnih stanova i između stanova i stubišta pogoduju stvaranju neželjenih zračnih strujanja. Prije svega preko instalacijskih izvedbi odnosno instalacijskih okna, te preko priključnih fuga građevinskih dijelova i materijala u području stropova i pregradnih zidova može doći do prijenosa zraka te tako opterećenja mirisima. Već prema reakciji korisnika prakticira se pojačano provjetravanje otvaranjem prozora, što opet vodi ka većoj izmjeni zraka te tako i većim potrebama za energijom grijanja.

Dokaz i procjena gustoće zraka/zrako-propusnost

Ispunjenje zahtjeva (provjera gustoće zraka)

U cilju provedbe i provjere zahtjeva u pogledu gustoće cijele građevinske konstrukcije definirane su sljedeće karakteristične veličine (DIN 4108-7 i EN 13829):

 • Izmjena zraka n50 u 1/h, Kao kvocijent između unutarnjeg i vanjskog izmjerenog volumena zračne struje pri razlici tlaka od ∆p=50 Pa te zagrijanom volumenu stana/jedno-obiteljske kuće
 • Udio volumena zračne struje q v,50,G u m³/(h.m ²) Kao kvocijent volumena zračne struje q v,50 i neto osnovne površine AG
 • Udio volumena zračne struje q v,50,H u m³/(h.m ²) Kao kvocijent volumena zračne struje q v,50 i površine omotača AH.

  Tabela: granice područja karakterističnih vrijednosti za gustoću zraka u zgradama za izmjenu zraka n50 odnosno udio zraka q v,50,G ili q v,50,H kod razlike tlaka ∆p=50 Pa prema normi DIN 4108-7.

  U ovisnosti o planiranom/postojećem sistemu provjetravanja (provjetravanje stana) ne smiju se prekoračiti vrijednosti navedene u tabeli, ukoliko se želi osigurati energetska (s ciljem smanjenja potrošnje energije grijanja) te građevinsko tehnička (s ciljem izbjegavanja problema izazvanih vlagom) kvaliteta omotača zgrade.

  Za provjeru karakterističnih vrijednosti gustoće zraka koriste se internacionalno i nacionalno kontinuirano podesivi specijalni ventilatori različitih proizvođača. Postavljeni u okvire otvorenih vrata područja koje se provjerava mogu proizvoditi pod-tlak i nad-tlak i do ca.100 pa (slika). Iz isisanih ili ubačenih volumena zračne struje qv (prilikom rada ventilatora) izračunava se izmjena zraka n odnosno udio zraka q v,G odnosno q v,H.

  Energetska odnosno građevinsko tehnička kvaliteta omotača zgrade jedne obiteljske kuće procjenjuje se usporedbom mjerno tehničkih posredovanih srednjih vrijednosti za n50 (primjerice karakteristična linija slici) odnosno q v,50,G ili q v,50,H iz po jednog mjerenja pri 50 Pa nad-tlaka i pod-tlaka s graničnim vrijednostima iz tabele . Ukoliko se još dodatno želi provjeriti odstupa li gustoća djelomičnih područja (recimo podruma ili proširenog tavana) od prosječnih vrijednosti, neophodno je više mjerenja s privremenim nepropusnim razdvajanjem djelomičnih područja. I unutarnja propuštanja u stanovima više obiteljskih kuća (primjerice u slici preko instalacijskih izvedbi kao razlika u vrijednosti iz mjernih točaka karakterističnih linija 1.0 i 1.1) mogu se na taj način zasebno posredovati uz proširenje obuhvaćanja mjernih podataka.

  Potrebna zrako-nepropusnost za dovoljnu ventilaciju (provjera ventilacijsko-tehničkih svojstava stana)

  Postupak mjerenja prilagođen je više od same provjere zrako-nepropusnosti i za procjenu ventilacijsko-tehničke prilagodbe konstrukcije omotača stanova odnosno jedno-obiteljskih kuća. Preuzimanjem ostalih mjernih točaka između (10) 20 do 60 Pa mogu se prezentirati karakteristične linije razlike tlaka-(∆p)- te volumena zračne struje-(q v)- pojedinih mjernih područja. Iz njih stručnjak može ukazati na zrako-nepropusnost omotača zgrade te tako i na provjetravanje neovisno o korisniku (kod zatvorenih prozora) i to pri realno mogućim razlikama tlaka

  Osim kod postojanja uređaja za provjetravanje u velikom broju postojećih zgrada uz zatvorene prozore vanjski zrak neophodan za provjetravanje (još) uvijek struji preko omotača zgrade te kod slobodnog provjetravanja odlazi ponovo van. To je moguće, jer pored postojećih, konstruktivno uvjetovanih propusnosti i prozorske fuge imaju visoku propusnost.

  Ugradnjom modernih prozora s reduciranom propusnošću fuga se infiltracija odnosno eksfiltracija zraka u većini slučajeva svodi na nulu. Ukoliko provjetravanje višestrukim otvaranjem prozora nije dovoljno (recimo zbog duže svakodnevne odsutnosti) moguća je, prije svega kod slobodnog provjetravanja uslijed povećane koncentracije štetnih tvari u zraku kao i uslijed vlažnosti zraka u prostorijama, pojava higijensko-zdravstvenih problema te problema s vlagom (plijesan i gljivice, Provjetravanje stanova)

  Kako bi se s velikom sigurnošću izbjegli takvi problemi, norma DIN 1946-6 preporučuje, preko već definirane zrako-propusnosti, osiguranje stalne izmjene zraka (primjerice u formi zračnih otvora na vanjskim zidovima/ALD) ili u izmjenu zraka u formi najmanjeg mogućeg odnosno osnovnog provjetravanja, i to neovisno o korisnicima. I EnEV 2002. odnosno 2004. upućuje na te mogućnosti.

  Tko može proizvoditi zračnu nepropusnost ?

  Zračna nepropusnost omotača zgrade započinje projektiranjem razine zračne nepropusnosti. U stadiju projektiranja za zračne-nepropusnost je odgovaran projektant. U većini slučajeva je to odgovorni arhitekt. Kako i investitori zbog troškova žele vlastitim angažmanom učestvovati u projektiranju, za razinu zračne nepropusnosti se može reći da su odgovorni i investitori.

  U pravilu se zrako-nepropusnost može izvesti u vlastitom aranžmanu), neophodno je da se svakako prije početka radova iscrpno informirate. Bitna pretpostavka za projektiranje razine zrako-nepropusnosti je znanje o slabim točkama i najčešćim pogreškama. Kao izvor informacija nije dovoljna samo dokumentacija proizvođača o materijalima za izvedbu zračne nepropusnosti, već se preporučuju i neovisni izvori, dakle literatura udruga, instituta, stručnih saveza i slično. Osim toga danas se objavljuje čitav niz stručnih publikacija na ovu temu, koje se dijelom mogu pronaći i na internetu.

  Ukoliko zračnu nepropusnost izvodi neko građevinsko poduzeće, svakako treba voditi računa o tome da je ono sastavni dio natječaja te da se dogovora prema ugovoru. Natječaju mora sadržavati dokaz o zračnoj nepropusnosti izveden odgovarajućim mjerno tehničkim ispitivanjem

  Projektiranje

  Tijek zračno nepropusne razine (2) obilježen je u izvedbenim planovima. Pretvorbu u stručnu izvedbu realiziraju obrtnici. „Dodatno se u izvedbenom planu moraju označiti priključne točke (3). Rješenje mora biti oblikovano tako da obrtnik može na gradilištu realizirati koncept samostalno. Važno je također da obrtnik pojašnjenjima na licu mjesta može prepoznati smisao i svrsishodnost pretvorbe.“

  Za postizanje visoke razine zračne nepropusnosti omotača zgrade daju se sljedeće projektantske i izvedbene (4) preporuke.

 • Korišteni građevinski materijali moraju biti međusobno kompatibilni. Korišteni građevinski materijali moraju pokazivati visok stupanj postojanosti na vlagu, oksidaciju i UV-zračenje, neovisno o ugradnji.
 • Fuge treba uzeti u obzir još u fazu projektiranja. Svakako voditi računa o smjernicama za obradu pojedinačnih materijala fuga.
 • Kod izrade zračne nepropusnosti najvažnija je brižljiva izvedba svih učesnika. Zračno nepropusni slojevi i njihovi priključci ne smiju biti izloženi oštećenjima uslijed djelovanja atmosferilija
 • Prilikom utvrđivanja građevinske i kućno tehničke konstrukcije vodite računa o položaju zračno nepropusnog sloja. Zamjena materijala za izvedbu zračne nepropusnosti u pojedinim konstrukcijama može biti problematična i svakako je treba prema mogućnostima izbjegavati.
 • Broj fuga, spojeva i prijelaza mora se reducirati na minimum.
 • Neizbježne fuge treba planirati tako da su trajno hermetički zatvorene.
 • Žbukani zidovi i masivne krovne konstrukcije su općenito zračno nepropusne. Kod drugih konstrukcija se često zračno nepropusni sloj realizira pomoću folija, pri čemu spojevima, prodorima i slično treba posvetiti maksimalnu pažnju.
 • Kako bi se reducirali prodori zračno nepropusnog sloja, treba predvidjeti sve instalacijske razine na unutarnjoj strani prostorije ispred zračno nepropusnog sloja.

  Savjeti

  Opišite točno kvalitetu koja Vam je potrebna. Nemojte prebrzo davati naloge obrtnicima ili izvođačima radova. Planiranje na gradilištu je uvijek prekasno. Zračno nepropusni sloj se postavlja unutra, u tom slučaju su lijepljenja zaštićena od temperaturnih razlika i utjecaja vlage. Vrijedi princip: investitor zahtijeva, projektant projektira, obrtnik realizira, a izvedbena kvaliteta se provjerava.

  Kritične točke

  Redovite kontrole pomažu prilikom detektiranja kritičnih točaka te izbjegavanje deformacija: kontrole služe i za provjeru funkcionalne valjanosti lijepljenja odnosno spojeva, te se moraju izvršiti u svakoj fazi gradnje.

  Izvođači moraju konstatirati jeli podloga „postojana“. Postojana je u slučaju kada se materijal nakon trljanja prstima ne odvaja. Ili kada se nakon testa lijepljenja utvrdi dovoljna čvrstoća.

  Svaki izvođač radova mora provjeriti također je li podloga suha. Ako ljepljive trake na površini očišćenoj od prašine ne pokazuju prianjanje, ili se nakon nekoliko dana odlijepi, pretpostavka je da je podloga vlažna.

  Lijepljeni spoj se proizvodi tako da ne nastaju sile ljuštenja. Ljepljiva traka ne smije biti izložena djelovanju sila pod kutom od 90° ili većim.

  Neravne površine masivnih građevinskih elemenata moraju se najprije pripremiti glatkim slojem žbuke. Neravnine na drvetu izravnavaju se masama za lijepljenje u obliku paste ili impregniranim masama za brtvljenje fuga. Koriste se samo materijali koji su proizvedeni za zračno nepropusni sloj.

  Testom se može konstatirati prašina: ukoliko prstima pređete preko lijepljenje površine i osjetite prašinu, ljepljive trake nisu pogodne.

  Materijali

  Materijali za zračno nepropusni sloj su:

 • Trake od plastike, elastomera, bitumena ili na bazi papira
 • Drvene tvorničke ploče (iverica, građevinske furnirane šperane ploče)
 • Gipsane građevinske ploče, gipsane, vlaknaste ploče

  U principu vrijedi sljedeće: svi spojevi, udarne fuge i preklapanja izvode se zračno nepropusno. Za zračno nepropusne slojeve i zračno nepropusne spojeve tržište nudi mnoštvo kvalitetnih građevinskih materijala.

  Materijali za preklapanja i spojeve su:

 • Impregnirani trake za brtvljenje fuga, koje su usklađene upravo za zračno nepropusne slojeve. Trake su učinkovite uz adekvatno komprimiranje.
 • Jednostrane i dvostrane ljepljive trake: u pravilu se ne smiju koristiti ljepljive trake koje proizvođač nije eksplicitno preporučio za predviđenu namjenu.

 • Materijali