Ulaz za korisnike

Inženjeri predlažu pokretanje investicija kao izlazak iz krize

Inženjeri predlažu pokretanje investicija kao izlazak iz krize
 
Inženjeri predlažu pokretanje investicija kao izlazak iz krize
Na 6. Danima ovlaštenih inženjera građevinarstva u Opatiji inženjeri predlažu pokretanje investicija kao izlazak iz krize. Jedan od načina za izlazak iz krize pokretanje je novih investicija.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva smatra poticanje gospodarskog razvoja svojom trajnom zadaćom, a onom primarnom, pokretanje razvojnih investicijskih programa i projekata koji će pokrenuti gospodarski rast u Republici Hrvatskoj i osigurati njegov kontinuirani napredak u budućnosti. Pritom koristi stručne kapacitete svog članstva, ovlaštenih inženjera građevinarstva koji, po prirodi struke, znatno utječu na gospodarski razvoj društva u cjelini.

Slijedom tog opredjeljenja, HKIG je, u ožujku 2010., prezentirala Program razvojnih projekata u Republici Hrvatskoj , studiju koju su visoko ocijenili i struka i zainteresirana javnost. Program je bio i metodološka osnovica za Program investicijskih projekata Vlade Republike Hrvatske, koji, pak, predstavlja jednu od temeljnih točaka ukupnog Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske.

U spomenutom Programu HKIG-a, uz ostala relevantna područja – kao što su energetika, energetska učinkovitost, zaštita okoliša, turizam i navodnjavanje – posebno je naglašen potencijal hrvatskog prometnog prostora kao nove, suvremene logistike Europske unije sa znatnim lokalnim i globalnim potencijalom. Da bi se on iskoristio, kako se ističe, nužno je međusobno povezivanje prometnih zahvata i ostvarenje višenamjenskih sustava. Izgradnjom takvih sustava povećala bi se ukupna vrijednost prostora i postigli dodatni sinergijski učinci s projektima iz drugih sektora.

Proces realizacije investicijskih projekata, međutim, teče vrlo sporo. Osnovni su razlozi što Hrvatskoj nedostaju strateški pravci razvoja u području infrastrukture i zahvata od javnog interesa, što Hrvatska nije uspostavila odgovarajuću organizacijsku strukturu za pokretanje i realizaciju investicijskih projekata i, što je najvažnije, nedostaju projekti dugoročno održivih infrastrukturnih zahvata kao i drugih zahvata od javnog interesa, koji bi bili pripremljeni do razine za ishođenje lokacijskih dozvola, koji bi se mogli odmah ponuditi investitorima ili na temelju kojih bi se moglo natjecati za fondove Europske unije ili povoljne kredite međunarodnih razvojnih banaka.

Program “HRVATSKA – NOVA VRATA EUROPE”

U Programu “Hrvatska – nova vrata Europe” konkretiziraju se zamisli iz studije HKIG-a Program razvojnih projekata u Republici Hrvatskoj, a koje se odnose na bolje pozicioniranje Rijeke na karti glavnih mediteranskih luka i njezino povezivanje s Podunavljem i Srednjom Europom skretanjem robnih tokova s dunavskog plovnog puta prema luci Rijeka i obratno te usmjeravanjem tokova roba iz luke Rijeka prema Srednjoj Europi i Balkanu primjenom multimodalnog prijevoza.

Svrha je Programa, ponajprije, dati smislen okvir naporima koji se u Hrvatskoj ulažu u izlazak iz krize, predlaganjem konkretnih razvojnih projekata. U njemu se predlaže što u okviru nacionalnog prostora učiniti (prepoznati, projektirati i izgraditi), kako bi se pokrenule investicije i ostvario gospodarski rast i pozitivno utjecalo na iskorištavanje slobodnih kapaciteta u gospodarstvu. Ukazuje se na put kako Hrvatsku uvrstiti na kartu investitora kao destinaciju na kojoj je i moguće i poželjno ostvarivati i green field investicije. Daju se prijedlozi potrebnih aktivnosti za provedbu konkretnih programa odnosno projekata. Programom se također želi pokazati da građevinari nisu dio krize, nego da mogu biti dio njezina rješenja.

U Programu “Hrvatska – nova vrata Europe” daje se prikaz zamišljenog prometnog sustava s osnovnim tehničkim podacima. Povezivanje luke Rijeke s lukom Vukovar na Dunavu cestovnim, željezničkim i vodnim putem moglo bi pretvoriti oba grada u glavna prometna čvorišta Srednje Europe, a osmišljavanje tog strateškog prometnog pravca objedinilo bi niz već postavljenih i djelomice realiziranih pojedinačnih projekata u nacionalni pothvat.

U tu kategoriju ulaze pojedinačni projekti, koji samo zajednički donose najveće učinke:

• izgradnja nove luke Vukovar

• izgradnja/dogradnja luke Osijek

• izgradnja luka Belišće i Donji Miholjac na Dravi

• izgradnja Kanala Dunav-Sava

• izgradnja/dogradnja luke Slavonski Brod

• dogradnja luke Sisak (opcija je izgradnja nove luke Sisak-Crnac)

• regulacija i uređenje Save za plovidbu od Siska do hrvatske granice

• izgradnja nizinske pruge Zagreb-Rijeka

• željeznička čvorišta Zagreb i Rijeka (uključujući tunel kroz Učku i izgradnju željezničke veze s Istrom i Trstom)

• izgradnja nove luke Rijeka-otok Krk (uključujući novi željeznički most na Krku)

• rekonstrukcija i dogradnja pruge na koridoru X od Zagreba do Vinkovaca

• rekonstrukcija pruge Vinkovci-Vukovar

• rekonstrukcija pruge Zagreb-Botovo na koridoru V

• regulacija i uređenje rijeke Kupe za plovidbu od Siska do Karlovca

• izgradnja luke Karlovac

• terminali multimodalnog prijevoza

• obilaznica Zagreba

Sve navedeno obrazloženo je u nekoliko poglavlja prvog dijela knjige, koja obuhvaćaju: postojeće stanje prometne infrastrukture, osnovne sastavnice Programa “Hrvatska – nova vrata Europe”, financijske okvire Programa, dinamiku realizacije Programa i provedbu Programa.

U drugome dijelu knjige posebno je izdvojeno i detaljnije opisano nekoliko najznačajnijih projekata tog sustava.

To su: Nova luka Rijeka na otoku Krku; željeznička pruga Botovo-Zagreb-Rijeka; željeznička pruga na X. paneuropskom koridoru i pruga Vinkovci – Vukovar; željeznički prometni čvor Zagreb; željeznički čvor Rijeka; nova autocestovna obilaznica grada Zagreba; višenamjenski kanal Dunav-Sava i luka Vukovar; te plovni put Sava.

Moderator: Tončica Čeljuska

Inženjeri nude svoj intelektualni potencijal u realizaciji kao zamašnjak promjene postojećeg stanja s ciljem pokretanja Novog Investicijskog Ciklusa Ulaganja (NICU).

Projekt – Hrvatska nova vrata Europe kojeg čini niz komplementarnih projekata, investicijski je pothvat koji Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) kandidira kao dio ukupnog Razvojnog programa RH

• Za uspješnu pripremu i realizaciju NICU potrebno je po hitnom postupku u Saboru donijeti Zakon o razvoju NICU.

• Zakonski okvir mora efikasno i društveno odgovorno i transparentno odgovarati na zahtjeve evaluacije mogućih pojedinačnih, društvenih i političkih ograničenja planiranih projekata NICU.

• Zakonom o razvoju NICU mora se, naročito:

• Utvrditi da su svi programi i projekti uvršteni u NICU od posebnog državnog razvojnog interesa;

• Utvrditi ciljeve NICU, ciljeve partikularnih projekata utvrđivati kao podzakonske akte za što je ovlašten Odbor za poticanje i praćenje NICU (OPPNICU)

• Utvrditi obaveze, prava i dužnosti Vlade RH, nosilaca projekata i svih sudionika u provedbi NICU;

• Utvrditi okvirnu dinamiku provedbe NICU

• Regulirati sustav valorizacije prihvatljivosti modela financiranja pojedinih projekata;

• Savjetu za prostorno uređenje RH, ili posebnom tijelu s kompetencijama, dati provedbene ovlasti, na način da su njegove odluke o prostornim ograničenjima i zahtjevima prema partikularnim projektima NICU konačne i provedbene

• Savjetu za prostorno uređenje RH, ili posebnom tijelu s kompetencijama, dati ovlasti da u pravilu utvrđuje ograničenja i zahtjeve planova nižeg reda uvijek i samo u skladu s postojećim planovima višeg reda

• Odrediti da se lokacijska dozvola za projekte od državnog interesa izdaje temeljem Idejnog rješenja, bez dokaza o vlasništvu budući je rješenje vlasništva neupitno

• Lokacijsku dozvolu izdaje Ministrstvo zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva meljem odluke/mišljenja Savjeta za prostorno uređenje RH, ili posebnog tijela s kompetencijama, a sve temeljem planova višeg reda

• Odrediti da se odlukom Savjeta za prostorno uređenje RH utvrđuje granica obuhvata, odnosno koridor i izbor lokacije kod linijskih projekata

• Odrediti mogućnost faznog izdavanja Građevinske dozvole, odnosno Potvrde glavnog projekta (za koju bi onda trebalo biti riješen imovinski postupak s najmanje rješenjem o deposedaciji)

• Izdavanje građevinske dozvole, odnosno potvrde glavnog projekta provoditi kao postupak registracije projekta, kompletnu odgovornost za usklađenost projekta s javnim ograničenjima i zahtjevima i očekivanjima i zahtjevima investitora adresirati na ODGOVORNOG PROJEKTANTA. Samo u izuzetnim slučajevima uključiti i revidenta

• Odrediti da se u postupku ishođenja dozvole za uporabu provjerava kompatibilnost projektiranih i realiziranih javnih ograničenja i zahtjeva (jasno artikulitran javni interes), dok su očekivanja i zahtjevi investitora isključivo predmet njegovog rizika i ne treba ih provjeravati u postupku ishođenja dozvole za uporabu

• Utvrditi uvjete slektivne primjene postojećih zakonskih postupaka javne nabave za projekte NICU;

• Regulirati neovisne dugoročne izvore povrata financijskih zaduženja javnog sektora za javne i JPP projekte

• Utvrditi da je svaki nosilac projekta za svaki projekt obvezan izraditi knjigu projekta

• Obvezati Investitora da za svaki projekt osigura materijalnu dobit

Zašto nudimo ovaj Program kao pilot program Programa razvojnih projekata:

• Zato jer je realizacija Programa integralni interes Europe i RH

• Zato jer se njegovom provedbom umnažaju mogućnosti razmjene roba i usluga između Europe i drugih kontinenata

• Zato jer se njegovom provedbom umnažaju mogućnosti razmjene roba i usluga između Europe i Republike Hrvatske

• Zato jer se njegovom provedbom umnažaju mogućnosti razmjene roba i usluga između regija Republike Hrvatske

• Zato jer se njegovom provedbom Europski putovi između sjevera i juga, istoka i juga, srednje Europe i juga čine poželjnijima

• Zato jer se pomorska dohvatnost Europskih destinacija podiže na najveću moguću mjeru

• Zato jer se njegovom provedbom iniciraju komplementarni gospodarski projekti u RH

Uvijek je vrijedno ponoviti kako je izgradnjom krupne cestovne infrastrukture u RH realizirana nezaobilazna osnova gospodarskog razvoja.

Projekti Programa dio su osnovnog prometnog sustava Hrvatske, koji se nalazi u procesu intenzivne prilagodbe potrebama gospodarstva i razvojnim očekivanjima. Konačni uspjeh i ostvarenja projekata ne treba promatrati zasebno, već u širem kontekstu prometnih tokova regije. Snaženjem intermodalnog prijevoza, sukladno proklamiranoj politici Europske unije, promet će se sa cesta prebaciti na željezničke pruge, plovne putove i luke. U tom smislu Hrvatska, usporedno s radovima na cestovnoj mreži, mora provesti započete razvojne lučke projekte, obnoviti željezničke pruge i izgraditi novu ravničarsku prugu od Rijeke do Zagreba. Izgradnjom ove infrastrukture otvorila bi se nova Evropska vrata prometnim tokovima roba u jugoistoku koja bi svakako bila konkurentna ostalim prometnim pravcima.

Kod toga ostaje nezanemariv “bočni” rezultat utjecaja na različite gospodarske sektore uzduž trase koju pokrivaju projekti Programa i pozitivnu provokaciju ulaganja u komplementarne projekte koji se svojim rezultatima naslanjaju na rezultat Programa uvećavajući ga.

HKIG razumije da je odgovornost struke ne samo izvršavati zahtjeve naručitelja, već kreirati prostor profesionalnog djelovanja svojih članova na dobrobit ukupne društvene zajednice.

Zadaća HKIG je zalaganje za ukupni društveni i ekonomski prosperitet zajednice, ne odustajati pred preprekama i nerazumijevanjem, ustrajati na kvalitetnim, poticajnim i tehno-ekonomski opravdanim projektnim rješenjima razvojnih projekata RH.v

To HKIG PROGRAMOM HRVATSKA – NOVA VRATA EUROPE upravo i čini

Hrvatska komora inženjera građevinarstva Ulica grada Vukovara 271 10 000 Zagreb www.hkig.hr

Materijali