Ulaz za korisnike

Izbor optimalne trase spojne ceste Kaštel Kambelovac - čvor Vučevica s obzirom na okoliš

|
Izbor optimalne trase spojne ceste Kaštel Kambelovac - čvor Vučevica s obzirom na okoliš
 
Izbor optimalne trase spojne ceste Kaštel Kambelovac - čvor Vučevica s obzirom na okoliš
Cesta Kaštel Kambelovac - čvor Vučevica

Sažetak Planirana spojna cesta spaja državnu cestu D8 (u čvoru Kaštel Kambelovac) i Jadransku autocestu (u čvoru Vučevica) s razlikom u nadmorskoj visini početne i krajnje točke trase od približno 300 m. Na trasi je i tunel Kozjak duljine 2,5 km. Budući da se radi o terenu složene geomorfologije, vrlo bogatog kulturnog nasljeđa, vrijednog krajobraza te obradivog poljoprivrednog tla, nužno je višekriterijalnom analizom vrednovati više varijantnih mogućnosti, što je u radu prikazano.

  • Autor: Mr. sc. Vjekoslav Dorić, dipl. ing. građ.;
  • mr. sc. Anita Erdelez, dipl. ing. građ., Institut Građevinarstva Hrvatske - Poslovni centar Split UDK 625.711.1.001.1

    1 Uvod

    Procjena utjecaja na okoliš obvezna je pri proceduri izdavanja potrebnih dozvola za građenje državnih cesta. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) predstavlja krovni zakon, između ostalog, i za procjenu utjecaja na okoliš i njime se određuju dvije razine provođenja procjene utjecaja na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš provodi se za programe i planove (Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, NN 64/08). Niža razina je projektna razina procjene utjecaja na okoliš (Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, NN 64/08). No postojeća zakonska regulativa relativno je novijega datuma i donedavno u Republici Hrvatskoj nije postojala obveza strateške procjene utjecaja na okoliš za prostorne planove. Sukladno tome, trase državnih i drugih cesta bile su defi nirane u prvom redu županijskim prostornim planovima, a onda i prostornim planovima općina i gradova. Tako defi nirane trase bile su podloga za procjenu utjecaja na okoliš kojom su se analizirali utjecaji trase na mikrolokaciju kojom prolazi. Procjena utjecaja na okoliš obično je rezultirala trasom predviđenom prostornim planom uz moguće manje korekcije te obvezu provođenja određenih mjera zaštite okoliša.

    Spojna cesta čvor Kaštel Kambelovac (D8) - čvor Vučevica (A1) primjer je primjene procjene utjecaja na okoliš kao alata u izboru optimalne varijante trase čija su početna i krajnja točka prethodno defi nirane prostornoplanskom dokumentacijom koja nije prošla stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Trasa je određena Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, ali u mjerilu 1:100.000, što je ostavilo prostora za njenu korekciju. Rezultat procjene utjecaja na okoliš je razmimoilaženje odabrane trase i trase predviđene u Prostornom planu Grada Kaštela (mjerila 1:25.000), što će omogućiti izmjene i dopune plana.

  • Materijali