Ulaz za korisnike

Izgradnja i održavanje hidromelioracijskih sustava za odvodnju

|
Izgradnja i održavanje hidromelioracijskih sustava za odvodnju
 
Izgradnja i održavanje hidromelioracijskih sustava za odvodnju
Izgradnja i održavanje hidromelioracijskih sustava za odvodnju

Sažetak U radu su dani osnovni pokazatelji o hidromelioracijskim sustavima za odvodnju koje je potrebno dograđivati i redovito održavati u cilju njihovog funkcioniranja, ali i kao preduvjeta za izgradnju sustava navodnjavanja u Republici Hrvatskoj. Opisan je Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama koji je naručila hrvatska Vlada i trenutačno stanje objekata i sustava. Ističe se da je taj projekt preduvjet za izradu županijskih planova navodnjavanja.

Autori:

 • Prof. dr. sc. Josip Marušić, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet; prof.
 • dr. sc. Lidija Tadić, Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakultet;
 • mr. sc. Danko Holjević, Hrvatske vode, Zagreb
 • UDK 626.86.004.5

  1 Uvod

  Hidrotehničkim melioracijama obuhvaćeno je građenje, rekonstrukcije, održavanje i sanacije vodnih građevina za odvodnju površinskih i podzemnih voda te navodnjavanje prije svega poljoprivrednih, ali i ostalih zemljišta. Glavni zadatak provedbe hidrotehničkih melioracija je stvaranje i održavanje vodnog režima u tlu prema potrebama optimalnog razvoja biljnih kultura radi ostvarenja njihovih visokih i stabilnih prinosa (t/ha).

 • Na osnovu analize terenskih podataka i određivanja vodne bilance melioracijskog područja te potreba optimalnog razvoja biljnih kultura daju se mjerodavni pokazatelji za donošenje odluke o provedbi hidrotehničkih melioracija odnosno izradi projektnih rješenja i izgradnji hidromelioracijskih građevina i sustava za:
 •  
 • odvodnju površinskih voda,
 • odvodnju podzemnih voda i
 • navodnjavanje poljoprivrednih i ostalih zemljišta.
 • Glavni preduvjet za izgradnju hidromelioracijskih građevina i sustava je prethodna izgradnja, ali i redovito održavanje vodnih građevina za zaštitu od poplavnih voda, i to rijeka i bujičnih vodotoka – uključujući i zaštitu od erozijskih procesa u vodotocima kao i na slivnim područjima. U državama s izgrađenim i redovito održavanim građevinama za zaštitu od poplava i hidromelioracijskim sustavima za odvodnju i navodnjavanje ostvaren je visok stupanj razvoja poljoprivrede kao sastavnog dijela uspješnog cjelokupnog gospodarskog i društvenog razvitka tih država.

Materijali