Ulaz za korisnike

Javno-privatno partnerstvo i drugi načini upravljanja nekretninama u vlasništvu RH, općina, gradova i županija

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Novi informator organizira savjetovanje na temu: 18. lipnja 2007. godine (ponedjeljak) s početkom u 9:30 sati Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja Pravni i institucionalni okvir za JPP prema modelu privatne financijske inicijative – Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur., načelnica Odjela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija Postupci do davanja prethodne suglasnosti i glavne karakteristike JPP ugovora - doc. dr. sc. Saša Marenjak, dipl. ing., Hrvatski institut za mostove i konstrukcije Postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općina, gradova, županija i RH - mr. sc. Jasna Brežanski, dipl. iur., sutkinja Vrhovnog suda RH Postupak prodaje nekretnina u vlasništvu općina, gradova, županija i RH - mr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., zamjenik Glavnog državnog odvjetnika JPP kao oblik javne nabave, pravni okvir i pravna zaštita - Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Porezni aspekti JPP-a i prometa nekretninama – Katica Amidžić - Peročević, dipl. oec., viša savjetnica u Ministarstvu financija Rasprava i odgovori na pitanja Kotizacija za savjetovanje iznosi 890,00 kuna (uključujući PDV), a uplaćuje se unaprijed na broj žiro-računa 2340009-1100150348, Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7/1, 10000 Zagreb, s pozivom na broj 01 18062007 - matični broj. Naknada uljučuje: sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal, radni pribor i napitak u pauzi. Dodatne informacije o savjetovanju: Telefon: 01/4555-454 Telefaks: 01/4612-553 E-mail: seminari@novi-informator.net Prijava za savjetovanje

Materijali