Ulaz za korisnike

Kako provesti postupak parcelacije

|
Kako provesti postupak parcelacije - Foto: Zane
 
Kako provesti postupak parcelacije - Foto: Zane
Za parcelaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta najčešće je potrebna lokacijska ili građevinska dozvola

Sastavni dio dokumentacije za ishođenje dozvole bit će i geodetski projekt

Za građevinska zemljišta na kojima se tek planira gradnja parcelacija se može provesti samo na temelju urbanističkog plana uređenja ili na temelju jedne od dozvola – ili lokacijske dozvole ili građevinske dozvole.

Za područja za koja je donesen urbanistički plan uređenja, koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1 : 1000 ili 1 : 2000 parcelacija se može provesti u skladu s navedenim planom, a na temelju parcelacijskog elaborata.

Za područja za koja nije donesen urbanistički plan uređenja najprije je potrebno ishoditi jednu od dozvola, a parcelacija će se provesti na temelju geodetskog projekta.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji građenju se može pristupiti samo na temelju izvršne građevinske dozvole, a kojoj samo u određenim slučajevima prethodi izdavanje lokacijske dozvole.

Lokacijska dozvola izdaje se za eksploatacijska polja i slične građevine za rudarske radove, određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina, zahvate u prostoru koji se ne smatraju građenjem, etapno i/ili fazno građenje građevine i za građenje na zemljištu za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja. Za gradnju svih ostalih građevina prije ishođenja građevinske dozvole nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu.

www.zane.hr

Materijali