Ulaz za korisnike

Koncept novih tehničkih propisa za zaštitu od požara

|
Koncept novih tehničkih propisa za zaštitu od požara
 
Koncept novih tehničkih propisa za zaštitu od požara
Koncept novih tehničkih propisa za zaštitu od požara

Sažetak

Opisuje se novi pristup zaštiti od požara koji je prema Direktivi za građevne proizvode 89/106/EEC ugrađen u Zakon o prostornom uređenju i gradnji slijedom Zakona o građenju i Zakona o gradnji. Prikazuje se način na koji je zaštita od požara obuhvaćena u novim tehničkim propisima donesenim na temelju Zakona, s osvrtom na dijelove glavnog projekta u kojima projektant treba obraditi mjere zaštite od požara uključivo s proračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije.

Autorica:

 • Ljubica Čusak dipl.ing. građ., Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH UDK 699.81:59.009.183

  1 Uvod

  Zakon o prostornom uređenju i gradnji propisuje da građevina treba ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu kao što su mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara i drugo sukladno odredbama Direktive za građevne proizvode 89/106/EEC.

  Da bi izgrađena građevina zadovoljila bitni zahtjev zaštite od požara zahtijeva se očuvati nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena, spriječiti širenje vatre i dima unutar građevine, spriječiti širenje vatre na susjedne građevine te omogućiti spašavanje osoba koje se zateknu u građevini i osigurati zaštita spasilaca.

  Za očuvanje nosivosti konstrukcije tijekom određenog vremena, potrebno je upotrebljavati građevne proizvode koji imaju određene požarne značajke, te provesti dimenzioniranje konstrukcije uzimajući u proračunu u obzir i toplinska djelovanja koja nastaju uslijed požara.

  Požarne značajke su fi zikalna i kemijska svojstva građevnih proizvoda pri izloženosti požaru, a najčešće se odnose na toplinsku provodljivost, promjenu mehaničkih karakteristika, gorivost, zapaljivost, brzinu širenja plamena, gorivo otpadanje ili otkapavanje, toksičnost nastalih dimnih plinova, stvaranje dima, toplinsku moć. Ugradnjom pravilno odabranih građevnih proizvoda glede njihova ponašanja u požaru u procesu gradnje nastaju građevni elementi i konstrukcije koje trebaju zadovoljiti određene kriterije (REI) kojima je defi nirana otpornost na požar kao svojstvo konstrukcije da pri djelovanju standardnog požara u određenom vremenu ne izgubi niti jednu od predviđenih funkcija.

  Tako će ugradnjom građevnih proizvoda koji imaju određene požarne značajke te elemenata i konstrukcija koji imaju propisanu otpornost na požar nastati građevina koja zadovoljava bitni zahtjev zaštite od požara.

  Više o ovoj temi >>>>

  Zaštita od požara

 • Materijali