Ulaz za korisnike

Opće odredbe

|
Opće odredbe
 
Opće odredbe
Opće odredbe

Članak 1.

Ovim općim uvjetima uređuju se uvjeti pružanja usluga na stranicama gradimo.hr koje Portal gradimo.d.o.o.Ivana Šibla 20 Zagreb, pružaju putem Interneta, na svojim stranicama (dalje u tekstu:gradimo.hr) i korisnika usluga koima gradimo.hr nudi (dalje u tekstu: Korisnik) (1.) Na sve međusobne odnose izmedu gradimo.hr i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske (2) Poštivanjem uvjeta korištenja usluga osigurat ćete sebi i drugim korisnicima nesmetan rad i učinkovitije korištenje svih usluga koje se nude.

Članak 2.

Objavljivanjem Općih uvjeta na stranicama gradimo.hr smatra se da je korisnik upoznat sa istima, te ih prihvaća i preuzima obavezu na sebe da će se prilikom korištenja usluga gradimo.hr držati pravila navedenim u Općim uvjetima i obaveza koje preuzme potpisivanjem ugovora.

Članak 3.

Gradimo.hr je dužan svojim korisnicima pružiti najbolju moguću uslugu, omogućiti brzo otklanjanje nastalih problema, bilo koje vrste i po potrebi proširenje kapaciteta te osigurati sigurnost i nadzor kompletnog servisa.

Članak 4.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti naš server i servis na bilo koji način na koji bi se mogao ugroziti nesmetan i siguran rad. Zabranjuje se neovlašteni pokušaj izmjene i otpreme podataka.

Članak 5.

Podaci koje gradimo.hr prikupi pri sklapanju ugovora biti će korišteni samo u svrhe za koje su uzeti i neće se ustupati drugim osobama niti prodavati. Isti ti podaci ostaju unutar gradimo.hr i za njih mogu znati samo djelatnici gradimo.hr

Članak 6.

Gradimo.hr ima za pravo odašiljati korisnicima e-mail i pismene poruke putem kojih ce informirati svoje korisnike o novim uslugama, poboljšanjima i proširenjima usluga, promjenama usluga i drugim informacijama koji su u vezi korištenja usluga gradimo.hr.

Članak 7.

Gradimo.hr ne uzima naknadu od sklopljenih poslova među korisnicima, ne preuzima odgovornost za kvalitetu i porijeklo materijala, niti za nastale porezne obaveze proizišle sklapanjem ugovora među korisnicima.

Članak 8.

Prilikom davanja materijala u bilo kojem obliku na stranice gradimo.hr, dajete stalna prava i dozvolu da se isti mogu mijenjati, prevoditi, objavijivati i distribuirati po čitavom svijetu putem medija u bilo koju svrhu bez ikakve naknade. Davanjem te suglasnosti vrijedi i prestankom ugovora izmedu gradimo.hr i korisnika.

Članak 9.

Gradimo.hr omogućuje i linkanje na druge stranice koje ne održava, niti su načinjene od strane gradimo.hr. Prilikom posjećivanja tih stranica gradimo.hr takvim korisnicima ne može jamčiti zaštitu njihova sadržaja i podataka na njima, jer kao takve ne održava i neće odgovarati za njihov sadržaj.

Članak 10.

Gradimo uzima za pravo, ograničiti ili privremeno uskratiti svoje usluge, ukoliko korisnik-pretplatnik koristi usluge na neprihvatljiv i nedozvoljen način, te ne preuzima nikakve odgovornosti za eventualno nastale štete.

Članak 11.

Neprihvatljivo i nedozvoljeno korištenje podrazumijeva sljedeće:

– nezakonite sadržaje – neistinite sadržaje i informacije – objavljivanje zaštićenih sadržaja i informacija – lančana pisma – lažna predstavljanja – neprikladni sadržaji – neprikladni softveri – datoteke i programi – neodržavanje e_mail pretinca

Članak 12.

Korisnik snosi potpunu odgovornost za sadržaj, kvalitetu, istinitost i zakonitost svih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem gradimo.hr Internetom i e-mailom.

Članak 13.

Gradimo.hr uzima za pravo nadoknadu štete od korisnika koji je prouzrokuje korištenjem usluga na neprihvatljiv i nedozvoljen način.Prilikom zasnivanja ugovornog odnosa gradimo.hr će preko nadležnih tijela ispitati identitet korisnika, u svrhu suradnje samo sa legalnim korisnicima.Gradimo.hr očekuje suglasnost od korisnika da kod nadležnih tijela može po potrebi provjeriti njegov identitet. Svi podaci će se koristiti isključivo za zakonom dozvoljene radnje i vlastite potrebe u cilju osiguranja istinitosti podataka o tvrtci ili osobama koji se prijavljuju u bazu podataka gradimo.hr Korisnik je dužan pisanim putem najkasnije 7 dana od nastale promjene bez odgadanja izvijestiti gradimo.hr o svakoj promjeni podataka u ugovoru o korištenju usluga.

Članak 14.

Gradimo.hr može uskratiti pravo sklapanja ugovora o korištenju usluga sa pravnom ili fizičkom osobom: _ ako postoji osnovana sumnja da osoba želi postupiti zlonamjerno i protivno Općim odredbama i zakonu, – ako podaci o identitetu nisu istiniti, – ako je platežno nesposoban, – ako postoji osnovana sumnja da će usluga biti koristena od trećih lica u pogledu kojih postoje razlozi za odbijanje pružanja usluge koji su navedeni.

Članak 15.

U svrhu okupljanja što većeg broja legitimnih subjekata, poduzimamo akcije besplatnog uvrštavanja u našu bazu podataka (imenik), stim da će te o tome biti najprije moguće obaviješteni.

Članak 16.

Korisnici usluga web-maila se obavezuju da će redovito pratiti i održavati svoj e-mail sandučić, te da gradimo.hr ne snosi odgovornost za sadržaje pošte koja će na njih pristizati.U slučaju bilo kakvih problema koji nastanu u vezi sa web-mailom gradimo.hr neće za njih snositi odgovornost.

Članak 17.

O važnim promjenama i dopunama gradimo.hr može obavijestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu.Korištenjem bilo kojeg sadržaja na gradimo.hr Portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilnikom.

Članak 18. 

Korištenje kolačića (cookies) - Kolačići se koriste za osiguravanje funkcionalnosti ankete, slanja upita i registracije posjetitelja. Surađujemo sa tvrtkama za oglašavanje koje poslužuju oglase trećih strana na našoj web-lokaciji. Te tvrtke putem kolačića mogu koristiti podatke (koji NE uključuju vaše ime, adresu, adresu e-pošte ili telefonski broj) o vašim posjetima ovoj i drugim web-lokacijama kako bi ponudili oglase o proizvodima i uslugama koje vas zanimaju:

Google, kao dobavljač treće strane, koristi kolačiće za posluživanje oglasa na ovoj web-lokaciji.
Pomoću DART kolačića Google i njegovi partneri poslužuju oglase korisnicima temeljem njihovih posjeta našoj web-lokaciji i drugim web-lokacijama na internetu.
Korisnici mogu deaktivirati korištenje DART kolačića posjetom pravila o privatnosti Google oglasa i sadržajne mreže. (Ako želite dodatne informacije o tom postupku te želite saznati što učiniti kako te informacije ne bi bile dostupne takvim tvrtkama, kliknite ovdje: DoubleClick DART kolačić)
 

Materijali