Ulaz za korisnike

Podloge za početak građenja

|
Podloge za početak građenja
 
Podloge za početak građenja
S obzirom da započinje razdoblje ljepšeg vremena za graditelje započinje se sa prvim fazama izvedbe projekata koji ovisi o dobrim pripremnim radovima na terenu.

Kako bi se izbjegli dodatni izdaci, tijekom pripremnih radova sve faze moraju biti izvedene pedantno i prema propisima, te u zadanim vremenskim okvirima; kako bi ostalim etapama projekta ostao u naslijeđe potpuno sređeni teren za daljnje graditeljske aktivnosti i pripremni radovi su od bitne važnosti. Pripremni radovi u graditeljstvu često su iznimno zahtjevni. Čišćenje terena, trasiranje, instalacije i dr. samo su neki od problema koji čekaju investitora i izvođača.

 Prema pravilniku pripremni radovi jesu gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organiziranja gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje a usko su vezane uz projektiranje i gradnju. Projektiranje jest izradba idejnog i glavnog projekta potrebnog za izdavanje načelne i građevne dozvole (iz koje najčešće slijede pripremni radovi), izradba izvedbenog projekta za potrebe gradnje te projekta za uklanjanje građevine. Gradnja je izvođenje pripremnih radova, građevnih radova (uključujući građevno-završne i građevinsko-instalaterske radove), rekonstrukcija postojeće građevine te ugradba i montaža opreme, gotovih građevnih elemenata i konstrukcija. Građevina je stvar nastala gradnjom, povezana s tlom koja se sastoji od građevnog dijela ili od građevnog dijela i ugrađene opreme koji zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu kao i samostalna postrojenja povezana s tlom koja se sastoje od ugrađene opreme i čine tehničko-tehnološku cjelinu.

Odgovornosti investitora

Tijekom cijelog projekta investitor ima glavnu ulogu koordinacije te je između ostaloga dužan osigurati stručni nadzor pripremnih radova i gradnje; povjeriti projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti; imenovati glavnoga projektanta ako u projektiranju sudjeluje više projektanata; imenovati izvođača odgovornoga za međusobno usklađivanje radova ako u gradnji sudjeluju dva izvođača ili više njih; najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja građevine; pisano prijaviti gradnju tijelu državne uprave nadležnom za poslove graditeljstva i građevnoj inspekciji, a jednako i nastavak građevnih radova ako je u gradnji došlo do prekida duljeg od tri mjeseca; u slučaju prekida radova, poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina i površina; o nastaloj promjeni novi investitor mora pisano obavijestiti tijelo graditeljstva te imenovati glavnoga nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora gradnje, u slučaju izvođenja više vrsta radova na određenoj građevini i kad nadzorni inženjer ima i druge nadzorne inženjere odgovarajuće struke za te radove. Kako su pripremni radovi iznimno bitan dio, posebna pozornost se mora staviti na tu primarnu fazu gradnje.

 Početak pripremnih radova

Načelnom dozvolom, po zahtjevu investitora, određuju se dijelovi građevine za koje će se izdavati građevne dozvole te se na osnovi načelne dozvole može se započeti s pripremnim radovima, ali se ne može započeti s izvođenjem radova na građevini. Kako bi se ostvario početak pripremnih radova zahtjevu za izdavanje načelne dozvole prilaže se dokaz da se ima pravo graditi na određenoj nekretnini prema, tri primjerka idejnoga projekta, načelne suglasnosti nadležnih tijela ili pravnih osoba kad to ovisno o vrsti građevine, odredi tijelo graditeljstva i popis dijelova građevine za koje će se izdavati građevne dozvole. Idejni projekt sastavni je dio načelne dozvole što na njemu mora biti naznačeno i ovjerovljeno potpisom službenika i pečatom tijela graditeljstva.

Građevna dozvola

Za razliku od spomenute opcije, pripremni radovi za potrebe gradilišta češće se izvode na temelju konačne građevne ili konačne načelne dozvole za građevinu. Iznimno, posebna građevna dozvola potrebna je za privremene građevine i pripremne radove koji mogu biti opasni za zdravlje ljudi, promet i okoliš, i to za:

- asfaltnu bazu, separaciju agregata, tvornicu betona i sl. koje će se upotrebljavati za gradnju više građevina u duljem razdoblju

- dalekovod i transformatorsku stanicu koju je potrebno graditi radi napajanja gradilišta električnom energijom,

- prijenosne spremnike za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari za potrebe gradilišta,

- složenije pripremne radove koji mogu utjecati na život i zdravlje ljudi ili na stabilnost građevine.

Načelnom dozvolom, po zahtjevu investitora, određuju se dijelovi građevine za koje će se izdavati građevne dozvole te se na osnovi načelne dozvole može se započeti s pripremnim radovima, ali se ne može započeti s izvođenjem radova na građevini

 Uređenje gradilišta

U primarne faze gradnje se svakako ubraja i uređenje gradilišta koje mora zadovoljavati određene norme. Gradilište mora biti ograđeno radi sprečavanja nekontrolirana pristupa ljudi na gradilište a na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim znakovima ili označeni na drugi način. Uz javno-prometne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradilište se može ograditi ogradom posebnog vanjskog izgleda ako se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u registar spomenika kulture kao i na drugim područjima a također mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv državnog tijela koje je izdalo dozvolu na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja te dozvole. Investitor ili izvođač dužan je, za privremeno zauzimanje, susjednog odnosno obližnjeg zemljišta za potrebe gradilišta, postupati prema odredbama posebnih zakona.

Za privremeno zauzimanje javno prometnih površina za potrebe gradilišta investitor ili izvođač dužan je ishoditi odobrenje nadležnog tijela općine ili grada, odnosno pravne osobe određene posebnim zakonom. Pripremni radovi za gradnju mogu se izvoditi na susjednom zemljištu koje nije vlasništvo investitora samo ako je investitor prethodno ishodio suglasnosti vlasnika tog zemljišta.

Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilne te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša, a također sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevni i drugi materijal, otpad i sl. moraju biti uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja, zaštitu od prekomjerne buke, zaštitu tla i podzemnih voda.

 Podloge za pripremne radove

Izvještaj o istražnim radovima (geološkim, geotehničkim i drugim) služi kao podloga za izradu glavnog projekta i sastavni je dio dokumentacije na osnovi koje se izdaje građevna dozvola. Investitor predaje primjerak izvještaja o istražnim radovima izvođaču i nadzornom inženjeru za praćenje i kontrolu uvjeta izvođenja radova na trasi i objektima. Izvještaj o istražnim radovima sadrži predviđene geološke i geomehaničke uvjete na.

Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. Zbog opsežnosti radova, dužine gradnje, često i sudjelovanja velikog broja izvršitelja te zbog drugih specifičnosti građevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije građenja.

Metodologija izrade projekta organizacije građenja zahtijeva određenu postupnost izrade i obrade pojedinih dijelova po utvrđenom redoslijedu. Analizirani i odabrani elementi sklapaju se u cjelinu koja omogućava obradu sljedećih dijelova projekta, uz uvjet da se etape i ukupni radovi izvode pod optimalnim mogućim uvjetima.

Sadržaj i redoslijed izrade takvog dokumenta je: prikupljanje osnovnih podloga sa njihovom interpretacijom (planovi, podloge: klimatsko-meteorološke, geološko-geomehaničke, topografske i dr.); rješenje vanjskog prijevoza s preglednom kartom lokacije materijala i sustavom prijevoza s potrebnim podacima i proračunom cijena materijala, prijevoza s popratnim troškovima; proračun i rješenje opskrbe osnovnim i pomoćnim materijalima, energijom i vodom; rješenja i izvođenje prethodnih radova; odabir najpovoljnijih rješenja (tehnologije, tehnološkog procesa i dr); uži izbor mehanizacije tehnoloških procesa na osnovi proračuna potreba, troškova i optimizacije, proračun potreba u radnoj snazi, po vrstama i kvalifikacijskoj strukturi; izrada dinamičkih planova napredovanja radova i potreba u sredstvima (radna snaga, mehanizacija i prijevozna sredstva, materijal, energija i dr.); projekt pripremnih radova - što uključuje privremene prometnice, privremeno naselje, infrastrukturu i ostale pomoćne objekte i površine gradilišta; financijski plan, dinamički plan ulaganja financijskih sredstava, i dr.; izrada organizacijske sheme rukovođenja i upravljanja (podjele na organizacijske jedinice, gradilišta, sekcije, dionice i sl.), izrada sheme gradilišta s oznakama pojedinih kapaciteta i s prikazom tijeka tehnološkog procesa; osiguranje mjera zaštite na radu i druge potrebne mjere za izvedbu radova; izrada potrebnih planova, detalja i opisa; izrada potrebnih proračuna skela, oplata, i sl.; i izrada tehničkih izvještaja.

Geodetski radovi

Geodetski radovi pri građenju građevina obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata u trasi; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru; i izradu snimka izvedenog stanja. U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova.

 Čišćenje i priprema terena

Ovi radovi obuhvaćaju rezanje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, zatim odnošenje istih izvan gradilišta na odlagalište. Površine koje treba očistiti označene su u nacrtima ili ih određuje nadzorni inženjer prije početka rada. Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.

Osim vađenje hortikulturnog dobra, bitno je istaknuti i rušenje napuštenih i dotrajalih zgrada i drugih objekata od kojih se materijal, osim za izradu nasipa, ne može upotrijebiti i za druge namjene. Najčešće je projektom ili odlukom investitora određeno rušenje stambenih, gospodarskih, industrijskih i poslovnih zgrada, vađenje temelja, čuvanje, prijevoz i pospremanje upotrebljivog materijala, te čišćenje gradilišta od otpadnog materijala. Zgradu treba rušiti u skladu s projektom, važećim propisima i zakonima te tako da se ne ugrožava sigurnost ljudi, opreme, zaštita okoliša i ne ošteti materijal koji bi se mogao ponovno upotrijebiti. Građevni materijal, koji se može još koristiti, mora biti očišćen, prevezen i odložen na mjesto koje je određeno projektom ili koje odredi nadzorni inženjer. Nakon rušenja zgrade gradilište mora biti očišćeno od materijala, konstrukcija i temelja, a otpadni materijal treba prevesti na mjesto gdje neće smetati izgradnji i kakvoći radova i gdje neće narušavati estetski izgled, odnosno materijal treba prevesti u mjesna odlagališta otpadnog materijala. Zgrade se moraju rušiti uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete drugim objektima i posjedima.

Komunalne instalacije

Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih i drugih instalacija, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo, osim uklanjanja temelja ili dijelova objekata postojećih instalacija od masivnog materijala. Svi radovi vezani uz uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija trebaju biti predviđeni u projektu. Ako nisu predviđeni, investitor će angažirati specijalizirane ili komunalne organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije. Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima, propisima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova.

Zaštita ostalih priključaka

Opis rada obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo, koji su sastavni dio građevine. Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova. Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlaštene za određenu vrstu posla. Ako je potrebno, na području se obuhvaća zaštita i obnova vlasništva, drveća, spomenika svih vrsta vodotoka i jezera koji mogu biti ugroženi prilikom gradnje, ili samom građevinom. Svi radovi vezani uz zaštitu trebaju biti predviđeni u projektu. Ako nisu predviđeni, investitor će angažirati specijalizirane organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije.

Izrada elektroenergetskog priključka

Izrada elen. priključka i TS-e obuhvaća izradu naponskog priključka sa postojećeg GRO ili dalekovoda, zračnim ili kabelskim načinom i izrada odgovarajućeg broja trafostanica. Visoko naponski priključci izvode se prema projektu organizacije građenja, uvjetima nadležnog elektroprivrednog tijela, a po izvođaču koji je specijaliziran za te radove.

 Snabdijevanje gradilišta vodom

Ova etapa rada obuhvaća izradu vodovodnog priključka sa postojeće vodovodne mreže do gradilišta i razvod po gradilištu. Ukoliko nema mogućnosti priključka sa postojećeg vodovoda, rad obuhvaća i izradu zahvata (kaptaže) vode na odgovarajućem prirodnom izvoru. Priključak vodovoda sa postojeće vodovodne mreže odnosno kaptaže izvodi se prema uvjetima nadležnog vodoupravnog tijela i s izvođačem koji je specijaliziran za te radove. Svi radovi na izvedbi vodovodnog priključka izvode se prema projektu organizacije građenja i odgovarajućem projektu, koji je izrađen na trošak izvođača uz poštivanje svih uvjeta iz vodopravne suglasnosti.

Gradilišna rasvjeta

Rasvjeta reflektorima mora omogućiti sigurno izvođenje radova. Po potrebi svjetlo se može zasjeniti kako bi ga se usmjerilo na područja unutar gradilišta i izbjeglo iritiranje. Alternativan izvor energije i sustav rasvjete u slučaju nužde mora postojati kako bi se omogućilo izvođenje nužnih zahvata i sigurna evakuacija u slučaju prekida primarnog napajanja.

Zaštita od buke i vibracija

Razina buke i granice vibracije moraju biti u skladu s Zakonom o zaštiti na radu, kao i ostalim zakonskim odredbama i propisima. Izvođač mora odabrati i primijeniti metodu rada, dijelove pogona i kontrole u radu kako bi smanjio razinu buke i vibracija uključujući profesionalnu buku i izloženost vibracijama od radnog pogona, te kako se ne bi prešla maksimalna dozvoljena razina buke i vibracije. Ograde će se, po potrebi, demontirati i ponovno montirati u skladu s napredovanjem radova. Linija ograde mora biti ujednačena i vanjska strana ograde mora se zaštititi trajnim premazom. Po potrebi, da bi spriječio refleksiju buke, izvođač mora obložiti unutarnju stranu ograde s odobrenim materijalom koji smanjuje buku a materijal mora biti vatrootporan i vodootporan.

Idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička rješenja građevine i smještaj u prostoru a ovisno o vrsti građevine sadrži: nacrte, izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila, tehnički opis, podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova, pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja (mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, opskrba vodom, odvodnja, način priključenja na prometnicu i sl.).

Materijali