Ulaz za korisnike

Projektna dokumentacija

|
Projektna dokumentacija
 
Projektna dokumentacija
KOJI SU PROJEKTI POTREBNI ZA GRAĐENJE?

Projektnu dokumentaciju za građenje čine: - idejni projekt, - glavni projekt, - izvedbeni projekt.

KOJI JE SADRŽAJ IDEJNOG PROJEKTA?

Idejni projekt, ovisno o vrsti građevine, sadrži: 1. nacrte, 2. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućega mjerila, 3. tehnički opis, 4. podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova, 5. pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja (mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, opskrba vodom, odvodnja, način priključenja na prometnicu, promet u mirovanju i sl.).

ŠTO JE PRILOG I SASTAVNI DIO GLAVNOGA PROJEKTA?

Prilog i sastavni dio glavnoga projekta jest lokacijska dozvola ili izvod iz detaljnog plana uređenja i posebni uvjeti.

KOJE PROJEKTE MOŽE SADRŽAVATI GLAVNI PROJEKT I O ČEMU OVISI SADRŽAJ?

Ovisno o tehničkoj strukturi građevine, glavni projekt može sadržavati više vrsta projekata: - arhitektonski projekt (u arhitektonskom projektu mora biti fizika zgrade i sve suglasnosti koje su navedene u lokacijskoj dozvoli /Elektra, Vodovod, Kanalizacija, Promet, MUP, Plinara, Elektroprivreda, Suglasnost sanitarne inspekcije itd./), - građevni projekt, - projekt konstrukcije (statika), - projekt vodovoda i kanalizacije - strojarski projekt ako grijanje nije na kruta goriva i ako se traži prisilna ventilacija ili klimatizacija, - projekt zaštite na radu, - projekt instalacija, - projekt ugradnje opreme, - druge potrebne vrste projekata (projekt temeljenja, tehnološki projekt, projekt krajobraznog uređenja i dr.).

KOJI JE SADRŽAJ PROJEKATA KOJI SU SASTAVNI DIO GLAVNOGA PROJEKTA?

Projekti, ovisno o vrsti građevine, sadrže: - nacrte, - tehnički opis, - procjenu troškova gradnje, - podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima koji su poslužili kao podloga za izradu projekata, - proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr. kojima se dokazuje da je građevina projektirana prema odredbama ovoga Zakona, program kontrole i osiguranja kakvoće, - elaborat postupanja s otpadom ako se radi o opasnom otpadu, u skladu s propisom o postupanju s opasnim otpadom, - izvadak iz katastarskoga plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila, posebne tehničke uvjete gradnje i način zbrinjavanja građevnog otpada, u skladu s propisom o postupanju s otpadom, - plan posebnih dijelova zgrade (projekt etažiranja).

JE LI U GLAVNOM PROJEKTU POTREBNO DOKAZIVATI USKLAĐENOST SA ZAKONOM O GRADNJI ZA PREDGOTOVLJENE KONSTRUKCIJE I OPREMU?

Za predgotovljene konstrukcije i opremu koja ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema odredbama ovoga Zakona, u projektu nije potrebno to ponovno dokazivati.

MOŽE LI SE ISTI GLAVNI PROJEKT VIŠEKRATNO RABITI ZA GRADNJU?

Glavni projekt na temelju kojeg je izgrađena određena građevina može se rabiti za gradnju drugih takvih građevina ako su s time suglasni investitor i projektant koji je izradio taj projekt, pod uvjetom da se taj projekt prilagodi ostalim uvjetima gradnje na određenoj građevnoj čestici. U tom slučaju potrebno je poštovati autorska prava, sukladno posebnom propisu.

KOJI JE SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA ZA OBITELJSU KUĆU I ŠTO PROJEKTI SADRŽE?

Glavni projekt za obiteljsku kuću sadrži: - izvod iz prostornog plana, prema posebnom propisu, - arhitektonski projekt, - građevni projekt i - projekte instalacija. Projekti sadrže: - nacrte, - tehnički opis, - procjenu troškova gradnje, - po potrebi podatke iz geotehničkog elaborata koji služi za izradu projekta, proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti i fizikalnih svojstava građevine, izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, po potrebi, dokaze za mjere zaštite od požara, - uvjete zaštite prirode ako se obiteljska kuća gradi u zaštićenom dijelu prirode.

TKO POTVRĐUJE DA JE IZVEDBENI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S GLAVNIM PROJEKTOM?

Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom, a sukladnost izvedbenog s glavnim projektom potvrđuje projektant glavnoga projekta.

KAKO IZGLEDAJU I KAKO SE OZNAČAVAJU PROJEKTI I NJIHOVI DIJELOVI?

Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani tako da se onemogući zamjena sastavnih dijelova. Projekti, odnosno njihovi dijelovi (tehnički opis, proračuni, svaki list nacrta i dr.) moraju imati naznačenu: - osobu koja ih je izradila, - naziv građevine, - ime ili naziv investitora, - oznaku ili broj projekta, odnosno njegova dijela, datum izrade i ime i potpis te pečat projektanta, odnosno glavnoga projektanta.

KAKO SE ČUVAJU PROJEKTI?

Glavni odnosno idejni projekt, koji je prilog i sastavni dio građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole, zajedno s dozvolom trajno čuva nadležno državno tijelo koje je izdalo građevnu, odnosno lokacijsku dozvolu. Glavni i izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik za sve vrijeme dok građevina postoji.

Glavni projekt se predaje istom područnom uredu koji je izdao lokacijsku dozvolu. Svaki od projekata predaje se u 5 (pet) primjeraka. Ako se radi rekonstrukcija objekta mora se dobiti i suglasnost zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Lokacijska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) koji se izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja te posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, a određuje uvjete prema kojima će se provesti zahvat u prostoru – pod kojim se mora izraditi tehnička dokumentacija, odnosno prema kojoj će se graditi.

Ključne riječi; Projektna dokumentacija, ishođenje građevinske dozvole, Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola

Materijali