Ulaz za korisnike

Promjene u oporezivanju transakcija nekretninama

|
Promjene u oporezivanju transakcija nekretninama - Foto: Zane
 
Promjene u oporezivanju transakcija nekretninama - Foto: Zane
Građevinska zemljišta ulaze u sustav PDV-a

Od 1. siječnja 2015. tržište nekretnina očekuju promjene u sustavu oporezivanja prometa nekretnina, koji je u sadašnjem obliku, uz neznatne izmjene, na snazi još od 1. siječnja 1998. Promjene su rezultat usklađenja hrvatskih propisa s europskim direktivama, odnosno isteka prijelaznog roka u kojem je Hrvatskoj bilo dopušteno oslobođenje od plaćanja PDV-a na građevinsko zemljište.

Transakcije nekretninama oporezivat će se kao i dosad porezom na promet i porezom na dodanu vrijednost, no za razliku od dosadašnje prakse, za jednu transakciju razrezivat će se samo jedna vrsta poreza - ili porez na dodanu vrijednost ili porez na promet nekretnina.

Prema „starim“ propisima, a koji će i nadalje vrijediti za nekretnine za koje se ugovori i druge isprave o isporuci sklope do kraja ove godine, nekretnine su se oporezivale na dva moguća načina: jedan je način vrijedio za novosagrađene građevine, a drugi za stare građevine i zemljišta. Prva transakcija novosagrađene građevine oporezivala se kombinacijom poreza na promet nekretnina i poreza na dodanu vrijednost, na način da se na vrijednost zemljišta i komunalnih davanja zaračunavao porez na promet nekretnina, a na preostalu vrijednost nekretnine obračunavao se PDV.

Stare građevine i zemljišta oporezivala su se porezom na promet nekretnina, a osnovne odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina ostaju na snazi i nak on 1. siječnja 2015.: porezni obveznik u plaćanju poreza na promet nekretnina jest stjecatelj nekretnine, porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjec anja, a porezna stopa iznosi pet posto.

Prema novousvojenim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na promet nekretninama, vrsta poreza kojim će se razrezati porez kod prometa nekretnina ovisit će o poreznom statusu isporučitelja nekretnine, predmetu isporuke, tj. vrsti nekretnine koja se isporučuje te u pojedinim slučajevima i o poreznom statusu stjecatelja nekretnine.

Kod isporuke nekretnina od strane fizičkih osoba, tj. isporučitelja koji nisu obveznici PDV-a, nema izmjena u načinu oporezivanja – takve su transakcije predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina, bez obzira na predmet isporuke i porezni status stjecatelja nekretnine.

Kod isporuke nekretnina od strane isporučitelja koji su obveznici PDV-a, ako je riječ o isporuci građevinskog zemljišta, građevina ili njihovih dijelova prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine, na isporuku će se obračunati PDV, neovisno o poreznom statusu stjecatelja nekretnine.

PDV-om se oporezuju i transakcije rekonstruiranih građevina kod kojih su troškovi rekonstrukcije veći od 50 posto tržišne vrijednosti građevine ili njezinih dijelova, a transakcija se dogodila u razdoblju prije prvog nastanjenja ili unutar dvije godine od nastanjenja nakon rekonstrukcije.

Za sve ostale vrste nekretnina koje isporučuje obveznik PDV-a, u slučaju da je stjecatelj nekretnine fizička osoba, plaća se porez na pr omet nekretnina.

Međutim, izmjene Zakona donose novosti za slučaj prometa nekretnina između dvaju obveznika PDV-a, pa u slučaju da nekretnina koja se isporučuje ne spada pod vrste nekretnina za k oje je plaćanje PDV-a obvezno, isporučitelj nekretnine može odlučiti hoće li se transakcija oporezovati porezom na promet nekretnina ili PDV-om.

www.zane.hr

Materijali

  • Kojim se porezom oporezuju pojedinetransakcije?

    Kojim se porezom oporezuju pojedinetransakcije?

  • Usporedba oporezivanja novosagrađene nekretnine prema starim i novim propisima

    Usporedba oporezivanja novosagrađene nekretnine prema starim i novim propisima

  • Jav ne evid encij e ov lašt enih posr ednika i ag enata dio su
uređenog tr žišta nekr etnina

    Jav ne evid encij e ov lašt enih posr ednika i ag enata dio su uređenog tr žišta nekr etnina