Ulaz za korisnike

Specifična težina

|
Specifična težina
 
Specifična težina
Specifična težina

Specifična težina - Odlučujuća fizikalna veličina, kojom se opisuju svojstva masivnih građevinskih materijala, jeste specifična gustoća. U pricipu vrijedi: što je težina veća, dakle specifična gustoća nekog građevinskog materijala, to je lošija njegova toplinska izolacija. Obrnuto je kod nosivosti, kod zvučne izolacije i sposobnosti akumuliranja topline: što je specifična gustoća veća, tim bolje. Na sreću moguće je tehnički modificirati masivne materijale. Brojne recepture optimiraju na taj način fizikalna svojstva masivnih građevinskih elemenata i to u željenom smjeru. Na taj način tržište nudi masivne građevinske elemetima specijalistima za posebna područja primjene, ali i one generalno, za sve namjene.

Materijali