Ulaz za korisnike

Sportska dvorana Gradski vrt u Osijeku

|
Sportska dvorana Gradski vrt u Osijeku
 
Sportska dvorana Gradski vrt u Osijeku
Sportska dvorana Gradski vrt

U radu se opisuje arhitektonski projekt i konstrukcija višenamjenske nastavno - sportske dvorane Gradski vrt u Osijeku. Dvorana bi trebala biti završena do održavanja Svjetskog rukometnog prvenstva. Položajem i oblikom pridonijet će novoj vizualnoj kvaliteti južnog ulaza u grad i cijeloj slici grada. Ističe se da je dvorana, s pet glavnih dvorana te pomoćnim i pratećim sadržajima, namijenjena za održavanje nastave tjelesnog odgoja te aktivnosti sportskih klubova i rekreativaca. Ključne riječi: sportska dvorana Gradski vrt, Osijek, arhitektonski projekt, konstrukcija, Svjetsko rukometno prvenstvo, nastava tjelesnog odgoja, sportske aktivnosti

Boris Koružnjak .............................. UDK 725.826:371

Autor: Prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl. ing. arh., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb

1 Prostorna organizacija (koncept)

Sportska dvorana GRADSKI VRT u Osijeku projektirana je kao višenamjenska nastavno sportska dvorana s pet glavnih dvorana te pomoćnim i pratećim sadržajima. Prije svega je namijenjena održavanju nastave tjelesne i zdravstvene kulture srednjih škola koje nemaju svoje sportske dvorane te za osječke športske klubove i rekreativce, a svoju će promociju doživjeti održavanjem utakmica Svjetskog prvenstva u rukometu 2009.

Kao jedan od glavnih sklopova na prostoru budućega sportsko-rekreacijskog kompleksa GRADSKI VRT, svojim vanjskim i unutarnjim oblikovanjem postat će novi urbani znak, a položajem i formom pridonijet će novom vizualnom dojmu južnog ulaza u grad kao i cjelokupnoj slici grada.

Pristupni trg s glavnim stubištem na sjevernoj strani dvorane te vodena ploha i spiralna skulptura - fontana fokusiraju događanja središnjeg dijela cijelog budućeg sportskog kompleksa. To je ujedno i glavni pristup za gledatelje-posjetitelje dvorane na razini +5,00. Pristupi korisnika – sportaša nalaze se na razini prizemlja (±0,00), obodno sa zapadne (ulaz 1, ulaz 2, ulaz 3) i istočne strane (ulaz 4). Servisni pristupi i dio tehničkih prostora nalaze se s južne strane.

Kolni pristup dvorani nalazi se sa zapadne i južne strane gdje je u sklopu krajobraznog uređenja parkiralište za približno 260 osobnih vozila i 12 autobusa.Prostor između gradskog stadiona i sportske dvorane – aleja sportaša - svojim urbano - parkovnim oblikovanjem nadovezuje se na glavni pristupni trg te će kao suvremen i aktivan novi javni gradski prostor pružiti različite mogućnosti odmora, druženja, boravka i rekreacije svim građanima Osijeka.

Na razini prizemlja, ispod pristupnog trga u smjeru istok – zapad, nalazi se pasaž, s trgovačko-ugostiteljskim sadržajima koji povezuje parkirališnu zonu zapadno od dvorane sa sportskim sadržajima cijelog sportskog kompleksa. Lokali i poslovni sadržaji nalaze se još uz zapadno i istočno pročelje.

Formiranjem pasaža s trgovačkim, poslovnim, ugostiteljskim i drugim komercijalnim sadržajima u neposrednoj blizini glavne pješačke komunikacije omogućio je dodatno aktiviranje pješačke zone. Osim sportskih događaja ta će višenamjenska dvorana svojim oblikom, veličinom i funkcionalnom organizacijom omogućiti i zabavne, kulturne i medijske aktivnosti (izložbe, sajmovi, koncerti, modne revije, kongresi, festivali i sl.) i na taj način maksimalno afi rmirati urbani život toga dijela grada.

Građevina ima ukupno četiri razine :

- prizemlje – razina ± 0,00 (dvorane A, C, D, G, F, sauna, garderobe, sanitarije, sportska medicina, trgovine, lokali, poslovni i ugostiteljski sadržaji, tehnika, osoblje, itd.) - prva etaža – razina +5,00 (dvorana B, gledatelji, klupske prostorije, vip, press, kafe, ulazni halovi, galerije, sanitarije itd.), - druga etaža - razina +9,00 (atletski tunel, tehnika, osoblje, itd.) - treća etaža - razina +12,00 (galerija s komentatorima, režijom, televizija i sl., tehnika). Ukupna tlocrtna veličina dvorane je oko 78 x 105 m i zauzima gotovo cijelu površinu građevinske parcele, dok je ukupna bruto površina zatvorenih dijelova građevine oko 18.590 m2.

Visina dvorane na najvišemu mjestu u zoni valjka je oko 18,50 m, a iznad ravnog krova dvorana A, B, C, D, G i F iznosi oko 17,20 m (krovne kupole 17,75 m).

Glavne sportske površine, koje se nalaze u pet odvojenih dvorana te dodatni prostori za trim, fi tness i saunu s malim bazenom, funkcionalno su podijeljene u nekoliko posebnih zona i razina.

Ploha velike dvorane (A - 35x50 m), malih dvorana (C, D - 2 x 22x16 m), teretane (G– 10,25x9,6 m), dvorane za trim i fi tness (H – 9,2x9,6 m) i saune (18,5x10,6 m) sa svim pratećim sadržajima garderoba, sanitarija, sportske medicine, doping-kontrole itd., nalaze se na razini prizemlja ±0,00. Prostor košarkaške dvorane (B - 30x32+10 m) nalazi se iznad malih dvorana, na razini +5,00, a atletski tunel (F – 87x12 m) nalazi se u valjkastom dijelu građevine na razini +9,00.

Dvorana A ukupno ima 3538 mjesta (2502 - fi ksne tribine i 1036 - pomične tribine). Dvorana B ukupno ima 1448 mjesta (1224 - fiksne tribine i 322+224 – pomične tribine). U svakoj od dvorana C, D i F moguće je postaviti otprilike po 200 pomičnih mjesta za sjedenje.

2 Oblikovanje i materijali

Sportska dvorana je oblikovno i funkcionalno podijeljena u dva osnovna međusobno povezana volumena. Okrugli valjkasti volumen oblikovni je element prepoznatljivosti koji svojom formom naglašava pokret, akciju i dinamiku sporta i na njega se nastavljaju horizontalne plohe svih ostalih prostora.

 Kod završne obrade ploha primijenjeni su visokokvalitetni materijali koji s obzirom na specifi čnost sadržaja i aktivnosti mogu jamčiti trajnost i atraktivan oblikovni izraz. Prizemlje građevine obloženo je velikoformatnim keramičkim pločama (900 x 450 x 11 mm), osim južnog pročelja koje je obloženo monier pločama, te pripadajućih vanjskih stubišta koja su izvedena od predgotovljenih betonskih stuba.

Sva ostakljena pročelja izvedena su kao polustrukturalna fasada od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i izolacijskim staklom. Kao dodatna zaštita od sunca predviđeni su horizontalno postavljeni fi ksni aluminijski brisoleji širine 40 cm.

Vanjska završna obloga ravnog krova i valjka visokokvalitetna je sintetička polimerna hidroizolacija Vaeplan iznad koje je postavljen perforirani aluminijski lim u zoni ravnog krova, a iznad valjkaste plohe perforirani aluminijski lim u trakama – Kalzip. Na ravnom krovu postavljene su u pravilnom rasteru krovne kupole (veličine oko 2,4 x 3,4 m) na koje su s donje strane postavljene lamele kao horizontalni difuzori svjetla.

Unutrašnje stropne obloge u dvoranama izvedene su od perforiranog aluminijskog trapeznog lima kao akustični apsorberi zvuka. Kao akustične obloge zidova u prostorima dvorana A, B, C i D upotrijebljene su keramičke strukturirane ploče (Moeding) i akustične drvene perforirane ploče (Fox-Top akustic) na metalnoj potkonstrukciji.

S obzirom na to da u dvoranama-borilištima moraju zadovoljiti brojne zahtjeve vezane na montažu, održavanje, uporabu (potrebno je smanjiti rizik od povrede) i trajnost, odabrani su HARO sportski podovi koji su tehnički vrlo napredni proizvodi, razvijeni, proizvedeni i testirani u skladu sa zahtjevima DIN-a 18032. Za svaku dvoranu-borilište odabran je model sportskog poda prema njenoj primarnoj namjeni, pa je tako u dvorani A (svi dvoranski sportovi) i B (košarka, odbojka) izveden plošno elastični sportski pod, model Berlin, s lakiranim višeslojnim hrastovim parketom kao završnim slojem; u dvorani C predviđen je kombinirano elastični sportski pod, model Munchen, s linosport-heterogenim linoleumom kao završnim slojem; u dvorani D kombinirano elastični sportski pod, model London, s linosport-homogenim linoleumom kao završnim slojem.

U prostoru atletskog tunela izvedena je specijalna PVC tartanska podloga za treninge atletskih disciplina trčanja (60 m staza sa zaustavnim zonama ukupno 85 m), skok uvis, skok udalj i skok s motkom.

Za potrebe održavanja rukometnih utakmica na Svjetskom rukometnom prvenstvu 2009. predviđa se na izvedenu podnu oblogu glavne dvorane postaviti specijalni de montažni PVC MONDO pod prema pravilima IHF-a.

Vanjske zidane i betonske konstrukcije zidova imaju standardne kompozitne građevinsko-fizikalne presjeke (ventilirane konstrukcije s toplinskom izolacijom bliže vanjskoj završnoj plohi).

Pregradni zidovi izvedeni su uglavnom od blok-opeke debljine 20 cm, osim na koti ±0,00 unutar grupa svlačionica, unutar ambulante i između svlačionica trenera gdje je blok-opeka debljine 10 cm. Između ambulante i lokala, apartmana i klupskih prostorija te klupske prostorije i kafea blok-opeka 20 cm obložena je gipskartonskim pločama (sa 6 cm kamene vune između). Pregradni zid između klima-komore na koti +12,00 i atletske staze obostrana je trostruka obloga potkonstrukcije s gipskartonskim pločama obložena aluminijskim limom na strani prema atletskoj stazi. Zidovi od armiranog betona koji se nalaze na kontaktima grijanih i negrijanih prostora obloženi su jednostrano troslojnim kombipločama debljine 5 cm. Na koti +5,00 između klupskih prostora i hala te kafea pregradni su paneli djelomično ostakljeni.

3 Konstrukcija

Konstrukcijski sustav sportske dvorane kombinacija je armiranobetonske i čelične konstrukcije. Konstrukcija građevine temelji se na trakastim temeljima širine 80 – 160 cm za sve zidove, osim temeljnih stopa na kojima se nalaze armiranobetonski stupovi. Zbog relativno lošega temeljnog tla, svi temelji izvedeni su na koti –2,35 m od površine postojećeg terena i povezani su u prostorni roštilj kako bi se utjecaj diferencijalnih slijeganja sveo na minimum. Zona borilišnih ploha na tlu dvorana A, C i D izvedena je kao armiranobetonska ploča debljine 14 cm.

Stabilnost građevine s obzirom na armiranobetonski i čelični dio konstrukcije pro računana je na djelovanje potresa VII. potresne zone, a stabilnost na djelovanja horizontalnih sila potresa osigurana je odgovarajućim rasporedom krutih armiranobetonskih zidnih platna u oba ortogonalna smjera. Armiranobetonski dio konstrukcije također prenosi i opterećenja vjetrom koja su dominantna za čeličnu krovnu konstrukciju.

Armiranobetonski dio konstrukcije sastoji se od nekoliko konstrukcijskih cjelina:

 • tribine gledališta – istok i zapad (dvorana A),
 • atletska staza – klimatizacijska postrojenja,
 • mala dvorana (B, C, D, E, F),
 • ulazne zone – sjever i jug, vanjska prilazna stubišta,
 • fontana – skulptura.

3.1 Tribine gledališta istok i zapad (dvorana A)

 Armiranobetonska konstrukcija tri bina standardna je u monolitnoj izvedbi u betonu MB-40, (C 30/37), armirana rebrastim čelikom ČBR 400/500 (B 500 A i B 500B).

Glavni nosači tribina su kosi konzolni nosači na razmacima a = 3,00 – 7,30 m, presjeka 40 x 95 cm za konzole raspona Lk= 4,50 m i presjeka 30 x75 cm za raspon konzole Lk= 3,20 m.

Tribine su izvedene montažno i polumontažno, stepenasto sa stijenkama debljine d=12 cm.

Konzolni nosači tribina sidre se u poprečne kose zidove do kote +5,00 na kojoj se izvodi konstrukcija stropne ploče debljine d= 20 cm s osloncima na poprečnim i uzdužnim zidovima prizemlja.

U osima 4a i 9 kosi nosači tribina pretvaraju se u nosive zidove debljine d= 30 cm koji na koti +13,50 m prihvaćaju ležajeve čeličnih krovnih rešetki.

3.2 Atletska staza - klimatizacijska postrojenja

Tlocrtna veličina atletske staze na koti +9,00 m je 15,0 x 92,0 m na kojoj se montira čelična lučna konstrukcija krova. Podna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine d=15 cm koja se oslanja na grede presjeka 30 x 70 cm, a raspon greda iznosi l= 13,0 m na razmaku a= 3,50 m. Konstrukcija katova je klasična monolitna armiranobetonska sa zidovima i stropnim pločama debljine d=20,0 cm.

Klimatizacijska postrojenja na južnom i sjevernom dijelu građevine smještena su na koti +12,0 m također na monolitnoj armiranobetonskoj stropnoj ploči.

3.3 Mala dvorana (B, C, D, E, F)

Područje male dvorane s tribinama odvojeno je od velike dvorane (A) i obuhvaća razinu ±0,00 i razinu + 5,00 m. Sastoji se samo od prizemnog dijela tlocrtne je veličine oko (22,5+2,0) x 37,5 m.

Stropna konstrukcija na koti +5,00 m roštiljni je sustav kasetiranih armiranobetonskih greda presjeka 20 x 100 cm na razmaku a=125 cm u oba ortogonalna smjera. Roštilj je u uzdužnom smjeru kontinuiran i sustav greda se oslanja na središnji armiranobetonski zid između dvorane C i D debljine d=30 cm.

3.4 Ulazne zone – sjever i jug, vanjska prilazna stubišta

Konstrukcija ulaznih zona odnosi se na monolitne armiranobetonske ravne i kose ploče debljine 20 cm od razine prizemlja do kote +5,00 koje se oslanjaju na grede presjeka 30 x 80 cm kao i na armiranobetonske zidove. Rasponi greda su promjenjivi u intervalu l= 4 - 6 m na razmaku a= 7,0 m.

Materijal izvedbe svih armiranobetonskih konstrukcija je beton MB-30 (C 25/30) MB-40 (C 30/37) te armatura ČBR 40/50 ( B 500A i B 500B ).

3.5 Fontana - skulptura

U nastavku valjkastog volumena sa sjeverne strane građevine nalazi se vanjska ‘’ spirala ‘’ (fontana) promjera oko 13,50 m izvedena od čeličnih I-profi la visine 85 cm. Krugovi fontane stoje na čeličnim stupovima (Ø 200) koji se temelje na armiranobetonskoj temeljnoj ploči d= 50 cm.

Čelična krovna konstrukcija sastoji se od dvije cjeline. Prvi dio tlocrtnih dimenzija oko 69,5 x 106,7 m kao ravni krov nalazi se iznad dvorana A i B. Sastavni su dio tog sustava i čelični stupovi pravokutnog presjeka 150x 500 mm, u zoni pregradnih ostakljenih ploha visine 8,5 m na međusobnom razmaku od a= 7,0 m, između dvorana A i B te između dvorana A i B i sjevernog i južnog predvorja. Drugi dio čelične konstrukcije je valjak u koji je smještena atletska staza, a na koji se nadovezuje sa sjeverne vanjske strane fontana.

Tlocrtne dimenzije krovne konstrukcije iznose 69,5 x 106,7 m. Krovna konstrukcija dvorane je roštiljni sustav čeličnih rešetki, nosivih u oba ortogonalna smjera. Rešetke sistemske visine h=2,50 m postavljene su u rasteru 7,0 x10,7 m. Dominantni nosivi smjer je uzdužni, a čine ga kontinuirane rešetke preko tri polja raspona L1= 35.67 + 49.93 + 10,70m, s obostranim konzolnim prepustima Lk= 5,20 m, a rešetke poprečnog smjera roštilja raspona su L2=64,8 m s jednostranim konzolnim prepustom istog raspona.

Sve rešetke izvedene su od kružnih cijevnih profi la i to:

 • pojasevi maksimalnog promjera Ø=355,6 mm, debljine stijenki t=8 – 14,2 mm
 • dijagonalna ispuna maksimalnog promjera Ø = 193,7 mm, debljina stijenke t= 10 mm.
 • Spojevi rešetki izvođeni u radionici zavareni su varovima prve i druge klase, montažni spojevi su vijčani s prirubnicama.

  U razinama gornjega i donjega pojasa sustav krovnih rešetki osiguran je horizontalnim vjetrovnim vezovima i vezovima za osiguranje od izvijanja donjih tlačnih pojaseva.

 • Uzdužne rešetke oslanjaju se na vanjski red stupova sjevernog i južnog pročelja, pravokutnog presjeka 150 x 500 mm, na razmaku a= 7,0 m.
 • Unutarnji ležajevi su čelični stupovi presjeka kao i vanjski, a na armiranobetonskim zidnim platnima su neoprenski ležajevi.
 • Ležajevi na armiranobetonskim zidnim platnima preuzimaju najveći dio horizontalnih potresnih sila.
 • Stupovi istočnog pročelja su V-oblika, na razmaku su b=10,70 m, kružnog presjeka Ø=355,6 mm
 • Vertikalni dijagonalni spregovi za preuzimanje opterećenja vjetrom i potresom su zatege Ø= 139,7 mm. Uz zapadnu stranu dvorane izvodi se čelična krovna konstrukcija za atletsku stazu. Krovna konstrukcija sastoji se od lučnih nosača profi la HE A-260, na razmaku a= 3,56m. Promjer kružnog luka je D= 15,10 m. Lukovi su zglobno oslonjeni na armiranobetonsku konstrukciju, u uzdužnom smjeru ukrućeni nosačima pokrova i dijagonalnim ukrutama iz L-profi la 50x50 mm.

  4 Instalacije

  U projektiranoj dvorani predviđena je izvedba standardnih instalacija i priključaka na buduću infrastrukturnu mrežu kompleksa GRADSKOG VRTA (vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, plin i elektrotelekomunikacijske instalacije).

  U smislu propisa o protupožarnoj zaštiti predviđa se primjena svih standardnih mjera u projektu i u izvedbi građevine. S obzirom na protupožarna opterećenja te evakuacijske zone, predviđena je upotreba sprinkler-uređaja u zoni ulaznih predvorja i galerija na razini +5,00.

  4.1 Strojarske instalacije

  Za potrebe grijanja građevine predviđena je toplinska podstanica u prizemlju. U toplinskoj podstanici predviđena su dva KOMPAKT-uređaja, koji trebaju u potpunosti osigurati toplinsku energiju građevine u zimskom razdoblju, i to za instalacije radijatorskog grijanja, podnog grijanja, grijanja bazenske vode, centralne pripreme potrošnje tople vode i za instalacije klimatizacijskih konvektora i klimatizacijskih komora.

  Najveći potrošači toplinske energije u funkciji grijanja u zimskom razdoblju i klimatizacije u ljetnom razdoblju jesu ventilacijski uređaji koji moraju osigurati biološku količinu svježeg zraka prema DIN-u 1946, u prostorijama gdje boravi više ljudi. U svrhu racionalizacije cjelogodišnjih pogonskih troškova (električna i toplinska energija) primijenjene su štedne klima komore s dvostrukim rekuperatorima (učinak povrata toplinske energije barem 75% - sustav Menerga), indirektno adijabatsko hlađenje ishlapljivanjem vode (bez rashladnog postrojenja) te ventilatori s promjenjivom količinom zraka, ovisno o broju korisnika odnosno posjetitelja.

  Klima-komore su smještene u neposrednoj blizini prostora gdje djeluju, a to znači djelomično u tehničkim prostorima u prizemlju, a djelomično u dvije tehničke etaže iznad atletskog tunela. Centralni nadzorni sustav (CNUS) povezuje automatiku svakog pojedinog termoenergetskog sustava te s jednog mjesta omogućava monitoring i upravljanje toplinskom podstanicom, rashladnim postrojenjem, instalacijom grijanja, podnog grijanja, klimatizacije i odvlaživanja bazena te svih ventilacijskih komora i klimatizacijskih komora. Također omogućuje praćenje i naplatu utrošene toplinske energije za svaki pojedini poslovni prostor - lokal.

  Navode se sadržaji pojedinih prostora.
 • Sva borilišta: imaju pripadajuće klima-komore koje mogu raditi pojedinačno ili u parovima (za potrebe nastave i treninga), odnosno sve zajedno kada je u borilištu A veća priredba ili utakmica; zrak za borilišta (tlak i odsis) vodi se unutar rešetkaste čelične konstrukcije krova;
 • Ulazna predvorja: temeljno podno grijanje i ventilacija pomoću klima-komora s učinkom rekuperacije 75% i indirektnim adijabatskim hlađenjem, a po potrebi i s integriranim mehaničkim hlađenjem;
 • Bazenski prostor u sklopu saune osim podnog grijanja ima vlastiti uređaj za klimatizaciju i odvlaživanje prostora bazena;
 • Apartmani, klupske prostorije, vip, press, režija i komentatorske kabine: manje rashladno postrojenje koje osigurava rashladnu energiju za instalaciju klimatizacijskih konvektora;
 • Garderobe i sanitarije: temeljno radijatorsko grijanje i ventilacija pomoću ventilacijskih komora s učinkom rekuperacije 75%;
 • Pomoćne prostorije: temeljno radijatorsko grijanje koje će pokriti zimske gubitke topline; Rohbau lokali: temeljni razvod tople vode (za grijanje) i hlađene vode (za klimatizaciju) tako da se svaki korisnik može kasnije jednostavno priključiti, uz uvjet da se u svaki lokal ugrade mjerila utroška toplinske energije (kalorimetri) za oba sustava.

  4.2 Elektroinstalacije

  Tehnička rješenja elektroinstalacija jake i slabe struje temelje se na optimalnim rješenjima uzimajući u obzir:

 • konstrukcijske elemente građevine,
 • koncepciju i tehnologiju organizacije rada i boravka u građevini,
 • tehnička rješenja ostalih instalacija (grijanje, klimatizacija, hidrotehničke instalacije). Instalacijama jake struje pripadaju:
 • instalacije opće, nužne i sigurnosne rasvjete, gdje se dio opće rasvjete (cca 25-30%) po potrebi napaja iz rezervnog izvora (dieselski agregat snage 250 kVA odnosno centralna akumulatorska baterija); svjetiljke u svim važnijim prostorima opremljene su elektroničkim predspojnim spravama (EVG) radi trenutnog paljenja i bolje svjetlosne iskoristivosti;
 • energetske instalacije za potrebe RTV prijenosa – predviđeni su fi ksni priključci za napajanje reportažnih TV vozila;
 • instalacija elektromotornog pogona za toplinsku stanicu i pripremu PTV s cirkulacijskim pumpama, klimatizaciju i ventilaciju s odgovarajućim klimatizacijskim komorama, za rashladni uređaj koji obuhvaća napajanje i automatiku rashladnog klimatizacijskog uređaja, za protupožarno sprinkler-postrojenje, za bazensku tehniku s pumpama za prepumpavanje, za dizala te za sustave za podizanje pregrada i koševa;
 • instalacija rezervnog dieselskoelektričnog agregata;
 • instalacija neprekidnog napajanja (UPS snage 30 kVA);
 • glavna razvodna ploča i priključak na trafostanicu (nova trafostanica nalazi se unutar građevine s transformatorom snage 1x1000 kVA)
 • gromobranska instalacija;
 • refl ektorska rasvjeta borilišta;
 • instalacija vanjske rasvjete građevine.

Instalacijama slabe struje pripadaju:

 • instalacija automatske dojave požara;
 • instalacija strukturne mreže (računalna i telefonska instalacija);
 • instalacija ozvučenja – informativni razglas
 • instalacija videonadzora - odabran je sigurnosni sustav “Geo Vision” koji se temelji na PC-u sa svim tradicionalnim prednostima CCTV; centralni video nadzorni sustav, koji može prihvatiti najviše 48 kamera; projektom je predviđen sustav videonadzora radi kontrole svih ulaza u građevinu izvana, zatim praćenja događanja u glavnim hodnicima i predvorjima te praćenje ponašanja publike i igrača u dvoranama A i B; osim lokalnog pregledavanja na centralnom mjestu, omogućeno je daljinsko praćenje iz sjeverne porte PC-om koji je spojen na strukturnu LAN-mrežu;
 • instalacija zajedničkog antenskog sustava i TV instalacija;
 • instalacija semafora - na velikom borilištu A postavljena su dva glavna semafora na sjevernoj i južnoj strani, prema pravilima IHF-a i FIBA-e za međunarodne utakmice; za dvoranu B postavljaju se centralno trostrani glavni semafor te priključci za male košarkaške semafore na podu i na stropu;zaštita od indirektnog dodira.
 • Izvor:
 • HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2008 CAVTAT 6. - 8. studeni 2008.

Materijali