Ulaz za korisnike

Umjetni tunel Konšćica

|
Umjetni tunel Konšćica
 
Umjetni tunel Konšćica
Umjetni tunel Konšćica

Umjetni tunel Konšćica omogućava prijelaz divljači preko autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik. Dužina tunela iznosi 150 m, a lociran je na stacionaži 16+550 do 16+700 dionice Bisko-Šestanovac.

Trasa autoceste na lokaciji umjetnog tunela je horizontalno u krivini radijusa R=1000 m, a vertikalno u padu od 3,8956 %.

Kao i na ostalon dijelu autocesta ima razdvojena dva kolnika. Svaki kolnik ima dva vozna traka širine 3,75 m i jedan zaustavni trak širine 2,5 m. Sa širinama zaštitnih trakova od 50 i 20 cm, širina svakog kolnika iznosi 10,7 m. Sa širinama rubnog dijela od 2x1,75 i razdijelnog pojasa od 3,0 m, ukupna širina autoceste na mjestu objekta iznosi 27,90 m.

Rješenje prijelaza preko autoceste s umjetnim tunelom odabrano je zbog male visine nadsloja koja ne omogućava izvedbu klasičnog bušenog tunela. Predviđena je izvedba građevine umjetnog tunela nakon širokog iskopa usjeka te njeno zasipavanje iskopanim materijalom čime bi se obnovila konfiguracija izvornog terena.

Zbog povoljne visine usjeka i dobre kvalitete stijenske mase umjetni tunel je projektiran kao tunel s jednom tunelskom cijevi, odnosno armirano-betonskim svodom koji se upinje u armirano-betonske upornjake (temelje).

Upornjaci su gledano s lica obložni zidovi u nagibu prilagođenom liniji pokosa usjeka, a u naličju su u naravi temelji oblika prilagođenog prijenosu opterećenja sa svoda na temeljnu stijenu.

Svod je kružnog oblika radijusa 20,0 m (mjereno po osi svoda) odnosno 19,75 m mjereno po liniji lica svoda. Debljina svoda je 50,0 cm sa podebljanjem prema petama na 1,0 m.

U petama svoda koji su na visini 2,80 m iznad nivelete kolnika, svijetla širina umjetnog tunela je najveća i iznosi 31,0 m. Zbog nagiba upornjka (2:1) na razini bankina slobodna širina odgovarajuće manja.

Budući da se objekt nalazi u horizontalnoj krivini poprečni nagibi kolnika kolnika su jednostrešni (5,50 %). Da bi širina bankina bila ujednačena, os umjetnog tunela je pomaknuta prema centru zakrivljenosti za 30 cm.

Slobodni gabariti umjetnog tunela omogućavaju izvedbu gornjeg ustroja autoceste kao i na ostalom dijelu trase.

Ukupna širina konstrukcije (razmak vanjskih) ploha temelja iznosi 37,60 m (mjereno po osi kružnog svoda).

Odnos strelice i raspona luka je: = Po dužini je umjetni tunel predviđen izvesti iz pet dilatacija od po 30,0 m. U svakoj dilatacijskoj cjelini predviđena je monolitna izvedba svoda u kampadama širine oko 10 m'.

Prema geotehničkom izvještaju umjetni tunel se temelji na kvalitetnoj stijeni relativno velike nosivosti.

Materijali