Ulaz za korisnike

Upravljanje projektima financiranim od inozemnih banaka

|
Upravljanje projektima financiranim od inozemnih banaka
 
Upravljanje projektima financiranim od inozemnih banaka
Upravljanje projektima financiranim od inozemnih banaka

Sažetak U radu se navodi kako su Hrvatske ceste d.o.o. tijekom proteklih godina utrošile znatna financijska sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i saniranje državne mreže cesta, ali da nisu bila dostatna vlastita sredstva nego su trebali i inozemni zajmovi kao dodatne izvore financiranja. Opisano je za koje projekte i pod kojim uvjetima se mogu dobivati i trošiti sredstva inozemnih zajmova. Istaknuto je da se takvim projektima ostvaruju se ciljevi zadani Strategijom prometnog razvitka.

Autorica:

Mr.sc. Gordana Miljković, dipl.oec., Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

UDK 69.003.1:347.735(100-87)

1 Uvod

Hrvatske ceste d.o.o su u razdoblju od 2001. do 2007., a u skladu sa Strategijom prometnog razvitka i Programima građenja i održavanja javnih cesta koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, u izgradnju i održavanje državnih cesta uložile znatna fi nancijska sredstva. Hrvatska je , kao zemlja pristupnica Europskoj uniji, uložila izniman napor kako bi cestovnu infrastrukturu dovela na razinu koja odgovara standardima Europske unije.

S obzirom na to da su Hrvatske ceste d.o.o. u vlasništvu države, u ovom se dijelu gospodarstva zapravo država javlja kao poduzetnik. No, za upravljanje i gospodarenje državnim cestama zadužene su Hrvatske ceste d.o.o., što znači da one upravljaju i svim investicijskim projektima. Hrvatske ceste d.o.o. su izgradnjom i obnovom državne cestovne mreže, odnosno realizacijom Programa građenja i održavanja javnih cesta od 2001.godine do danas, postigle značajan uspjeh.

Upravljanje projektom u literaturi je defi nirano kao planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aspekata projekta, te motiviranje svih uključenih za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanim performansama. Karakteristike svakog projekta su tehnički i ekonomski ciljevi, ograničenja, struktura, neponovljivost, faze razvoja, proces, ograničeno trajanje i kriteriji za ocjenu uspjeha projekta.

U ovom se radu usredotočuje na fi nanciranje investicijskih projekata koje Hrvatske ceste d.o.o. ostvaruju uz pomoć inozemnih zajmova.

Materijali