Ulaz za korisnike

Usklađivanje hrvatskih tehničkih propisa s Direktivom o energijskim svojstvima zgrada

|
Usklađivanje hrvatskih tehničkih propisa s Direktivom o energijskim svojstvima zgrada
 
Usklađivanje hrvatskih tehničkih propisa s Direktivom o energijskim svojstvima zgrada

Sažetak

U radu se obrađuje stanje postojećih tehničkih propisa u Republici Hrvatskoj te obveza i način usklađenja hrvatskog zakonodavstva s europskim. Usklađenje podrazumijeva uvođenje europskih direktiva u hrvatski pravni sustav donošenjem podzakonskih akata i upućivanjem na primjenu prihvaćenih europskih norma. S obzirom da u većini europskih norma nisu defi nirani kriteriji nego oni ovise o nizu čimbenika, pri uvođenju direktiva vrlo je važno ići po fazama prikazanim u ovome radu.

Autori:

Mr.sc. Željko Štromar, dipl.ing.građ., IGH, Zagreb; Lino Fučić, dipl.ing. građ., Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH

UDK 69.009.182:699.86

Uvod

Dosadašnji tehnički propisi u Republici Hrvatskoj prilično su zastarjeli, a potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju RH je preuzela obvezu usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s europskim. Tako je u zakon ugrađena Direktiva o građevnim proizvodima 89/106/EEC (CPD - Construction Product Directive). Sadržaj ovog rada prikazuje svrhu primjene Direktive o energijskim svojstvima zgrada 2002/91/EC (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) u propise RH i usporedbu s navedenim područjem u Europskoj uniji (EU). Osnovni je preduvjet za primjenu EPBD-a prihvaćanje potrebnih europskih tehničkih specifi kacija „kao infrastrukture“ na koje će upućivati tehnički propisi i pravilnici. Zbog opsežnosti područja, preporučljivo je Direktivu provoditi u više faza.

Cilj uvođenja Direktive je postizanje veće energetske učinkovitosti u zgradarstvu, a budući da je većina zgrada izgrađena prije 1984. kad je donesen prvi propis o minimalnoj toplinskoj zaštiti, procjenjuje se da je više od 80 % zgrada u RH ispod zahtjeva nove regulative iz 2005. godine. To znači da u Republici Hrvatskoj postoje velike mogućnosti za uštedu energije i smanjenje emisije CO2 u zgradarstvu .

Izdavanje certifi kata o energijskim svojstvima zgrade uvest će preglednost za krajnjeg korisnika. Za postojeće zgrade certifi kat će se izdavati na temelju energetskog pregleda, snimke postojećeg stanja i analize troškova potrošnje energije, dok za nove zgrade potrošnju energije možemo prihvatiti iz dokaznog proračuna u glavnom projektu, uz uvjet da su u procesu izgradnje ispunjeni zahtjevi, pretpostavke i podaci iz dokaznog proračuna. Metodologija dokaznog proračuna temelji se na europskim normama (EN), što znači da je on jednak u svim zemljama članicama i nema prepreke takvoj vrsti usluge između zemalja članica EU.

Više o ovoj temi na >>>>

Materijali

  • Usklađivanje hrvatskih tehničkih propisa s Direktivom o energijskim svojstvima zgrada

    Usklađivanje hrvatskih tehničkih propisa s Direktivom o energijskim svojstvima zgrada