Ulaz za korisnike

Drvene fasade

Drvene fasade

Drvo se na fasadama koristi na najrazličitije načine.

Prirodni materijal se zbog svojih konstruktivnih i građevno-fizikalnih osobina može koristiti kao nosivi profil drvene fasade u stupno-profilnim konstrukcijama ili prozorskim konstrukcijama ali i kao obložni material za stražnju ventilaciju u obliku dasaka, ploča ili šindre.

Osim toga puno drvo, prifilne daske ili višeslojno drvo koriste se već prema dimenzijama u sistemima zaštite od sunca. Na ovom Infoline-u data je prednost pretežno drvenim materijalima koji se primjenjuju kao vrste obloga u straga ventiliranim drvenim fasadama. Tradicionalna šindra se ovdje neće dalje obrađivati.

Najčešće vrste obloga dijele se u profilne daske i drvene ploče. Drveni proizvodi se među građevinskim materijalima obrađuju s najmanjim utroškom eneregije. Pravilnom primjenom je drvo dugovječno i njegov se vijek trajanja može bez problema produžiti.

Profilne daske

Osobine

Profilne daske omogućuju svojim malim dimenzijama pojedinačnih elementa mnoštvo oblika. Oštećenja se uz mali angažman mogu lako eliminirati. Profilne daske od punog drveta sastoje se od celuloze (celuloznod drvo),hermiceluloze, lignina i vode, a već prema vrsti drveta i od drugih dodataka drvetu (smole, kiseline za štavljenje i sl.) U principu su kao daske za pročelja najpogodnije lokalne crnogorične vrste kao npr. smreka, bor, jela, ariš, daglas kao i bjelogorični hrast . Za fasade bez zaštite su zbog jezgrenih materijala najprimjerenije bazne daske od ariša, bora, daglas i hrast.

Oblik/Primjena

Već prema oblikovanju fasade (stropne oplate, kosine) s vertikalnim, horizontalnim ili dijagonalnim centriranjem, kao i zatvorenim ili otvorenim fugama proizvode se daske slijedećih profila

- letvice/daske uskih površina minimalno 15º nagiba (kod otvorenih, horizontalnih fasada)
- daske- paralelno obrubljene
- zagatne daske- daske s perom i utorom
- zagatne daske od iverice-daske s perom i utorom, s vlaknastom površinom
- oplatne daske- daske s perom i utorom, konkavno zaobljeni rubovi na strani pera
- profilne daske s perom i utorom, rubovi na vidnoj strani, široka osnova na strani pera

Debljine, širine i dužine dasaka i profilnih dasaka variraju već pema pilani i vrsti blanjanja te prema narudžbi. Profilne daske spadaju u klasu građevinskih materijala B2. Postotni udio vode (vlažnost drveta) pri ugradnji profilnih dasaka leži između 12% i 18 %.

Bubrenje i skupljanje drveta uvjetovanom klimatskim utjecajima mora se uzeti u obzir pri određivanju veličine,dimenzije i razmaka fuga drvenih dasaka. Također treba voditi brigu o prilagodnim razmacima učvršćivanja. Profilne daske ne smiju na površini imati pukotine ili tragove smole, naročito kada se na njih nanosi zaštita.

Dopuštene su manje pukotine prilikom ugradnje nezaštićenih vrsta dasaka. Lice daske (desna strana) montira se prema vani, kako bi se izbjegle deformacije i oštećenja.

Drvo

Osobine

Drvene ploče su sve značajnije kod straga ventiliranih drvenih fasada. Ravna površina fasade, brza montaža i ekološka primjena čine drvene ploče vrlo interesantnim materijalom za fasade. Kao ljepilo za višeslojne ploče koriste se uglavnom alkalne fenol-smole,fenol-resorcin-smole i resorcin-smole.
Oblik/primjena

Za vanjsku primjenu najisplativiji su slijedeći materijali:

- Troslojne ploče od punog drveta-križno lijepljeni daščani slojevi (90˚), primjena jedne ili više vrsta drveta (vrsta drveta: uglavnom crnogorično drvo,bor,smreka, daglas), mali stupanj bubrenja i skupljanja,klasa građevinskog materijala B2, mogu se koristiti i neobrađene, uže strane se moraju konstruktivno zaštiti;

- Ploče od šperanog furnira (BFU) –križno lijepljeni furniri( vrsta drveta: uglavnom bor, smreka,daglas,mahagonij,makore,mediteranski bor,morski bor itd.) mali stupanj bubrenja i skupljanja, klasa građevinskog materijala B2, koriste se sa zaštitom površine, uže strane se moraju konstruktivno zaštiti, za primjenu u vanjskom području konzultirati proizvođača;

- Ploče od slojevitog furnira (tip Q) (FSH-Q) lijepljeni furniri paralelno s vlaknima, s dodatno poprečno lijepljenim slojevima u cilju povećanja stabilnosti, mali stupanj bubrenja i skupljanja, klasa građevinskog materijala B2 (B1 samo uz posebno impregniranje ), primjena u obliku vanjske obloge uvjetno!

- Cementom spojene ploče od iverice- od drvene iverice (armiranje) i portland-cementa, klasa građevinskog materijala B1(A2 uz dodavanje perlita, ovisi o proizvodnji) nije potrebna obrada rubova, rezistentna na vlagu i oštećenja.

Debljina, širina i dužina ploča varira već rema zahtjevima i prema proizvođaču. Slojevite – furnir ploče (tip Q) proizvode se do maksimalne dužine od 23 m. Ekonomične konstrukcije se preračunavaju prilikom planiranja bez rezanja.

Za oblaganje vanjskih zidova koriste se drveni materijali građevinske klase 100 . Svakako pri tome treba voditi računa o konstruktivnim razmacima za učvršćivanje kao i formiraju fuga. Za donje drvene konstrukcije uglavnom se koriste daske i rubne gredice od crnogoričnog drveta