Ulaz za korisnike

Golf tereni - golf igrališta

Golf tereni - golf igrališta

Svaka gradnja, pa tako i gradnja golfskih igrališta, utječe na prostorno okruženje.

Procjena pogodnosti područja za izgradnju golfskih igrališta

Najbitniji čimbenik planiranja golfskih igrališta jest procjena pogodnosti pojedinoga područja za njegovu izgradnju. Osnovni elementi koji se procjenjuju jesu: teren, prirodni čimbenici, infrastruktura i turistički čimbenici.

1. U procjeni POGODNOSTI TERENA za izgradnju golfskog igrališta osobito treba analizirati:

- veličinu, vlasničke odnose,
- postojeći (dotadašnji) način korištenja zemljišta,
- blik terena,
- izloženost terena,
- pomicanje terena (klizišta),
- zahtjevi za različitim oblicima zaštite,
- mogućnost ishođenja dozvola te ostali ograničavajući čimbenici.

2. U procjeni POGODNOSTI PRIRODNIH ČIMBENIKA za izgradnju golfskog igrališta osobito treba analizirati:

vrstu tla, godišnju količinu padalina i insolacije, obličje terena (reljef), vegetaciju (prirodno raslinje) i podzemlje (podzemne vode, litološka i pedološka obilježja i dr.).Foto: golfhotel.name

O razvoju golfa

Prednosti i nedostaci golfa u javnoj percepciji

Golf i prostorno uređenje

Ovlasti i kompetencije za planiranje i projektiranje golfskih igrališta

Golfska igrališta u prostorno-planskoj dokumentaciji Republike Hrvatske

Temeljni stavovi za izradu kriterija i smjernica planiranja golfskih igrališta

Prostorni kriteriji za planiranje golfskih igrališta

Kriteriji za planiranje golfskih igrališta prema svrsi

Kriteriji za planiranje natjecateljskih golfskih igrališta

Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta 

Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja