Ulaz za korisnike

Izolacija kosih krovova

Izolacija kosih krovova

Napredovanjem stupnja gradnje objekta za stanovanje sve je izraženija težnja da se prostor tavana ispod krova iskoristi u svrhe stanovanja, što naravno iziskuje potpuno drugačije zahtjeve u pogledu toplinske izolacije. Tu se razlikuje 5 različitih konstrukcijskih principa : izolacija preko rogova, izolacija između i ispod rogova, izolacija između i iznad rogova, izolacija između rogova i vanjska izolacija.

Kosi krov nudi prednosti naročito u područjima s puno oborina(odvodnja oborinskih voda funkcionira bez problema).

Osim toga preko pokretne konstrukcije (rogovi, stropni pokrov) mogu se izjednačavati eventualna nastala naprezanja na omotaču krova . Uglavnom se prostor ispod konstrukcije kosog krova koristi kao skladište ili ostava. Da bi se taj prostor zaštitio od vlage, prašine i nanosa snijega ugrađuje se na rogove drvena oplata obložena kartonom, ili se ispod krovnog pokrova ugrađuje traka za donje naprezanje.

U pravilu se učinkovita toplinska izolacija kosih krovova može realizirati na dva načina:

Izolacija stropa posljednje etaže, ukoliko se krovište neće dalje nadograđivati, već će se koristiti kao skladište ili ostava. Kod ove konstrukcije nezagrijani zrak u prostoriji može preuzimati zadaću termičkog pufera između gornjeg zagrijavanog kata i zraka okoliša. Izolacija stropa kata koji leži unutra izvodi se građevinsko-tehnički bez problema. Zato ovdje o tome neće biti detaljno riječi.

Detaljnije će međutim biti riječi o mogućnostima izvedbe katne-stropne izolacije u poglavlju “Izolacija stropa”.

Izolacija krovnih kosina

Napredovanjem stupnja gradnje objekta za stanovanje sve je izraženija težnja da se prostor tavana ispod krova iskoristi u svrhe stanovanja, što naravno iziskuje potpuno drugačije zahtjeve u pogledu toplinske izolacije. Tu se razlikuje 5 različitih konstrukcijskih principa : izolacija preko rogova, izolacija između i ispod rogova, izolacija između i iznad rogova, izolacija između rogova i vanjska izolacija.

Izolacija preko rogova, Izolacija ispod i između rogova, Izolacija između i preko rogova, Izolacija između rogova, Vanjska izolacija.