Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Projektiranje građevina

Projektiranje građevina
Projektiranje građevina je odgovoran posao koji mogu raditi za to obučene, stručne, savjesne i kompetentne osobe. Paralelno uz dobivanje građevinske dozvole odnosno nakon dobivanja građevinske dozvole Vaš projektant započinje s planiranjem objekta. Pronađite dobrog projektanta za projektiranje vašeg objekta i surađujte tokom cijelog procesa,

Projekt prema kojem će se graditi Vaša kuća izrađuje se u mjerilu 1:50, detaljni nacrti u omjerima 1:20 do 1:5. Tu se odmah utvrđuju i potrebni materijali.
 
Kako bi Vam olakšali odluku, većina arhitekata Vam predoćava različite uzorke materijala. Projekti objekta i detaljni nacrti su važni i zato što omogućuju tehnički ispravnu izvedbu kuće te tako kuća zadržava onaj početni idejni karakter. Ukoliko projekat i detaljni nacrt ne realizira arhitekt koji je idejno koncipirao Vašu kuću, kuća uglavnom gubi na kvaliteti. Čim je osnovni koncept kuće gotov, počinje se u pravilu s raspisivanjem natječaja po pojedine radove (npr. gruba gradnja, prozori i sl.).

Faza natječaja i početak gradnje

Kako bi se našlo adekvatno građevinsko poduzeće kao izvođač radova izrađuju se takozvani troškovnici. Tu se točno opisuju svi potrebni materijali i radovi te se točno navode potrebne količine.Nakon toga se troškovnici šalju odabranim poduzećima uz molbu da unutar određenog vremenskog razdoblja dostave svoju ponudu. Građevinska poduzeća koja pokažu interes popunjavaju troškovnik i šalju ga Vašem projektantu.
Kako bi se dobio pregled svih pojedinačnih troškovnika, obuhvaćaju se pojedinačne cijene po određenim pozicijama, vrednuju se i onda se sačinjava lista svih ponuda. Tako već na prvi pogled imate uvid tko je od ponuđača cjenovno najpovoljniji . Zajedno birate najšpovoljnije poduzeće, u nekim slučajevima Vaš arhitekt može još naknadno pregovarati o povoljnijim cijenama. Nakon toga slijedi sklapanje ugovora, kojeg potpisujete Vi i izvođač radova. Nakon dobivanja građevinske dozvole izrađuje se građevinski plan termina, s planiranim početkom gradnje pojedinačnih faza kao i njihovo trajanje.

Taj vremenski plan se tijekom cjelokupne faze gradnje stalno aktualizira. Nakon početka gradnje je Vaš arhitekt kontakt osoba za sva poduzeća koja učestvuju u gradnji. On kontrolira točno izvođenje njegovih zamisli prema projektu, provjerava ispostavljene račune te nadgleda realizaciju dogovorenih termina. U toj fazi ste i Vi stalno s njim u kontaktu. Za Vas, kao investitora, iznimno je važna stalna kontrola troškova. Zato je Vaš projektant dužan u pravilnim vremenskim razmacima dati Vam na raspolaganje transparentan pregled troškova.

Nakon završetka određenih građevinskih faza, projektant je dužan iste preuzeti. Ukoliko se prilikom preuzimanja konstatiraju nedostaci, isti se protokoliraju i izvođaču se daje vremenski rok za njihovo otklanjanje. Ukoliko se nedostaci pojave nakon preuzimanja, tijekom sljedećih godina, za Vas kao investitora je bitno da je prema zakonu propisan jamstveni rok od 5 godina od strane izvođača radova. To se naravno ne odnosi na nedostatke usljed istrošenosti materijala, na čiji je kratki jamstveni rok već upozorio proizvođač. Ukoliko primjetite nedostatke nakon useljenja, odmah o tome izvjestite Vašeg arhitektu, koji će odmah stupiti u vezu s izvođačem radova.

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola predstavlja osnov za početak izvođenja radova. Ispostavlja se u dva ili tri primjerka sa svim potrebnim prilozima i potpisima investitora i arhitekata u nadležnoj građevinskoj upravi. Nju čine zahtjev za izdavanje, opis građevinskih radova, položajni nacrt/situacija, izvedbeni nacrti (presjeci, tlocrti, elevacije), statički proračuni, planovi odvodnje i kanalizacije te plan javnih površina s rasporedom parkirališnih mjesta.

Građevinska dozvola je dozvola nadležnih vlasti za izvođenje građevinskih radova i neophodna je. Kod pojednostavljenog postupka izdaje se građevinska dozvola samo pod određenim uvjetima, kada se u zakonskom roku ne može uložiti žalba nadležnoj upravi.
 
Početak gradnje moguć je tek nakon izdavanja građevinske dozvole. Djelomična dozvola omogućuje u datim uvjetima početak pripremnih radova. Građevinska dozvola može varirati u pogledu njene valjanosti, ukoliko u tom razdoblju gradnja još nije započela. Odstupanja od već usvojenih projekata podliježu ponovnom odobrenju od strane nadležnih službi. Iste moraju biti informirane o početku gradnje i izvođaču radova.

Plan gradnje

Plan gradnje određuje vrstu i dimenzije građevinske uporabe, određuje okvire građevinske dozvole za kasnije dogradnje i rekonstrukcije. Plan gradnje se oslanja na lokalne zakone i obvezujuäi je za sve.

Najvažniji podaci iz plana gradnje su:

• vrsta građevinske uporabe primjerice za stanovanje ili mješovita uporaba
• broj katova izražen u rimskim brojkama
• broj etažnih površina, koji daje maksimalni odnos katnih površina i ukupne površine zemljišta. Primjer: broj katnih površina 0,4 znači: na zemljištu od 400 m2 može nastati maksimalno 160 m2 katnih površina (400x0,4=160)
• broj osnovne površine daje udio površine zemljišta na kojem će se graditi .
• način gradnje npr. otvoreni način, (dopuštena samo jedna ili dupleks-kuća)
• linija gradnje : objekt se mora naslanjati na građevinsku liniju
• granica gradnje: objekat ne smije prelaziti dozvoljenu granicu gradnje

 

Članci

Još članaka ...