Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Projektiranje sustava zaštite

Projektiranje sustava zaštite
Op­ći po­rast svih ob­li­ka kri­mi­nalnih rad­nji, do­veo je do po­tre­be stva­ra­nja ši­re baze pre­ven­tiv­nog dje­lo­va­nja u ci­lju za­šti­te pro­sto­ra, imo­vi­ne, su­sta­va i in­for­ma­ci­ja, pri če­mu je su­stav kon­tro­le pri­stu­pa os­no­vi­ca si­gur­no­sti i iden­ti­fi­ka­ci­je oso­ba su­klad­no nji­ho­vim pra­vi­ma i duž­no­sti­ma.

Mogu­ćnost je­dins­tve­ne iden­ti­fi­ka­ci­je oso­be koja se nađe u do­zvo­lje­nom ili ne­do­zvo­lje­nom pro­sto­ru pred­stav­lja kri­tič­ni tre­nu­tak, te se mo­že po­sti­ći na raz­li­či­te na­či­ne od na­či­na da se vje­ru­je u pouz­da­nost za­šti­ta­ra do uku­ca­va­nja taj­nih bro­je­va (pi­no­va) te prov­je­rom bio­me­trij­skih oso­bi­na.

Zah­va­lju­ju­ći br­zom ra­zvo­ju ra­ču­nar­ske in­du­stri­je, su­sta­vi kon­tro­le pri­stu­pa po­sta­li su do­stup­ni i za ob­jek­te ma­njeg stup­nja ugro­že­no­sti. Teh­no­loš­ki na­pre­dak, na­ro­či­to na­glo pove­ća­nje sna­ge pro­ce­so­ra, do­veo je do sve ve­će upo­ra­be bio­me­trij­skih ter­mi­na­la, dok je ra­zvoj ra­ču­nar­ske in­fra­struk­tur­ne mre­že omo­gu­ćio jed­no­stav­nu im­ple­men­ta­ci­ju su­sta­va kon­tro­le pri­stu­pa u ma­nje tvrt­ke. Kao i kod dru­gih su­sta­va teh­nič­ke za­šti­te, tri su os­nov­na ele­men­ta su­sta­va kon­tro­le pri­stu­pa:

  • 1. Ulaz­ni ele­men­ti su­sta­va kon­tro­le pri­stu­pa;
  • 2. Cen­tral­ni uređaji su­sta­va ko­nro­le pri­stu­pa;
  • 3. Iz­laz­ni ele­men­ti su­sta­va kon­tro­le pri­stu­pa.
  • Uređaji koji pred­stav­lja­ju ula­ze su či­ta­či koje di­je­li­mo na kon­takt­ne ili be­skon­takt­ne, s do­dat­nom tip­kov­ni­com ili bez, di­skret­ni ili trans­pa­rent­ni.

Članci

Još članaka ...