Ulaz za korisnike
Geopolis d.o.o.
Tvrtka

Geopolis d.o.o.

Izrada geodetskih elaborata za katastar i zemljišnu knjigu. Posebna geodetska podloga, parcelacija zemljišta, geodetski elaborati za evidentiranje podataka o zgradama, iskolčenje, geodetski elaborati za usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, geodetski elaborati za katastar vodova, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija), legalizacija bespravno sagrađenih objekata.

Geopolis d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, koja obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske. Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Izrada geodetskih elaborata za katastar i zemljišnu knjigu. Posebna geodetska podloga, parcelacija zemljišta, geodetski elaborati za evidentiranje podataka o zgradama, iskolčenje, geodetski elaborati za usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, geodetski elaborati za katastar vodova, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija), legalizacija bespravno sagrađenih objekata.

Teme