Ulaz za korisnike
Geopolis d.o.o.
Tvrtka

Geopolis d.o.o.

Izrada geodetskih elaborata za katastar i zemljišnu knjigu. Posebna geodetska podloga, parcelacija zemljišta, geodetski elaborati za evidentiranje podataka o zgradama, iskolčenje, geodetski elaborati za usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, geodetski elaborati za katastar vodova, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija), legalizacija bespravno sagrađenih objekata.