Ulaz za korisnike

Vakuumski kolektori

Vakuumski kolektori

Vakuumski cijevni kolektori

U svrhu smanjenja termičkih gubitaka u kolektoru se evakuiraju stakleni cilindri s unutra položenim apsorberskim trakama poput termosboca. Na taj se način gubici topline smanjuju pomoću konvekcije i vođenja topline. Gubici zračenja ne mogu se reducirati proizvodnjom vakuuma, budući da za transport zračenja nije potreban nikakav medij. Oni se, kao i kod ravnog kolektora, održavaju niskim putem selektivnih apsorpcijskih slojeva. Gubici topline, koja odlazi u okolni zrak, su na taj način jako smanjeni.

Svi se vakuumski cijevni kolektori sastoje od mnoštva međusobno spojenih pojedinačnih cijevi, koje su na vrhu spojene s razvodnikom, tj. sabirnikom, u koji idu izolirani polazni, tj. povratni vodovi. U podnožju su cijevi pričvršćene na šinu pomoću držača cijevi. Ovisno o načinu spajanja cijevi razlikujemo direktno prostrujene cijevi i heat-pipe-vakuumske cijevne kolektore.

Dok su se prije morale evakuirati staklene cijevi velikih promjera, usljed čega se pak jako brzo gubio vakuum, odnedavno se upotrebljavaju tzv. staklene cijevi treće generacije prema „Sydney-principu“. Upravo prema toj metodi je konstruiran npr. SIZ-cijevni kolektor „Premium“, koji stoga raspolaže visokom kvalitetom i dugim životnim vijekom: „Sydney cijevni princip“ bez prijelaza staklo-meta, punopovršinski apsorberi 360° mogu se optimalno koristiti i kod nepovoljnih položaja krovova, usljed posebne mase, kao što su varijabilne duljine cijevi, moguće su različite vrste montaža, reflektor kao stražnja stijenka omogućava dodatne dobitke pomoću reflektiranog zračenja. Foto: Viessmann Werke GmbH