Gradnja i uređenje objekata za nesmetano kretanje osoba s posebnim potrebama – okvirni pristup

Gradnja objekata za nesmetano kretanje osoba s posebnim potrebama:

– Stvara uvjete za kvalitetniji način življenja i poboljšava osobnu životnu situaciju pojedinca jer je na taj način pojedincu    omogućen što dulji boravak u njegovu svakodnevnom okružju.
– Briše ograničenja i stigmatizaciju određenog dijela populacije
– Investitorima i građevinarima na ovaj način jamči se veća sigurnost njihove investicije jer im raste broj potencijalnih klijenata a zgrada se može koristiti dulji vremenski period
– Omogućava stvaranje određenih društvenih vrijednosti kojih postajemo svjesniji jer nam je svima potrebno potpuno nesmetano kretanje u zajednici u kojoj živimo.
– Troškovi gradnje neznatno rastu ukoliko pravovremeno i ispravno planiramo.
– Gradnja objekata za kretanje bez ikakvih prepreka za osobe s poteškoćama u razvoju predstavlja društvenu nužnost.

Okviri društvene senzibiliziranosti za osobe s posebnim potrebama

Aktualne i predstojeće društvene promjene prisiljavaju nas na dublje i iscrpnije razmišljanje o fleksibilnosti gradnje i uređenja stambenih i radnih prostora, tjeraju nas na razmišljanje o praktičnim i svrsishodnim proizvodima naše svakodnevice, ali zbog tih društvenih promjena postajemo svjesniji nužnosti usluga i proizvoda o kojima da sad nismo previše razmišljali.
Središnju ulogu u svemu tome na sebe preuzimaju samostalnost i vlastita odgovornost svakog čovjeka bez obzira na starosnu dob, osobnu konstituciju ili individualne prednosti ili nedostatke.

Starosna dob

Društvo se u Europi mijenja. Muškarci u prosjeku dostižu starosnu dob od oko 75 godina a ženski dio populacije oko 82 godine. Na ovaj način stanovništvo je ukupno starije za oko 10 godina nego je to bio slučaj prije 50 godina.
Ovaj kontinuirano rastući životni vijek čovjeka usko povezan s činjenicom da se svaki dan rađa sve manje i manje djece doveo nas je u situaciju da udio 65-godišnjaka u mnogim zemljama Europske Unije čini oko 14% ukupne populacije a do godine 2050 ova će brojka narasti i do 20%. Stanje u Hrvatskoj nije ništa bolje ako nije i alarmantnije od spomenutih brojki.

Generacije starijih ljudi danas žive zdravije, mobilnije i kvalitetnije a istovremeno financijski puno bolje stoje nego je to bio slučaj sa ranijim generacijama. Paralelno s tim posljedice koje veća starosna dob nosi sa sobom, na primjer zbog bolesti snažno se povećavaju a troškovi za liječenje i njegovanje visoko rastu, tako visoko da se potreba za gradnjom objekata za nesmetano kretanje svih članova zajednice čini razumljivom sama po sebi.

Oblici zajedničkog življenja

Naravno da se oblici zajedničkog života mijenjaju s dolaskom novih generacija. Pored obitelji sa djecom sve je veći broj samohranih roditelja, privremenih zajednica ili kućanstava sa jednim članom. Zajednica u pogledu stambenih i radnih prostora mora ovim problemima i promjenama fleksibilnije i osjetljivije pristupati.
Osobe s posebnim potrebama i statistički pokazatelji u Europi

Statističke brojke pokazuju da je u prosjeku u zemljama Europske Unije svaki član zajednice osoba s posebnim potrebama. Od ovim brojki veći dio ovih osoba čine one osobe s težim razvojnim ili drugim poteškoćama.

Tako na primjer broj osoba s posebnim potrebama premašuje 6,5 milijuna ljudi a od toga 1,7 milijuna ljudi imaju lakše nedostatke dok su drugi prisiljeni živjeti s težim razvojnim ili drugim poteškoćama – 72% posto ovih ljudi čine ljudi stariji od 55 godina. Tko prihvaća ove ljude kao punopravne članove zajednice i tko razumije njihove potrebe on gradi bolju budućnost svima nama.

Zakonski okviri koji omogućavaju osobama s posebnim potrebama lakšu integraciju u društvo

Europska Unija želi ravnopravnost i integraciju osoba s posebnim potrebama u društveni život kao što je to omogućeno drugima, želi stvaranje temelja jednakosti i pružanje jednake šanse svim članovima zajednice u svakom pogledu. Dogovori su postignuti i prihvaćeni a na zemljama je članicama da ih provedu u stvarnost.

Europska Unija

U Europskoj Uniji živi vrlo visoki broj osoba s posebnim potrebama dakle osoba koje su konfrontirane s određenim ograničenjima i nedostacima.
U zakonima Europske Unije temeljna se prava ovih ljudi zahtijevaju i promiču: tako članak 21 ovog Zakona zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju a prema članku 26-tom osobe s posebnim potrebama i/ili razvojnim nedostacima imaju pravo na socijalnu i profesionalnu integraciju kao i na samostalno sudjelovanje u svakodnevnom životu. 2003 godine Europska Unija u svom Zaključku promiče i potiče zapošljavanje i socijalnu integraciju osoba s posebnim potrebama koje bi sve zemlje članice Europske Unije trebale primijeniti u svojim Zakonima o ravnopravnosti osobama s invaliditetom sa ostalih članova zajednice i naravno provesti ih i u stvarnom životu.

Osim toga potrebno je omogućiti svim jednak pristup informacijskim tehnologijama, ukloniti sve stvarne i druge prepreke i krenuti s realizacijom procesa ”design za sve”.

Zakon o osobama s posebnim potrebama

2000 godine Zakon o osobama s posebnim potrebama u nekim Zemljama Europske Unije definira sljedeće…”u središtu političkih nastojanja ne stoji skrb i pomoć nego samostalno sudjelovanje i uključivanje osoba s posebnim potrebama u društveni život i uklanjanje prepreka koje im onemogućavaju izjednačavanje s ostalim članovima zajednice…”.
Koncept ovog Zakona predstavlja realizaciju prostora u kojima će se svi moći nesmetano kretati, do kojih će se moći isto tako nesmetano pristupiti i bez ikakvih ograničenja moći koristiti. U okvirima ovog koncepta nalaze se javne zgrade i ustanove, lokalni i međugradski transport, prehrana i oblikovanje i izrada formulara za javnu uporabu.

Pojam mogućnosti slobodnog i nesmetanog kretanja ne odnosi se samo na fizičke zapreke kao što su stube, stubišta ili preuski ulazi i izlazi u prostorijama nego se misli i na mogućnost vizualnog i taktilnog načina informiranja i orijentiranja osoba s posebnim potrebama.

Pojam slobodnog i nesmetanog kretanja definiran je kao ”sveobuhvatno samo po sebi razumljivo oblikovanje općeg životnog prostora”. Kad je o gradnji riječ ne misli se samo na specijalne i skupe građevinske izvedbe prostora nego prije svega na praktičan i inteligentan način gradnje objekata koji je orijentiran na što jednostavniju uporabu.

Mnoge zemlje članice Europske Unije obvezale su se uskladiti pristup i kretanje u javnim i parlamentarnim zgradama i prostorima u okvirima o slobodnom i nesmetanom kretanju svih ljudi. Na lokalnoj razini ove se odredbe provode još i šire.

Definicije nekih pojmova iz Zakona o osobama s posebnim potrebama

Cilj Zakona o osobama s posebnim potrebama je uklanjanje prepreka koje onemogućavaju potpunu integraciju u društveni život osobama s određenim tjelesnim nedostacima. Isto tako cilj je ovog zakona sprječavanje bilo kakvog zapostavljanja ovih osoba kao i omogućavanje da vode sasvim samostalan život. Pri tome potrebno je u obzir najprije uzeti njihove posebne potrebe.

Pojam ”posebne potrebe”

Zakonodavstvo zemalja članice Europske Unije definira neku osobu kao osobu s posebnim potrebama ako je se pojavila određena ugroza njezinih tjelesnih funkcija, duševnih ili mentalnih sposobnosti i to u trajanju duljem od 6 mjeseci od stanja normalnog za tu starosnu dob i ako je se na taj način stvorila realna prepreka za normalno sudjelovanje te osobe u svakodnevnom društvenom životu.

Napomena: ovoj definiciji neki su se do sada već suprotstavili. Tako su grupe novinara i novinarki koji su i sami osobe s posebnim potrebama u okvirima svojih udruga izišli u javnost sa vlastitom definicijom toga tko je osoba s posebnim potrebama, a ona glasi: Osoba je osoba s posebnim potrebama ako joj je onemogućeno normalno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom životu iz razloga nedostatka određene tjelesne funkcije ili zbog pojave poremećaja njezina duševnog ili mentalnog zdravlja.

PRIRUČNIK

ZA OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

obvezni sadržaj projekata upute za opremanje projekata
Prihvaćanjem Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, Vlada Republike Hrvatske opredijelila se za pokretanje niza aktivnosti kojima se osiguravaju povoljniji uvjeti života i rada osobama s invaliditetom. Mnogi problemi s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu i radu izazvani su nemarom osoba profesionalno povezanih s izgradnjom građevina. Tehničkim rješenjem katkad se ne osigurava pristup i kretanje osobama s invaliditetom u projektiranim i izvedenim građevinama, nego se, dapače, stvaraju nove arhitektonsko-urbanističke barijere, unatoč tomu što na suprotno obvezuje sada već zastarjeli Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (‹‹Narodne novine‹‹, broj 47/82.).

Stoga je jedna od obveza Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, prema rečenoj Nacionalnoj strategiji, izraditi novi pravilnik koji bi uređivao pitanja pristupačnosti građevina osobama smanjene pokretljivosti, zaključno do konca 2003. godine. Temelj za izradu toga pravilnika trebao bi biti novi Zakon o gradnji, koji je sada (lipanj 2003.) u postupku donošenja, a početak njegove primjene će se odgoditi radi što bolje pripreme. Razmišljajući što može učiniti u razdoblju do početka primjene novoga Zakona o gradnji, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja odlučilo je bez odgode donijeti Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (››Narodne novine‹‹, broj 104/03.), kao mjeru kojom se osigurava primjena u ovom trenutku propisanih elemenata pristupačnosti građevina.

Kako bi rezultat donošenja toga pravilnika bio što bolji, Uprava za graditeljstvo Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja izradila je, a u suradnji s Kigen d.o.o. i izdala ovu brošuru koja sadrži tekst oba Pravilnika, s uputama i komentarima za primjenu. Brošura je namijenjena svima koji su profesionalno povezani s izgradnjom građevina, u prvom redu projektantima i osobama koje izdaju načelne, građevne i uporabne dozvole, ali i investitorima i vlasnicima ili upraviteljima građevina javne namjene koje treba prilagoditi osobama s teškoćama u kretanju i učiniti ih njima pristupačnim. Vjerujemo da ćemo tako znatno pripomoći da građenje novih pristupačnih građevina i uklanjanje do sada nastalih arhitektonsko-urbanističkih barijera postane naša svakodnevica. Za sve dodatne informacije i elektroničko izdanje ovog Priručnika, posjetite web stranice Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja www.mzopu.hr . Osobno zahvaljujem svima koji su pridonijeli da se izradi novi Pravilnik i ova brošura.

Pomoćnik ministra Lino Fučič, dipl. ing. građ . NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2003. DO 2006. GODINE