Korištenje, održavanje i uklanjanje građevine

Građevina se može koristiti samo na način sukladan njezinoj namjeni.

TKO JE OBVEZAN ODRŽAVATI GRAĐEVINU I NA KOJI NAČIN?

Vlasnik građevine dužan je održavati građevinu tako da se u predviđenom vremenu njezina trajanja očuvaju zahtjevi bitni za građevinu i spomenička svojstva ako je ta građevina zaštićeno kulturno dobro. Za građevinu, konstrukciju ili opremu čija mehanička otpornost i stabilnost ovisi o redovitom održavanju, tehničke propise kojima se propisuje način održavanja donosi ministar.

MOŽE LI INVESTITOR SAM ODLUČITI KADA ĆE I KAKO SRUŠITI GRAĐEVINU KOJOM SE VIŠE NEĆE KORISTITI?

Uklanjanju građevine ili njezina dijela, ako se ne radi o uklanjanju na temelju inspekcijskog rješenja, može se pristupiti samo na temelju dozvole za uklanjanje (dozvolu za uklanjanje izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove graditeljstva na čijem se području građevina nalazi. Iznimno za građevine za koje građevnu dozvolu izdaje Ministarstvo, ono izdaje i dozvolu za uklanjanje). Iznimno uklanjanju građevina za koje nije potrebna građevna dozvola može se pristupiti bez dozvole za uklanjanje.

ŠTO TREBA PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA UKLANJANJE GRAĐEVINE?

Zahtjevu za uklanjanje građevine prilaže se: – dokaz o pravu vlasništva građevine, – projekt uklanjanja građevine, – suglasnosti nadležnih tijela ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni interes (npr. zaštita spomenika kulture, zaštita komunalnih i drugih instalacija i dr.).

ŠTO SADRŽI PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE?

Projekt uklanjanja građevine sadrži: – nacrte, – tehnički opis uklanjanja građevine i način zbrinjavanja građevnog otpada, – proračune stabilnosti konstrukcije ili njezinih djelovanja tijekom uklanjanja, odnosno demontaže.