Postupak izdavanja građevne dozvole?

ŠTO UTVRĐUJE TIJELO KOJE IZDAJE GRAĐEVNU DOZVOLU I NA KOJI NAČIN TO OVJERAVA?

Građevnom dozvolom utvrđuje se da je glavni odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisanim i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji i da su ispunjeni uvjeti iz Zakona o gradnji. Glavni projekt je prilog i sastavni dio građevne dozvole, što na projektu mora biti naznačeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom tijela koje je tu dozvolu izdalo.


TKO JE STRANKA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVNE DOZVOLE I KOJA SU NJEZINA PRAVA?

Stranka je vlasnik nekretnine za koju se donosi rješenje kojim se dopušta gradnja (dalje u tekstu: izdavanje građevne dozvole) i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevna dozvola.

Stranka ima pravo uvida u glavni projekt radi izjašnjenja prije izdavanja građevne dozvole te joj je tijelo graditeljstva dužno pružiti tu mogućnost. Ako je stranka nepoznata ili je nepoznata boravišta, mogućnost uvida u glavni projekt radi izjašnjenja pružit će se posjedniku nekretnine.

Smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u glavni projekt ako je prije podnošenja zahtjeva za građevnu dozvolu dala o tome investitoru pisano izjašnjenje.


KAKO SVOJA PRAVA OSTVARUJE VIŠE OD DESET STRANAKA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVNE DOZVOLE?

Ako u postupku izdavanja građevne dozvole sudjeluje više od 10 stranaka koje su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava na istoj nekretnini, a koje nemaju zajedničkog predstavnika ili punomoćnika, tijelo graditeljstva može zaključkom, preko jedne od stranaka, naložiti da u roku od deset dana odrede tko će ih predstavljati ili da postave zajedničkog punomoćnika. Ako pak stranke ne postupe po zaključku, zajedničkog predstavnika odredit će tijelo graditeljstva.

Ako se građevna dozvola izdaje za građevinu koja neposredno graniči s više od 10 nekretnina, tijelo graditeljstva može pozvati stranke radi uvida u glavni projekt i davanja izjašnjenja, javnim priopćenjem. To priopćenje objavljuje se u dnevnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja te na oglasnoj ploči tijela graditeljstva koje izdaje dozvolu, najmanje 15 dana prije izdavanja građevne dozvole. Dostava se smatra izvršenom danom priopćenja.


KOJI JE ROK ZA IZDAVANJE GRAĐEVNIH DOZVOLA?

Ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, tijelo graditeljstva dužno je izdati građevnu dozvolu u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Iznimno, kad je posrijedi građevina za koju građevnu dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, građevna dozvola se izdaje u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Kada tijelo graditeljstva utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje građevne dozvole, zaključkom će odrediti investitoru rok za ispunjenje tih uvjeta. Ako investitor ne ispuni uvjete određene zaključkom, tijelo graditeljstva odbit će rješenjem zahtjev za izdavanje građevne dozvole.


KOJA JE DUŽNOST INVESTITORA I IZVOĐAČA NA POČETKU I TIJEKOM GRADNJE ZA KOJU NIJE POTREBNA GRAĐEVNA DOZVOLA?

Investitor je dužan o početku svake namjeravane gradnje za koju nije potrebna građevna dozvola, odnosno lokacijska dozvola, obavijestiti građevnu inspekciju najkasnije 30 dana prije početka gradnje, uz dostavu idejnoga projekta.

U gradnji bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole, investitor i izvođač dužni su pridržavati se svih zakona, propisa i pravila struke, utvrđenih za gradnju određene vrste građevina.


ŠTO RAZUMIJEVAMO POD POJMOM NAČELNE GRAĐEVNE DOZVOLE?

Građevna dozvola izdaje se za gradnju cijele građevine. Iznimno, na zahtjev investitora, građevna dozvola može se izdati i po dijelovima građevine, ali prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne dozvole investitor je dužan imati načelnu dozvolu za cijelu građevinu.


ŠTO SE ODREĐUJE NAČELNOM GRAĐEVNOM DOZVOLOM?

Načelnom dozvolom, po zahtjevu investitora, određuju se dijelovi građevine za koje će se izdavati građevne dozvole. Na osnovi načelne dozvole može se započeti s pripremnim radovima, ali se ne može započeti s izvođenjem radova na građevini.

 

ŠTO SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE NAČELNE GRAĐEVNE DOZVOLE?

Zahtjevu za izdavanje načelne dozvole prilaže se:

  • dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini,
  • idejni projekt u tri primjerka,
  • načelne suglasnosti nadležnih tijela ili pravnih osoba kad to ovisno o vrsti građevine, odredi tijelo graditeljstva,
  • popis dijelova građevine za koje će se izdavati građevne dozvole.


JE LI POTREBNO ISHODITI GRAĐEVNU DOZVOLU ZA PRIPREMNE RADOVE ZA POTREBE GRADILIŠTA?

Pripremni radovi za potrebe gradilišta izvode se na temelju konačne građevne ili konačne načelne dozvole za građevinu. Iznimno je posebna građevna dozvola potrebna za privremene građevine i pripremne radove koji mogu biti opasni za zdravlje ljudi, promet i okoliš, i to za:

  • asfaltnu bazu, separaciju agregata, tvornicu betona i sl., koje će se upotrebljavati za gradnju više građevina u duljem razdoblju,
  • dalekovod i transformatorsku stanicu koju je potrebno graditi radi napajanja gradilišta električnom energijom,
  • prijenosne spremnike za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari za potrebe gradilišta i složenije pripremne radove koji mogu utjecati na život i zdravlje ljudi ili na stabilnost građevine.


JE LI MOGUĆA IZMJENA I DOPUNA GRAĐEVNE DOZVOLE?

Moguća je, štoviše, investitor je dužan ishoditi izmjenu ili dopunu građevne dozvole, odnosno ishoditi novu lokacijsku dozvolu ako tijekom gradnje namjerava na građevini učiniti izmjene ili dopune kojima se može utjecati na bilo koji bitni zahtjev za građevinu ili ako te izmjene nisu u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima, odnosno posebnim uvjetima.

Isto tako ako se u tijeku gradnje promijeni investitor, novi investitor dužan je od tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevne dozvole u svezi s promjenom imena investitora. Novi investitor zahtjevu prilaže dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini.

 

KADA MOŽE PRESTATI VRIJEDITI GRAĐEVNA DOZVOLA?

Građevna dozvola prestaje vrijediti ako se s radovima na građevini za koju je građevna dozvola izdana ne započne u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti građevne dozvole.

 

MOŽE LI SE GRAĐEVNA DOZVOLA PRODUŽITI?

Građevna dozvola može se na zahtjev investitora produžiti za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti ili ako se nisu promijenili bitni zahtjevi za građevinu prema odredbama Zakona o građenju, u skladu s kojima je izdana građevna dozvola.