Postupak ozakonjenja zgrade

• obavlja se uvid u DOF5/2011, odnosno drugi propisani akt kojim se dokazuje vrijeme gradnje,

• obavlja se očevid na licu mjesta radi utvrđivanja veličine, stupnja završenosti i namjene zgrade za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju, te

• javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnoga upravnog tijela dostavlja se poziv strankama za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Stranka u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju je:

• podnositelj zahtjeva,

• vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada,

• vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči s česticom zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, i

• jedinica lokalne samouprave na čijem je području nezakonito izgrađena zgrada.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade, dužni su prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok ako je njezin iznos veći od 1.500 kuna.

Rješenje o naknadi donosi po službenoj dužnosti upravno tijelo općine ili grada na čijem području se nalazi zgrada, nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Visina naknade utvrđuje se ovisno o veličini (obujmu), lokaciji (položaju u prostoru) i namjeni zgrade, te načinu plaćanja naknade. Na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225 objavljen je program za izračun naknade.

Naknada ne može biti niža od 500 kuna, a za sve pomoćne zgrade naknada je fiksna i iznosi 500 kuna po zgradi.

Kako se plaća naknada?

Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva za legalizaciju zgrade treba se pisano izjasniti da li naknadu plaća jednokratno ili obročno s naznakom roka otplate. Ako se podnositelj pisano ne izjasni o načinu plaćanja naknade, odnosno ako je utvrđeni iznos naknade 1.500 kuna ili manje, upravno tijelo izdaje rješenje s jednokratnim plaćanjem. Kod jednokratnog plaćanja naknade izvršenog u roku od 30 dana obvezniku se odobrava popust od 25%. Iznos naknade s popustom ne može biti manji od 500 kuna po zgradi.

Naknada veća od 1.500 kuna može se platiti obročno. Obročno plaćanje odobrava se na rok od 5 godina ili najduže 60 mjeseci, uz plaćanje prvog obroka koji ne može biti niži od 5% ukupnog iznosa naknade, odnosno ne manji od 1.000 kuna. Visina mjesečnih obroka utvrđuje se na način da se ukupan iznos naknade umanjen za prvi obrok raspodjeljuje po mjesecima otplate (na rok do 59 mjeseci) na jednake iznose, koji ne mogu biti manji od 300 kuna mjesečno.

Mjesečni obroci dospijevaju na naplatu, odnosno plaćaju se do 20-og u mjesecu za tekući mjesec, u skladu s planom otplate. Obveza plaćanja mjesečnih obroka počinje prvi kalendarski mjesec nakon mjeseca u kojem je rok dospijeća plaćanja prvog obroka.

Žalba protiv rješenja o naknadi

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja o naknadi odlučuje nadležno županijsko upravno tijelo, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ako je žalba izjavljena protiv rješenja Grada Zagreba koji ima status županije.