Tko su sudionici u gradnji?

TKO SU SUDIONICI U GRADNJI?

 • investitor (investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina)
 • projektant (projektant je osoba ovlaštena za projektiranje, sukladno posebnom zakonu i propisima utemeljenim na tom zakonu)
 • revident (revident je ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer, s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji se istakao pri projektiranju složenijih građevina ili radova ili je na drugi način dao veći doprinos tehničkoj struci, koji obavlja kontrolu projekta)
 • izvođač (izvođač je fizička ili pravna osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini i registrirana je za obavljanje te djelatnosti)
 • nadzorni inženjer (nadzorni inženjer je osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora gradnje, sukladno posebnom zakonu i propisima utemeljenim na tom zakonu, koji se provodi u ime investitora).

 

KOJE SU DUŽNOSTI INVESTITORA U GRADNJI?

Investitor je dužan:

 • osigurati stručni nadzor gradnje,
 • povjeriti projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
 • imenovati glavnoga projektanta ako u projektiranju sudjeluje više projektanata,
 • imenovati izvođača odgovornoga za međusobno usklađivanje radova ako u gradnji sudjeluju dva izvođača ili više njih,
 • najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja građevine,
 • pisano prijaviti gradnju tijelu državne uprave nadležnom za poslove graditeljstva i građevinskoj inspekciji najkasnije 8 dana prije početka radova, a jednako i nastavak građevnih radova ako je u gradnji došlo do prekida duljeg od tri mjeseca,
 • u slučaju prekida radova, poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina i površina,
 • ako se tijekom gradnje promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora pisano obavijestiti tijelo graditeljstva u roku od 8 dana od nastale promjene,
 • imenovati glavnoga nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora gradnje, u slučaju izvođenja više vrsta radova na određenoj građevini i kad nadzorni inženjer ima i druge nadzorne inženjere odgovarajuće struke za te radove.

 

KADA INVESTITOR MOŽE SAM PROJEKTIRATI?

Kad je investitor fizička osoba koja za svoje potrebe gradi obiteljsku kuću, može i sam projektirati ako je diplomirani inženjer, ili inženjer u struci s položenim stručnim ispitom, ili pravna osoba koja je registrirana za djelatnost projektiranja.

 

KADA INVESTITOR MOŽE BITI IZVOĐAČ?

Investitor fizička osoba može sam graditi:

 • obiteljsku kuću (građevina isključivo stambene namjene na zasebnoj građevnoj čestici, razvijene građevinske (bruto) površine do 400 m2, s najviše podrumom i dvije nadzemne etaže, s ne više od dva stana, a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta i sl.) ako se grade na istoj građevnoj čestici) – dopušteno samo na područjima od posebne državne skrbi,
 • pomoćnu građevinu (pomoćna građevina je građevina razvijene građevinske (bruto) površine do 50 m2 i visine sljemena do 4 m, koje se grade na građevnoj čestici stambene zgrade ili obiteljske kuće za koju je izdana građevna dozvola),
 • gospodarsku građevinu (gospodarska građevina je građevina razvijene građevinske (bruto) površine do 100 m2 , širine 6 m i visine vijenca do 4 m, namijenjena isključivo za poljoprivrednu djelatnost),
 • ogradu i vrtnu sjenicu ako gradi isključivo za svoje potrebe, i kao pravna osoba ako je registriran za poslove gradnje.

KADA INVESTITOR NE TREBA OSIGURATI STRUČNI NADZOR? Investitor ne treba osigurati stručni nadzor ako gradi građevine za koje nije potrebna građevna dozvola.

KADA INVESTITOR MORA STRUČNI NADZOR POVJERITI DRUGOJ OSOBI? Investitor koji gradi u svoje ime, a za račun nepoznata kupca (stambene i druge građevine za tržište), mora stručni nadzor povjeriti drugoj osobi registriranoj za stručni nadzor.

KOJI IZVOĐAČ MOŽE GRADITI ILI IZVODITI RADOVE NA SPOMENIKU KULTURE? U slučaju gradnje ili izvođenja pojedinih radova na građevini koja je nepokretni spomenik kulture te radove može izvoditi samo izvođač koji ispunjava i uvjete propisane posebnim zakonom.

 

KOJE SU DUŽNOSTI IZVOĐAČA RADOVA?

Izvođač je dužan:

 • graditi u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom, odnosno idejnim projektom,
 • radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu,
 • ugrađivati materijale, opremu i proizvode s dokazom uporabljivosti,
 • osigurati dokaze o kakvoći radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama Zakona o gradnji i zahtjevima iz projekta,
 • imenovati glavnog inženjera gradilišta, odnosno inženjera gradilišta ili voditelja gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove. Glavni inženjer gradilišta, odnosno inženjer gradilišta ili voditelj gradilišta odgovorni su za provedbu gore popisanih dužnosti.

KADA INVESTITOR NIJE DUŽAN OSIGURATI DOKAZE O KAKVOĆI RADOVA; UGRAĐENIH PROIZVODA I OPREME? Iznimno, izvođač nije dužan osigurati dokaze o kakvoći radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama Zakona o gradnji i zahtjevima iz projekta ako je fizička osoba koja sama gradi obiteljsku kuću razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2.

U KOJEM SLUČAJU OSOBA KOJA VODI GRADNJU MOŽE BITI I VODITELJ GRADILIŠTA? Za obiteljsku kuću i poslovnu građevinu, razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2 i raspona konstrukcije do 6 m, pomoćnu građevinu i gospodarsku građevinu, osoba koja vodi gradnju može biti i voditelj gradilišta.

 

KOJE SU DUŽNOSTI NADZORNOG INŽENJERA?

U provedbi stručnog nadzora nadzorni inženjer dužan je:

 • utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom, nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima,
 • nadzirati kakvoću radova, ugrađenih proizvoda i opreme, tako da budu u skladu sa zahtjevima projekta, a da kakvoća bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer ako nisu ispunjeni zahtjevani uvjeti, odgovoran je za provedbu potrebnih mjera. Nadzorni inženjer dužan je pravodobno obavijestiti investitora o svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom gradnje.

KOJE SU SPECIFIČNOSTI NADZORA GRADNJE OBITELJSKE KUĆE I POSLOVNE GRAĐEVINE DO 150 m2? Stručni nadzor gradnje obiteljske kuće i poslovne građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2 i raspona konstrukcije do 6 m provodi se samo na konstruktivnim dijelovima i instalacijama te u pogledu uštede energije i toplinske zaštite.

Iznimno, u slučaju gradnje obiteljske kuće razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2, nadzor gradnje inspekcijskim pregledom provodi građevinski inspektor i nadzornik, i to samo za konstruktivne dijelove građevine.

KAD SE OSIGURAVA STRUČNI NADZOR PREMA POSEBNIM ZAKONIMA? Ako se izvode zaštitni i drugi radovi na zaštićenom spomeniku kulture, osigurava se i stručni nadzor prema posebnom zakonu.

MOŽE LI IZVOĐAČ RADOVA OBAVLJATI NADZOR GRADNJE? Poslove stručnog nadzora gradnje ne može obavljati osoba koja je istodobno izvođač radova.

KOJA JE ODGOVORNOST REVIDENTA? Revident je odgovoran da projekt ili dio projekta nad kojim je obavljena kontrola zadovoljava zahtjeve iz ovoga Zakona.

KADA REVIDENT NE MOŽE OBAVITI KONTROLU PROJEKTA? Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izradila pravna osoba u kojoj je zaposlen.

 

TKO IMA PRAVO OBAVLJATI POSLOVE PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA?

Pravo na obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe, prema Zakonu o gradnji, ima samo osoba koja nosi strukovni naziv “ovlašteni arhitekt” i “ovlašteni inženjer” te koja te poslove obavlja stvarno i stalno, sukladno posebnom propisu.

 

KOJI SU UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG NADZORA?

OPĆENITO

Ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora samostalno ili u projektantskom društvu, odnosno drugoj pravnoj osobi. Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora koja nije osnovana kao projektantsko društvo može obavljati tu djelatnost ako ima uposlena ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer stječe pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno Imenike ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (dalje u tekstu: Komora).

SAMOSTALNI URED – Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora može obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom odnosu i može imati samo jedan ured.

ZAJEDNIČKI PROJEKTANTSKI URED – Više ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera mogu imati zajednički projektantski ured. U tom slučaju međusobna prava ovlašteni arhitekti, odnosno ovlašteni inženjeri uređuju pisanim ugovorom i na temelju sklopljenog ugovora dužni su podnijeti prijavu Komori. Zajednički ured osniva se upisom u Upisnik zajedničkih ureda Komore. Komora je dužna obaviti upis u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave. Ovlašteni arhitekti, odnosno ovlašteni inženjeri u zajedničkom uredu solidarno odgovaraju za obveze ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, nastale u obavljanju poslova zajedničkog ureda.

PROJEKTANTSKO DRUŠTVO – Dva ili više ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera upisanih u Imenik ovlaštenih arhitekata ili Imenik ovlaštenih inženjera mogu osnovati projektantsko društvo.

Projektantsko društvo osniva se kao javno trgovačko društvo. Pisanim ugovorom o osnivanju društva moraju biti uređena prava i obveze članova društva, odnosno preostalih članova društva u slučaju smrti kojega od članova društva te prava nasljednika umrlog člana društva.

Za osnivanje projektantskog društva ovlašteni arhitekti, odnosno ovlašteni inženjeri osnivači dužni su ishoditi prethodnu suglasnost Komore, koja ocjenjuje je li ugovor o osnivanju usklađen sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore, i s Kodeksom strukovne etike. Bez te suglasnosti ne može se upisati u sudski registar.

Projektantsko društvo dužno je obavijestiti Komoru o upisu u sudski registar, najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka rješenja nadležnoga suda. Komora je dužna osnovano projektantsko društvo upisati u Upisnik projektantskih društava najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka obavijesti o upisu u sudski registar.

Projektantsko društvo niti njegovi pojedini članovi – ovlašteni arhitekti, odnosno ovlašteni inženjeri, ne mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora prije upisa u Upisnik projektantskih društava.

Ako Komora utvrdi da se djelovanjem projektantskog društva, ugovorima sklopljenim između projektantskog društva i njegovih članova te uvjetima pod kojima ovlašteni arhitekti, odnosno ovlašteni inženjeri obavljaju svoju djelatnost teže povređuju odredbe ovoga Zakona, Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, statuta Komore ili Kodeksa strukovne etike, može rješenjem zabraniti rad društva te ga po pravomoćnosti rješenja brisati iz Komore.

 

ODGOVORNOST

Za obavljeni posao strankama (investitorima) ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri odgovaraju po općim pravilima o odgovornosti. Članovi projektantskog društva solidarno odgovaraju za obvezu društva i arhitekata i inženjera koji u njemu obavljaju poslove projektiranja i/ili stručnoga nadzora, nastale u svezi s obavljanjem toga posla.

 

TKO JE DUŽAN POLOŽITI STRUČNI ISPIT I ŠTO SE NJIME PROVJERAVA?

Sudionici u gradnji koji obavljaju poslove prema ovom Zakonu u svojstvu odgovorne osobe dužni su položiti stručni ispit. Stručnim ispitom provjerava se poznavanje propisa iz područja graditeljstva. Program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita utvrđeni su Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje određenih poslova u izgradnji objekata.

Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola