Zagreb Arena

INFO

Na jugozapadnom «rubu» grada, u zelenom obalnom pojasu «budućeg razvoja» uz rijeku Savu i u mreži sportsko-rekreacijskih centara (Jarun, Mladost, Chromos Savica), uz Sveučilišnu bolnicu u izgradnji, strateški pozicionirana neposredno uz zagrebačku obilaznicu – X. transeuropski koridor – nekoliko minuta od aerodroma Pleso i pješačkog mosta za SRC Jarun – Zagreb Arena predstavlja novi fokus u gradu i novu točku u eurokontekstu. Superponiranjem ekstrovertiranog helenističkog principa – teatra u prirodi (performans) i introvertiranog rimskog – amfiteatra u gradu (koncept borilišta) – nastaje nova konfiguracija dvaju principa koja asimetričnom konfiguracijom gledališnih tribina rješava paradoks polifunkcionalnosti – i teatra i amfiteatra, posljedično gledatelji su istovremeno svjesni mjesta – borilišta i grada na rijeci. credits

Autori: STUDIO UP:
Lea Pelivan, Toma Plejić
Suradnici: Marina Zajec, Antun Sevšek, Juraj Glasinović, Saša Relić, Katarina
Luketina, Mojca Smode
Lokacija: Zagreb, Lanište
Status: Projekt
Godina projektiranja: 2007.
Investitor: Grad Zagreb, Vlada Republike Hrvatske
Površina parcele: 114.200 m2
Površina tlocrta: 27.900 m2
www.uha.hr