Zaštita od električnih udara

Gradilišta su težak pogon. Električne naprave i instalacije izloženi su uvelike raznim oštećenjima. Veoma velika pogreška može proizaći iz činjenice da su električne instalacije i naprave na gradilištima i rušilištima privremene. To uzrokuje pojavu raznih loših provizornih rješenja, a time i povećane opasnosti.

Pod pojmom privremenosti električnih instalacija na gradilištu podrazumijeva se vremenski ograničeno i kraće zadržavanje električnih instalacija i naprava na jednome mjestu. Te iste naprave, zajedno s električnom instalacijom, nakon završenog rada na jednom mjestu, moraju i nadalje biti sposobne obavljati rad i na nekom drugom mjestu. Prema tome, električna oprema zajedno s električnom instalacijom mora biti dimenzionirana i odabrana za trajni pogon, teške uvjete okoline, ali s povremenom promjenom mjesta rada i privremenim zadržavanjem na tome mjestu.

S obzirom na teške uvjete okoline i uvjete rada, postavljaju se, također, i stroži zahtjevi u pogledu zaštite od električnog udara. Republika Hrvatska prije nije imala vlastite norme pa su se primjenjivale norme IEC 364-7-704 – Električne instalacije niskog napona na gradilištima i rušilištima. Ova je norma preinačena i preinaka je kod nas objavljena u normi HRN HD 384.7.704 S1:2001. Posebno se upozorava da cjeloviti tekst sačinjavaju obje norme. Ovo područje također obrađuje HRN IEC/TR3 61200-704 Uputa za električnu instalaciju – 704. dio: Instalacije gradilišta i rušilišta.

Pojam gradilišta i rušilišta

Električnim instalacijama na gradilištima i rušilištima smatramo svu opremu i naprave koje omogućavaju rad na visokogradnjama i niskogradnjama te montažama čeličnih i betonskih konstrukcija. Pod gradilištem i rušilištem smatra se svako mjesto gdje su instalirani građevinski strojevi za rad, bez obzira na vrijeme trajanja rada i vlasništvo.Tako, primjerice, radilištem se smatra mjesto na kojem je postavljena 100-litarska miješalica za beton, kao i veliko radilište. Ove privremene električne instalacije koriste se samo u razdoblju građenja, a mogu se često premještati ili preinačivati. Po završetku, instalacije se rastavljaju i uklanjaju.

Razvodni sustavi

Gradilišta se smiju napajati preko vlastitih transformatorskih stanica iz mreže visokog napona, javne niskonaponske mreže, iz industrijske mreže ili vlastitih elektroagregata.

Zabranjen je priključak instalacije gradilišta na utičnice ili industrijske instalacije bez provjere i posebnog priključnog ormarića.Teški uvjeti rada na radilištima i rušilištima znatno utječu na izbor tipa razvodnog sustava. Zbog mehaničkih oštećenja postoji velika vjerojatnost nastanka kratkih spojeva vodiča u priključnim vodovima.

Poznato je da pri kratkom spoju aktivnog dijela (vodiča) s PEN vodičem u TN/C-sustavu PEN vodič poprima stanovit potencijal prema zemlji i čak do polovice faznog napona, a kod prekida PEN vodiča do punog faznog napona. Takva opasnost smanjuje primjenu TN-C-sustava. Na gradilištima i rušilištima koristimo sljedeće sustave:TN-S, TN-C-S, TN-C sustav, TT-sustav i IT-sustav s kontrolnikom izolacije. U uputama je izostao vrlo opravdan zahtjev (iz stare, ali važeće IEC norme) da se TN-C smije koristiti samo ako priključni kabeli imaju vodiče presjeka najmanje 10 mm2 za bakar, odnosno 16 mm2 za aluminij te su kabeli čvrsto položeni i mehanički zaštićeni.

Instalacija mora sadržavati priključne i razdjelne ormariće (blokove) u koje se ugrađuju odgovarajuće naprave s obzirom na vrstu sustava napajanja. Razlikujemo dva temeljna tipa priključno-razdjelnih ormarića i to za mala i za velika gradilišta. Na slici 1 prikazan je priključno-razdjelni ormarić i shema za malo radilište koja sadrži: napravu za rastavljanje, napravu za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja, strujnu zaštitnu sklopku s IΔn ≤ 30 mA, tipkalo na strujnoj zaštitnoj sklopki služi kao naprava za hitni isklop, utičnice za priključak trošila s odgovarajućim napravama.

Na slici 2 predstavljena je električna instalacija većeg gradilišta koje se napaja preko glavnog razdjelnog ormarića (A-GRO), a iz ovoga se opskrbljuju podređeni razvodni ormarići za učvršćenu opremu (C-RO), za pomičnu i prenosivu opremu (krajnji ormarić (B-KRO) te razvodni ormarić s transformatorom za električno odjeljivanje (TRO). Broj i vrsta razvodnih ormarića ovisi o potrebama radilišta i određuju se u projektu instalacije.Glavni razvodni ormarić (A-GRO) osim što sadrži napravu za rastavljanje, napravu za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja, napravu za hitni isklop, mora sadržavati naprave za zaštitu od udara u uvjetima kvara (indirektni dodir) ovisno o vrsti sustava.

U TN i TT- sustavu mora imati strujnu zaštitnu sklopku sa zatezanjem nadstrujne zaštitne naprave. U TN-S sustavu potrebna je dodatna uporaba strujne zaštitne sklopke sa zatezanjem ako se nadstrujnim zaštitnim napravama ne mogu postići uvjeti za automatski isklop opskrbe. U TN-C sustavu mora imati nadstrujne zaštitne naprave. U IT-sustavu treba imati nadstrujne zaštitne naprave i stalno uključen kontrolnik izolacije. Za razvodni ormarić za stalno pričvršćenu opremu (C-RO) postoje sljedeći zahtjevi: u TN-S i TT-sustavu mora imati strujnu zaštitnu sklopku sa zatezanjem i nadstrujne zaštitne naprave, u TN-C sustavu mora imati nadstrujne zaštitne naprave, u IT-sustavu treba imati nadstrujne zaštitne naprave i stalno uključeni kontrolnik izolacije. Krajnji razvodni ormarić (B-KRO) za sve sustave sadrži nadstrujne zaštitne naprave strujne zaštitne sklopke s proradnom strujom IΔn ≤ 30 mA s trenutačnim isklopom.

Vanjski utjecaji

Na gradilištima i rušilištima mogu se sresti sljedeći minimalni vanjski utjecaji: za temperaturu okoline AA4: -5ºC do +40ºC; za prisutnost vode AD4, štrcanje; za prisutnost krutih predmeta AE3, vrlo mali predmeti; za mehaničke udare AG3, veliki; za vibracije AH2, srednje; za nadležnost osoba BA, nestručne osobe; BA4, upućene osobe (električari); BA5, stručne osobe (električari); za dodir osoba s potencijalom zemlje, BC3, učestali dodir; BC4, stalni dodir (u skučenim vodljivim prostorima (kanali, kabelski tuneli, spremnici i s.)

Direktni dodir

Budući da je na gradilištima jače izražena opasnost direktnog dodira, prijeko je potrebno izvesti instalaciju i odabrati opremu kako bi se otklonila ova opasnost.
Zaštitu od električnog udara u normalnome radu ostvarujemo izolacijom aktivnih dijelova, pokrovima ili omotačima (kućištima), zaprekama, samo kratko, ograničeno vrijeme, postavljanje izvan dohvata ruke samo prema nadzemnim vodovima. Za istodobnu zaštitu od direktnog i indirektnog dodira koristi se SELV u svim otežanim uvjetima, PELV se može koristiti za zagrijavanje betona.

MN: Zaštita – indirektni dodir

Zbog vrlo izraženog lošeg utjecaja okoline i teških uvjeta rada, smanjena je dogovorena granica dodirnog napona (UL) pa iznosi 25 V za izmjeničnu struju i 60 V za istosmjernu struju. Na gradilištima se ponajviše primjenjuje: automatski isklop opskrbe u TT ili TN-sustavu u prvom redu sa strujnim zaštitnim sklopkama ili nadstrujnim zaštitnim napravama, u veoma teškim uvjetima okoline najveću sigurnost pruža IT sustav osiguranim trajnim nadzorom s kontrolnikom izolacije te prikladnom zvučnom i svjetlosnom signalizacijom, TN-C sustav s isklopom pomoću nadstrujnih zaštitnih naprava može se koristiti u stalnom čvrstom dijelu instalacije (dio između početka instalacije i glavnog razdjelnog ormarića), sa smanjenim niskim naponom do U ≤ 110 V koji zadovoljava uvjete za TN-sustav, pri čemu se neutralna točka transformatora ili generatora uzemlji te utikači i utičnice ne smiju biti zamjenjivi s utikačima i utičnica drugih nazivnih napona (ako se ne može koristiti SELV ni PELV).

IT-sustav u prvom redu se koristi u posebnim slučajevima kada treba izbjeći isklop pri prvom zemljospoju u mreži, kao što je opskrba sisaljki za odvod vode ili opskrba ventilatora. Prvi kvar treba otkloniti u što kraćem vremenu.Utičnice i stalno priključena ručna oprema nazivnih struja In ≤ 32 A štite se strujnom zaštitnom sklopkom s nazivnom preostalom proradnom strujom IΔn ≤ 30 mA, ili električnim odjeljivanjem pomoću izolacijskog transformatora, i to svako trošilo mora imati svoj transformator.

Zaštita uporabom opreme II. razreda primjenjuje se u konstrukciji (izvedbi) opreme. Za nadstrujnu zaštitu treba koristiti prekidače ili sklopke (rastavljače) s osiguračima.Nije dopuštena zaštita nevodljivim prostorom ni zaštita lokalnim izjednačivanjem potencijala bez spajanja sa zemljom.U načelu svaki strujni krug treba štititi od preopterećenja, a izostavlja se kod ručno upravljanih dizalica.Kod korištenja TN i IT-sustava, otežanih uvjeta okoline, zahtijevaju se kraća vremena isklopa dana u tablici.

Kada se u instalaciji koristi više zaštitnih naprava, potrebno je napraviti pravilan izbor kako bi se osiguralo njihovo ispravno selektivno djelovanje. Selektivnost je osigurana kada uslijed struje kvara proradi samo prva naprava prije dijela instalacije koji je u kvaru. Razlikuje se paralelna selektivnost, pri kojoj svaka naprava može imati različitu nazivnu struju okidanja i različito vrijeme isklopa. Serijska selektivnost može se ostvariti po vremenu isklopa ili po jakosti struja okidanja ili, što je najčešći slučaj, kombinirano. Slika 4. prikazuje serijsku selektivnost istodobno po struji okidanja i po vremenu isklopa. Za stalno položene električne instalacije (npr. barake) vrijede propisi za električne instalacije u zgradama.

Ugradnja opreme

Na gradilištu ili rušilištu vladaju vrlo teški uvjeti za opremu koja mora podnijeti odgovarajuća naprezanja. Oprema korištena u toj instalaciji mora biti odabrana i ugrađena tako da udovolji sljedećim zahtjevima: fleksibilna u uporabi i da omogućava uzastopnu uporabu na različitim mjestima, omogućiti laganu zamjenu komponenata, lakoća rada, premještanja i skladištenja, sposobna podnijeti naprezanja kojima može biti izložena, omogućiti odgovarajuće zahvate koji osiguravaju održavanje sigurnosti u očekivanim uvjetima.

Tijekom normalnog korištenja, radi pogonskih zahvata, mora se osigurati pristup opremi. Nestručnim osobama (BA1) za jednostavne zahvate kao priključak aparata utikačem upućenim osobama (BA4) za sve ostale radove, kao zamjena osigurača, ali bez pristupa aktivnim dijelovima stručnim osobama (BA5) radi zahvata i radnji na aktivnim dijelovima. U instalacijama gradilišta i rušilišta mogu nastupiti veliki mehanički udari (AG3).
Zaštita razvođenja kabela i vodova izvodi se: odabirom istih s prikladnim mehaničkim karakteristikama, postavljanjem kabela i vodova da su zaštićeni od udara, dodatnom mehaničkom zaštitom na pješačkim prolazima i prometnicama. Kada se koriste gipki kabeli, oni moraju biti s gumenom izolacijom, tip H07RN-F, stara oznaka GN/J. Kruti kabeli i vodovi moraju imati odgovarajući stupanj zaštite. Ako su vodovi položeni zrakom, na nosačima spojna mjesta moraju biti rasterećena.

Za rasvjetu na gradilištu moraju se instalirati sigurnosni strujni krugovi u skladu s normom HRN HD 384.3.S2: 1999 u svako doba i u svim prostorima gdje postoji opasnost za osobe zbog mogućeg ispada napajanja. Rasvjeta u opasnosti mora biti fiksno instalirana i može se ostvariti: samostalnim jedinicama (prema IEC 60598-2-22), instalacijom napajanom iz akumulatorske baterije s trajanjem najmanje 1 sat, baterijskim svjetiljkama s trajanjem od najmanje 1 sat (za mali broj osoba), generatorom pogonjenim strojem s unutarnjim sagorijevanjem s vremenom upuštanja ne dužim od 15 sekundi. Dopušta se veći pad napona od onog predviđenog za instalacije u zgradama ako ne šteti radu opreme, a posebno pokretanju motora. Oko razdjelnih ormarića mora biti osiguran prostor koji omogućava nesmetano održavanje.

Priključni pribor

Priključni pribor mora odgovarati IEC normama. Utikači i utičnice su okruglog oblika izrađeni od tvrdog izolacijskog materijala ili gume, te moraju na sebi imati oznaku da su otporni na mehanička naprezanja (znak: čekić).
Utikači i utičnice izrađuju se za nazivne struje od 16, 32, 63 i 125 A i za napone od 50 do 750 V.
Broj polova može biti L + N + PE, L1 + L2 + L3 + PE ili L1 + L2 + L3 + N + PE.
Pribor je izrađen s ogrlicom, zaštićen od prskajuće vode, u vodotijesnoj izvedbi najmanje zaštite IP44.

Uzemljenje i vodiči

Prije početka radova treba izvesti uzemljenje. Ako je izvedeno uzemljenje namijenjeno konačnoj instalaciji objekta, ono se može koristiti za instalaciju gradilišta tijekom izvođenja radova.

Privremeni uzemljivač može se izvesti polaganjem golog vodiča u zemlju (najčešće pocinčana čelična traka) ili štapnim uzemljivačima dužine ne manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima zaštite od električnog udara u uvjetima kvara (indirektnog dodira).

Provjera instalacije

Ispravnost i sigurnost privremenih električnih instalacija važni su čimbenici u učinkovitosti i ispravnosti tehnološkog procesa, odnosno pogona te u sprečavanju nezgoda na radu. Sve djelatnosti na postizanju ispravnih i sigurnih električnih instalacija iskazuju se u dva temeljna oblika: jednom, prigodom izgradnje električne instalacije (od projekta do završnih ispitivanja), drugi put, kao trajno nastojanje da se postigne stupanj kakvoće, pouzdanosti i sigurnosti odnosne instalacije za cijelo vrijeme njezine uporabe.

Prva provjera instalacije izvodi se prema normi IEC 60364-6:2006. Obvezatno treba obavljati povremene (periodične) provjere. Rokovi za periodična provjeravanja niskonaponskih privremenih instalacija nisu određeni normama ni propisani podzakonskim aktima (npr. pravilnicima) te se preporuča: trajni nadzor kod instalacija s IT-sustavom i opremom koja zahtijeva neprekidan rad. u pravilu jednom tjedno vizualni pregled svih vrsta instalacija (ovisi o značaju instalacije i izloženosti štetnim uvjetima), periodična provjeravanja i mjerenja najmanje svakih 6 mjeseci.

Inicijalno izvješće

Odmah nakon obavljenog inicijalnog ispitivanja novoizgrađene instalacije ili proširenja, odnosno nakon izmjene postojeće instalacije mora biti podneseno izvješće.
Ovo izvješće treba sadržavati:detaljno izvješće o pregledu prema zahtjevima za vizualni pregled, detaljno izvješće o provjerama te obavljenim mjerenjima za svaki strujni krug, sve relevantne ispitne protokole i certifikate za ugrađenu opremu i zaštitne i druge naprave, izvješće o udovoljavanju instalacije zahtjevima zaštite rada ocjenu o usklađenosti instalacije sa zahtjevima pravilnika i normi. Svaki kvar ili odstupanje od deklariranih karakteristika opreme mora biti otklonjeno i izvođač mora dati izjavu o usklađenosti sa zahtjevima normi IEC 60 364. Izvješće mora biti sastavljeno i potpisano od posebno ovlaštene osobe ili osobe osposobljene za ovu vrstu ispitivanja.

Periodično izvješće

Ako je ikako moguće, treba koristiti izvješća i preporuke prijašnjih periodičnih ispitivanja. U slučaju da ne postoje izvješća o prethodnim periodičnim ispitivanjima niti izvješće o inicijalnom ispitivanju, mora se u potpunosti provesti početno (inicijalno) ispitivanje. Nakon obavljenog periodičnog ispitivanja, treba odmah izraditi pismeno izvješće koje sadrži: popis svih radnji i rezultate vizualnog pregleda, popis svih provjera i te rezultate tih provjera, rezultate svih obavljenih mjerenja sa zaključcima, ocjenu usklađenosti instalacije sa zahtjevima pravilnika i normi, preporuke za otklanjanje nedostataka, eventualne preporuke za povećanje učinkovitosti ili sigurnosti pogona. Sva oštećenja, pogoršanja, kvarovi i opasna stanja moraju biti obuhvaćeni ovim izvješćem. Izvješće mora biti sastavljeno i potpisano od posebno ovlaštene osobe ili osobe osposobljene za ovu vrstu ispitivanja.

Izvor: www.masmedia.hr